ROK SZKOLNY 2020/2021

Drodzy Rodzice

Przed nami nowy rok szkolny. W związku z trwającą pandemią COVID-19 rozpoczynamy go w sposób inny niż dotychczas, ponieważ obowiązują nas liczne ograniczenia. Z uwagi na obecną sytuację proszę o zapoznanie się i zastosowanie do zasad obowiązujących w przedszkolu, określonych w Procedurze bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Żegocinie w okresie pandemii COVID-19, a wynikających z wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Żegocinie – pobierz

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- pobierz

Z uwagi na pandemię nie będzie organizowane zebranie ogólne. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

Zgodnie z powyższymi zaleceniami, do Przedszkola w Żegocinie może uczęszczać 90 dzieci, dlatego w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci Rodziców pracujących.
Rodzice, którzy nie pracują proszeni są o kontakt telefoniczny z przedszkolem w celu uzyskania informacji o wolnych miejscach w placówce.

Organizacja pracy przedszkola w okresie pandemii COVID-19. 

1. Przedszkole jest czynne od 7.00 do 16.00
Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.
2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
3. Dzieci do placówki są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
5. Wychowankowie odbierani będą przez pracowników przedszkola od rodziców/opiekunów prawnych przed głównym wejściem do budynku  przedszkola, przyjście proszę sygnalizować dzwonkiem. (Drzwi do przedszkola będą zamknięte). Kolejny rodzic/opiekun zobowiązany jest do utrzymywania odległości między innymi rodzicami/dziećmi wynoszącą min. 2 metry, 6. Rodzic powinien wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka. Pracownik przedszkola dokona pomiaru temperatury ciała dziecka.
Temperatura 37,5° C i wyższa uniemożliwia wejście dziecka na teren placówki.
7. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola żadnych przedmiotów lub zabawek
8. Dzieci nie przynoszą również jedzenia, wody i innych napojów.
9. W przedszkolu dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach).
10. Wszystkie osoby dorosłe wchodzące do budynku obowiązkowo dezynfekują ręce. /dzieci nie dezynfekują rąk/
11. Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji ( dywany, pluszaki, książki, itp).
12. Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizoluje dziecko w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola
13. Na placu zabaw dzieci będą przebywać zgodnie z ustalonym grafikiem i w wyznaczonych sektorach, przy czym nauczycielki/opiekunowie będą dbać o to, by dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
14. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szatni w wyjątkowych sytuacjach,  przy rygorystycznym przestrzeganiu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przed wejściem do przedszkola, 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi;
(w szatni będzie mogła przebywać ograniczona liczba osób, pozostali będą oczekiwać przed wejściem do budynku);
15. Rodzice dzieci 3 letnich, które po raz pierwszy przyjdą do naszego przedszkola mogą wejść do przedszkola z dzieckiem na kilka minut do szatni pod salę zabaw. Prosimy o skracanie pobytu w szatni do minimum, w celu umożliwienia innym rodzicom przyprowadzenie dzieci do sali.  Rodzicowi zostanie zmierzona temperatura przy wejściu. Rodzic musi być zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki oraz zdezynfekować ręce przy drzwiach przedszkola.
16. W  przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa).  Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 metry.

Opłaty za przedszkole

 

Bezpłatna realizacja zadań opiekuńczo - wychowawczych w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 8:00 do 13:00 .

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza podstawę programową wynosi za każdą rozpoczętą godzinę zajęć  1,00 i pobierana jest za usługi świadczone :

- rano od godz. 7:00 do godz. 8:00

- po południu od godz. 13:00 do godz. 16:00

 Dzieci 6-letnie – realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – opłata tylko za żywienie.

Opłata za żywienie wynosi:

3,70 zł za dwa posiłki (śniadanie, obiad)

4,50 zł za trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)

 Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonywać bezpośrednio na konto:

 Nr konta: 47 8591 0007 0080 0210 8100 0001

 Należy wykonać 2 przelewy:

1. Za żywienie

2. Za opłatę stałą

 Tytuł przelewu:

 Imię i nazwisko dziecka, adres dziecka, za jaki miesiąc.

 Wpłat należy dokonywać 12,13 i 14 dnia każdego miesiąca.

Za wpłaty dokonane  w późniejszym terminie będą naliczane odsetki.

W celu uzyskania informacji o wysokości opłaty należy skontaktować się z Intendentem.

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

1. Język angielski – zajęcia prowadzi mgr Paulina Odroniec

2. Religia – mgr Teresa Libera
    Proszę o zgłoszenie, jeżeli ktoś z Państwa nie wyraża zgody na udział dziecka w religii.

3. Terapia logopedyczna – mgr Monika Badyla
    Proszę o zgłoszenie, jeżeli Państwo nie wyrażają zgody na przesłuchanie dziecka przez logopedę.

Dokumenty do pobrania

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Deklaracja

Upoważnienie do odbioru dziecka

Wypełnione dokumenty należy przekazać nauczycielowi w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.
Prosimy, aby każde dziecko przyniosło do przedszkola swoje kredki w podpisanym pudełku, dzieci młodsze zapasowe ubranka na przebranie w podpisanym woreczku.
W przedszkolu dzieci nie będą myć zębów.

 

Kontakt z dyrektorem i wychowawcą

Tel. 14 613 20 18

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wychowawcy ustalą z  Państwem również dodatkowe formy kontaktów. 

 

Dziękując za współpracę, życzliwość i zaangażowanie życzę Państwu dużo zdrowia, optymizmu, zadowolenia oraz satysfakcji z osiągnięć i sukcesów dzieci.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Urszula Wiśniowska