Legenda o Smoku Wawelskim- teatrzyk

We wtorek  20 października na  dzieci z każdej grupy przedszkolnej czekała mała niespodzianka. Pani Ewa Paprota i pani Monika Badyla przygotowały teatrzyk kukiełkowy „Legenda o Smoku Wawelskim”. 
Legenda, choć pewnie znana dzieciom, bardzo spodobała się widowni, gdyż została pokazana w trochę „odświeżony” sposób,  występował tam raper Dratewka i krakowianka. 
Kukiełki do teatrzyku nauczycielki przygotowały własnoręcznie, czym  zachwyciły dzieci i jednocześnie zachęciły do spróbowania zrobienia podobnych samemu. Dzieci wdały się również w  żywą dyskusję na temat ZMYSŁÓW- to temat przewodni naszych zajęć w przedszkolu. Odpowiadały na pytania Pań:  Z jakich zmysłów skorzystał Smok Wawelski w legendzie? Jak pachnie siarka, którą była wypełniona owca, podarunek od szewca dla smoka? Czy Dratewka miał dobry słuch? Dzieci znały na te pytania odpowiedź, co potwierdza fakt, że bajki i legendy uczą.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to Święto wszystkich nauczycieli, wychowawców                     i pracowników oświaty. Z tej okazji, Pani Dyrektor Urszula Wiśniowska, podziękowała wychowawcom i pracownikom przedszkola za trudną, sumienną i odpowiedzialną pracę, za troskę o każdego wychowanka oraz zaangażowanie w rozwój placówki. Złożyła życzenia zdrowia, pomyślności, sukcesów w pracy zawodowej i szczęścia w życiu osobistym.

Serdecznie dziękujemy Dzieciom i Rodzicom za życzliwość, pamięć i życzenia.   

 

 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 2020

 

„Każdy przedszkolak dobrze wie,
że kiedy 20 wrzesień zbliża się,
od najmłodszego, aż po starszaka,
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka"

  20 września - to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce bowiem Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i  ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. Nasze przedszkolaki świętowanie rozpoczęły w poniedziałek 21 września.

 Tego dnia, dzieci zostały zaproszone do wspólnej zabawy i udziału w konkursach. Przedszkolaki rzucały kółkami do celu, chodziły z krążkiem na głowie, uczestniczyły w zabawach z wykorzystaniem chusty animacyjnej  Radość, śmiech i głośny doping uczestników świadczyły o wspaniałej zabawie. Natomiast  pani  dyrektor  Urszula Wiśniowska odwiedziła każdą grupę i życzyła dzieciom miłego święta.

 

Nasze pierwsze dni w przedszkolu

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021. Od 1 września uczęszczają do naszego przedszkola nowe dzieci. Przez pierwsze dni niektórym  poleciała czasem łezka, lecz po paru dniach łezki znikały zaraz po wejściu do sali. 
Dzieci poznały nowe panie, kolegów, koleżanki, zabawki. Teraz bawią się wesoło w ogrodzie i w swoich salach, rysują, tańczą, śpiewają, słuchają bajek, budują domki z kolorowych klocków , oraz uczą się nowych, ciekawych rzeczy.

Pierwsze dni i tygodnie w przedszkolu mogą upłynąć pod znakiem płaczu dziecka i niechęci wobec nowego miejsca. To zwykle przejściowe smutki. Trwają krócej lub dłużej, ale z czasem wszyscy przyznają, że przedszkole to najlepsze rozwiązanie.

ROK SZKOLNY 2020/2021

Drodzy Rodzice

Przed nami nowy rok szkolny. W związku z trwającą pandemią COVID-19 rozpoczynamy go w sposób inny niż dotychczas, ponieważ obowiązują nas liczne ograniczenia. Z uwagi na obecną sytuację proszę o zapoznanie się i zastosowanie do zasad obowiązujących w przedszkolu, określonych w Procedurze bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Żegocinie w okresie pandemii COVID-19, a wynikających z wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Żegocinie – pobierz

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- pobierz

Z uwagi na pandemię nie będzie organizowane zebranie ogólne. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

Zgodnie z powyższymi zaleceniami, do Przedszkola w Żegocinie może uczęszczać 90 dzieci, dlatego w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci Rodziców pracujących.
Rodzice, którzy nie pracują proszeni są o kontakt telefoniczny z przedszkolem w celu uzyskania informacji o wolnych miejscach w placówce.

Organizacja pracy przedszkola w okresie pandemii COVID-19. 

1. Przedszkole jest czynne od 7.00 do 16.00
Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.
2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
3. Dzieci do placówki są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
5. Wychowankowie odbierani będą przez pracowników przedszkola od rodziców/opiekunów prawnych przed głównym wejściem do budynku  przedszkola, przyjście proszę sygnalizować dzwonkiem. (Drzwi do przedszkola będą zamknięte). Kolejny rodzic/opiekun zobowiązany jest do utrzymywania odległości między innymi rodzicami/dziećmi wynoszącą min. 2 metry, 6. Rodzic powinien wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka. Pracownik przedszkola dokona pomiaru temperatury ciała dziecka.
Temperatura 37,5° C i wyższa uniemożliwia wejście dziecka na teren placówki.
7. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola żadnych przedmiotów lub zabawek
8. Dzieci nie przynoszą również jedzenia, wody i innych napojów.
9. W przedszkolu dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach).
10. Wszystkie osoby dorosłe wchodzące do budynku obowiązkowo dezynfekują ręce. /dzieci nie dezynfekują rąk/
11. Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji ( dywany, pluszaki, książki, itp).
12. Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizoluje dziecko w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola
13. Na placu zabaw dzieci będą przebywać zgodnie z ustalonym grafikiem i w wyznaczonych sektorach, przy czym nauczycielki/opiekunowie będą dbać o to, by dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
14. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szatni w wyjątkowych sytuacjach,  przy rygorystycznym przestrzeganiu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przed wejściem do przedszkola, 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi;
(w szatni będzie mogła przebywać ograniczona liczba osób, pozostali będą oczekiwać przed wejściem do budynku);
15. Rodzice dzieci 3 letnich, które po raz pierwszy przyjdą do naszego przedszkola mogą wejść do przedszkola z dzieckiem na kilka minut do szatni pod salę zabaw. Prosimy o skracanie pobytu w szatni do minimum, w celu umożliwienia innym rodzicom przyprowadzenie dzieci do sali.  Rodzicowi zostanie zmierzona temperatura przy wejściu. Rodzic musi być zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki oraz zdezynfekować ręce przy drzwiach przedszkola.
16. W  przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa).  Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 metry.

Opłaty za przedszkole

 

Bezpłatna realizacja zadań opiekuńczo - wychowawczych w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 8:00 do 13:00 .

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza podstawę programową wynosi za każdą rozpoczętą godzinę zajęć  1,00 i pobierana jest za usługi świadczone :

- rano od godz. 7:00 do godz. 8:00

- po południu od godz. 13:00 do godz. 16:00

 Dzieci 6-letnie – realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – opłata tylko za żywienie.

Opłata za żywienie wynosi:

3,70 zł za dwa posiłki (śniadanie, obiad)

4,50 zł za trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)

 Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonywać bezpośrednio na konto:

 Nr konta: 47 8591 0007 0080 0210 8100 0001

 Należy wykonać 2 przelewy:

1. Za żywienie

2. Za opłatę stałą

 Tytuł przelewu:

 Imię i nazwisko dziecka, adres dziecka, za jaki miesiąc.

 Wpłat należy dokonywać 12,13 i 14 dnia każdego miesiąca.

Za wpłaty dokonane  w późniejszym terminie będą naliczane odsetki.

W celu uzyskania informacji o wysokości opłaty należy skontaktować się z Intendentem.

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

1. Język angielski – zajęcia prowadzi mgr Paulina Odroniec

2. Religia – mgr Teresa Libera
    Proszę o zgłoszenie, jeżeli ktoś z Państwa nie wyraża zgody na udział dziecka w religii.

3. Terapia logopedyczna – mgr Monika Badyla
    Proszę o zgłoszenie, jeżeli Państwo nie wyrażają zgody na przesłuchanie dziecka przez logopedę.

Dokumenty do pobrania

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Deklaracja

Upoważnienie do odbioru dziecka

Wypełnione dokumenty należy przekazać nauczycielowi w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.
Prosimy, aby każde dziecko przyniosło do przedszkola swoje kredki w podpisanym pudełku, dzieci młodsze zapasowe ubranka na przebranie w podpisanym woreczku.
W przedszkolu dzieci nie będą myć zębów.

 

Kontakt z dyrektorem i wychowawcą

Tel. 14 613 20 18

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wychowawcy ustalą z  Państwem również dodatkowe formy kontaktów. 

 

Dziękując za współpracę, życzliwość i zaangażowanie życzę Państwu dużo zdrowia, optymizmu, zadowolenia oraz satysfakcji z osiągnięć i sukcesów dzieci.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Urszula Wiśniowska

 

 

Pożegnania nadszedł czas... 2020

Kochane Dzieci,

Drodzy Rodzice,

 

Kończymy rok szkolny 2019/2020 w niezwykłych okolicznościach. Nadal trwa pandemia COVID-19. Od 12 marca 2020r. zostało ograniczone funkcjonowanie przedszkola. Nauczyciele realizowali zadania Przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od 1 czerwca 2020r.  przedszkole wznowiło działalność w reżimie sanitarnym zgodnym z wytycznymi MZ, GIS
i  Procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie.

Koniec roku szkolnego to okazja do podsumowań, wspomnień oraz podziękowań.

Serdecznie dziękuję wszystkim Rodzicom za cały ten rok, za wszelkie przejawy życzliwości, za dobre słowa, za wszelką pomoc, za zaangażowanie w życie przedszkola, za współpracę, za to, że zawsze możemy na Państwa liczyć.

Zawieszenie zajęć i kształcenie na odległość to niecodzienna i trudna sytuacja, dlatego szczególne słowa uznania i wdzięczności kieruję do Rodziców za cierpliwość, wyrozumiałość, pomoc i wspieranie dzieci  w wykonywaniu zadań i poleceń nauczycieli podczas zdalnego nauczania, za wspaniałą współpracę z wychowawcami w tym zakresie.
Gorąco dziękuję Paniom z Rady Rodziców na czele z Panią Przewodniczącą -  Panią Agnieszką Rogala-Dziedzic.

Dziękuję Panu Wójtowi za życzliwość, przychylność i sympatię jaką okazuje przedszkolakom, za umożliwianie nam bezpłatnego przejazdu autobusem.

W tym roku edukację przedszkolną kończy 26 dzieci 7-letnich. Kochane Dzieci, już niedługo z przedszkolaków staniecie się uczniami. Szkoła to dla Was wyzwanie. To miejsce gdzie będziecie mogli doskonalić swoje wiadomości i umiejętności. Tam poznacie nowych przyjaciół i nauczycieli. Tam też, upłyną Wam kolejne lata życia. Jestem pewna, że poradzicie sobie na nowej drodze obowiązków szkolnych. Życzę Wam wielu sukcesów w nauce, abyście byli dumą dla rodziców i przykładem dla innych dzieci. Mam nadzieję, że lata spędzone w przedszkolu przyniosły Wam wiele radości i zadowolenia. Odwiedzajcie nas, opowiadajcie o swoich osiągnięciach. Zawsze będziecie tutaj miłymi gośćmi. Na pamiątkę pobytu w przedszkolu przygotowałyśmy dla Was Dyplomy oraz książki, które można odebrać z przedszkola w dogodnym dla Rodziców terminie. Przedszkole jest czynne od 7.00 do 16.00 w okresie do 10 lipca. Niestety w okresie pandemii nie możemy się spotkać na uroczystym pożegnaniu.

Przed nami wakacje, piękny i zasłużony czas wypoczynku, zarówno dla dzieci, jak i Rodziców. Życzę więc wszystkim dużo zdrowia, radosnych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji, udanego wypoczynku, wspaniałych przygód, pięknej pogody i beztroskiego leniuchowania.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Urszula Wiśniowska

Dyrektor Przedszkola

Dyżur wakacyjny 2020

 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.235.2020.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia

8 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina

Przedszkole Publiczne w Żegocinie zapewnia dzieciom w wieku przedszkolnym uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola zajęcia opiekuńcze w terminie:

od 29 czerwca do 12 lipca 2020 r.

Zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach opiekuńczych w okresie trwania pandemii COVID-19, należy dokonać poprzez wypełnienie karty zapisu  wraz z oświadczeniem, które są dostępne na stronie internetowej przedszkola i przesłanie ich w formie elektronicznej na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie  do 19 czerwca 2020r. do godz. 15.00. Oryginały należy dostarczyć w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola

ZARZĄDZENIE

ZASADY DYŻURU

KARTA ZAPISU

OŚWIADCZENIE

UMOWA

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

 

Dzień Dziecka 2020

KOCHANE PRZEDSZKOLAKI!

Z okazji Dnia Dziecka Życzymy Wam,

Samych radości, mnóstwo uśmiechu

oraz powodzenia w najpiękniejszej przygodzie Waszego życia,

jaką jest dzieciństwo.

Niech Wasze marzenia się spełniają!

Moc uścisków i buziaków przesyłają:

Pani Dyrektor, wszystkie nauczycielki oraz pracownicy przedszkola.

Bardzo tęsknimy za Wami.