Informacja Dyrektora 10

Drodzy Rodzice,

Od poniedziałku,  1 czerwca 2020 roku Przedszkole Publiczne w Żegocinie wznawia swoją działalność.

WAŻNE INFORMACJE, o których powinniście Państwo wiedzieć to:

 • przedszkole w czasie trwania epidemii COVID-19 pełnić będzie funkcję opiekuńczą,
 • placówka nadal będzie prowadzić edukację zdalną,
 • nie organizuje się wyjść na spacer,
 • nie będą realizowane zajęcia dodatkowe,
 • budynek przedszkola jest bezpieczny, został zdezynfekowany oraz gruntownie posprzątany i w pełni przygotowany na przyjęcie dzieci,
 • wychowankowie odbierani będą przez pracowników przedszkola od rodziców/opiekunów prawnych przed głównym wejściem do budynku  przedszkola, przyjście proszę sygnalizować dzwonkiem. (Drzwi do przedszkola będą zamknięte).
 • pracownik przedszkola dokona pomiaru temperatury ciała dziecka.
  Temperatura 37,0° C i wyższa uniemożliwia wejście dziecka na teren placówki.
 • kolejny rodzic/opiekun zobowiązany jest do utrzymywania odległości między innymi rodzicami/dziećmi wynoszącą min. 2 metry,
 • rodzice/opiekunowie zobowiązani są do założenia odpowiednich środków ochronnych (zgodnie z wytycznymi),
 • do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe,
 • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola,
 • do przedszkola dzieci przyprowadzane są i odbierane przez osoby zdrowe – prawnych opiekunów – zabezpieczone w maseczki,
 • wszystkim pracownikom zostaną wydane środki ochrony osobistej (przyłbice, maski, rękawiczki), mają oni też obligatoryjnie dezynfekować ręce wchodząc do przedszkola,
 • zostały zakupione środki do bieżącej dezynfekcji, dzieci nie będą miały rąk dezynfekowanych,
 • ogranicza się przebywanie osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum,
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczka, rękawiczki ochronne, dezynfekcja rąk), zakaz wchodzenia Rodziców, jak i innych osób z zewnątrz do szatni oraz innych pomieszczeń przedszkola,
 • wszystkim osobom wchodzącym do placówki będzie mierzona temperatura,
 • każda osoba, której stan zdrowia będzie wzbudzał wątpliwości będzie proszona o konsultację lekarską (może się zdarzyć, że dziecko bądź Pracownik nie zostaną wpuszczeni na teren przedszkola),
 • w razie potrzeby kontaktu z dyrektorem prosimy o kontakt pod nr telefonu
  14 613 20 18  lub email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 • szczegółowo opracowano Procedurę bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Żegocinie w okresie pandemii COVID-19 , z którą należy się obowiązkowo zapoznać,
 • jedyna dopuszczalna forma kontaktu z nauczycielami to Państwa grupy społecznościowe, telefon lub email,
 • wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów choroby, została ustalona ścieżka szybkiego kontaktu z rodzicami  oraz służbami sanitarnymi,
 • Rodzic zobowiązany jest do każdorazowego odebrania telefonu z przedszkola na numer podany w oświadczeniu. W razie braku kontaktu z rodzicami, przedszkole powiadamia Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w celu podjęcia dalszych kroków,
 • z sali zabaw zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany, firanki, sale będą wietrzone co godzinę,
 • wprowadziliśmy zakaz przynoszenia przez dzieci własnych zabawek i innych przedmiotów z domu,
 • godziny funkcjonowania przedszkola: od 7.00 do 16.00
  Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.

Rodzice, którzy zdecydują się posłać dziecko do przedszkola proszeni są o szczegółowe zapoznanie się z obowiązującą Procedurą bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Żegocinie w okresie pandemii COVID-19  i wypełnienie Oświadczenia oraz Deklaracji.

Wypełnione druki należy przesłać w formie elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   do dnia 30 maja 2020 r. do godziny 15.00.

Oryginały proszę dostarczyć w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola

Urszula Wiśniowska

OŚWIADCZENIE

DEKLARACJA

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA