Zawieszenie zajęć

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021r., poz.561 ze zm.)
w okresie od 12 kwietnia 2021r. do 18 kwietnia 2021r.  zawieszone zostaje stacjonarne funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Żegocinie. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jednocześnie dyrektor ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu  dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dla dzieci m.in. pracowników medycznych, pomocy społecznej, służb porządkowych i oświaty. Zajęcia mają być organizowane na wniosek rodziców.

Kontakt z Dyrektorem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.