ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Rodzice,

1 września 2021 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022.
W związku z trwającą pandemią COVID-19 obowiązują nas liczne ograniczenia.  Proszę o zapoznanie się i zastosowanie do zasad obowiązujących w przedszkolu, określonych w Procedurze bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Żegocinie w okresie pandemii COVID-19, a wynikających z wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada  2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Żegocinie – pobierz

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- pobierz

Organizacja pracy przedszkola w okresie pandemii COVID-19. 

1. Przedszkole jest czynne od 7.00 do 16.00
Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.
2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
3. Dzieci do placówki są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
4. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
5. Wychowankowie odbierani będą przez pracowników przedszkola od rodziców/opiekunów prawnych przed głównym wejściem do budynku  przedszkola, przyjście proszę sygnalizować dzwonkiem. (Drzwi do przedszkola będą zamknięte). Kolejny rodzic/opiekun zobowiązany jest do utrzymywania odległości między innymi rodzicami/dziećmi wynoszącą min. 1,5 m.  
6. Rodzic powinien wyrazić zgodę na pomiar temperatury  ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
7. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola żadnych przedmiotów lub zabawek
8. Dzieci nie przynoszą również jedzenia, wody i innych napojów.
9. W przedszkolu dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach).
10. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
11. Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji
12. Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizoluje dziecko w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola
13. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szatni w wyjątkowych sytuacjach,  przy rygorystycznym przestrzeganiu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przed wejściem do przedszkola, 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi;
(w szatni będzie mogła przebywać ograniczona liczba osób, pozostali będą oczekiwać przed wejściem do budynku);
14. Rodzice dzieci 3 letnich, które po raz pierwszy przyjdą do naszego przedszkola mogą wejść do przedszkola z dzieckiem na kilka minut do szatni pod salę zabaw. Prosimy o skracanie pobytu w szatni do minimum, w celu umożliwienia innym rodzicom przyprowadzenie dzieci do sali. Rodzic musi być zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki oraz zdezynfekować ręce przy drzwiach przedszkola.
16. W  przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa).  Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

Opłaty za przedszkole

 Bezpłatna realizacja zadań opiekuńczo - wychowawczych w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 8:00 do 13:00 .

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza podstawę programową wynosi za każdą rozpoczętą godzinę zajęć  1,00 i pobierana jest za usługi świadczone :

- rano od godz. 7:00 do godz. 8:00

- po południu od godz. 13:00 do godz. 16:00

 Dzieci 6-letnie – realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – opłata tylko za żywienie.

Opłata za żywienie wynosi:

4,20 zł za dwa posiłki (śniadanie, obiad)

5,00 zł za trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)

 Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonywać bezpośrednio na konto:

 Nr konta: 47 8591 0007 0080 0210 8100 0001

 Należy wykonać 2 przelewy:

1. Za żywienie

2. Za opłatę stałą

 Tytuł przelewu:

 Imię i nazwisko dziecka, adres dziecka, za jaki miesiąc.

 Wpłat należy dokonywać do 14 dnia każdego miesiąca.

Za wpłaty dokonane  w późniejszym terminie będą naliczane odsetki.  Informację o wysokości opłaty otrzymają Państwo w formie pisemnej na początku każdego miesiąca.

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

1. Język angielski – zajęcia prowadzi mgr Dorota Juszczyk

2. Religia – mgr Teresa Libera
    Proszę o zgłoszenie, jeżeli ktoś z Państwa nie wyraża zgody na udział dziecka w religii.

3. Terapia logopedyczna – mgr Monika Badyla
    Proszę o zgłoszenie, jeżeli Państwo nie wyrażają zgody na przesłuchanie dziecka przez logopedę.

Dokumenty do pobrania

Upoważnienie do odbioru dziecka

Oświadczenie

Oświadczenie 2

Wypełnione dokumenty należy przekazać nauczycielowi w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Prosimy, aby każde dziecko przyniosło do przedszkola swoje kredki w podpisanym pudełku, dzieci młodsze zapasowe ubranka na przebranie w podpisanym woreczku.
W przedszkolu dzieci nie będą myć zębów.

 

Kontakt z dyrektorem i wychowawcą

Tel. 14 613 20 18

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wychowawcy ustalą z  Państwem również dodatkowe formy kontaktów. 

 

Dziękując za współpracę, życzliwość i zaangażowanie życzę Państwu dużo zdrowia, optymizmu, zadowolenia oraz satysfakcji z osiągnięć i sukcesów dzieci.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Urszula Wiśniowska

 

 

 

 

Pożegnanie Starszaków

24 czerwca w przedszkolu odbyło się uroczyste pożegnanie dzieci 7-letnich. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Urszula Wiśniowska, która podziękowała nauczycielom za cały rok pracy, za cierpliwość, poświęcenie, podejmowane działania edukacyjno-wychowawcze, paniom z obsługi za zaangażowanie, sumienne wykonywanie swoich obowiązków, rodzicom za całoroczną współpracę, życzliwość, dobre słowa, za wszelką pomoc. Część artystyczną rozpoczęły młodsze przedszkolaki krótkim występem pt "Wakacyjne plany". Pożegnały swoich starszych kolegów i koleżanki życząc im udanych i wesołych wakacji. Najstarsze przedszkolaki  rozpoczęły swój występ od pięknie wykonanego Poloneza, gdzie dziewczynki trzymały w ręce cudne róże, które potem  wraz życzeniami w podziękowaniu złożyły Pani Dyrektor, swoim Paniom nauczycielkom, Rodzicom oraz wszystkim pracownikom przedszkola. Najstarsze dzieci w formie pięknych wierszy dziękowały  wszystkim  za opiekę, przekazaną wiedzę oraz umiejętności, jakie nabyły podczas pobytu w przedszkolu.  Dzieci i rodzice mogli  także obejrzeć prezentację " Wspomnień czar", która zabrała wszystkich  w podróż pełną wspomnień z pobytu w przedszkolu.  Następnie  Pani Dyrektor wraz z wychowawczyniami  wręczyły przyszłym pierwszoklasistom Dyplomy ukończenia przedszkola i nagrody książkowe.  W imieniu wszystkich rodziców Pani Kamila Mirowska podziękowała wszystkim pracownikom przedszkola za całoroczny trud. Serdecznie dziękujemy rodzicom za współpracę, a naszym drogim absolwentom życzymy wielu sukcesów w nauce i miłych wakacji.

Przedszkole odwiedzili policjanci

Wizyta policjantów w naszym przedszkolu odbyła się na zaproszenie dyrekcji i wychowawców grup przedszkolnych. Najmłodsze dzieci mogły posłuchać jak wygląda praca i służba policjanta.Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo podczas wakacji. Wizyta była także okazją do opowiedzenia przedszkolakom o ciężkiej pracy policjanta. W czasie wizyty dzieci dowiedziały się również jak bezpiecznie zachować się na drodze. Dzieci mogły również zasiąść za kierownicą policyjnego  radiowozu. Przedszkolaki wręczyły  policjantom upominki, dziękując za wspaniały dzień.

Najstarsze dzieci z przedszkola odwiedzają szkołę

21 czerwca najstarsze dzieci z grupy Motylków oraz Promyczków odwiedziły  Szkołę Podstawową w Żegocinie. Pani Małgosia przywitała dzieci przed wejściem do szatni przez którą, już od września,będzie przechodził każdy pierwszoklasista. Nauczycielka pokazała dzieciom salę gimnastyczną, jadalnię oraz świetlicę. Dzieci zasiadły w swojej przyszłej sali za stolikami, każdy mógł poczuć się jak prawdziwy uczeń. Przedszkolaki zadawały mnóstwo pytań Pani nauczycielce. Czekała też na nich mała przekąska. Wszystkie starszaki zgodnie stwierdziły, że bardzo podoba im się w szkole i z chęcią pójdą po wakacjach do I klasy.

Zmiana terminu dyżuru wakacyjnego

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.373.2021.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia
17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina

 

Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:

od 01 lipca do 15 lipca 2021 r.

Przedszkole Publiczne w Żegocinie zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:

od 16 lipca do 30 lipca 2021 r.

Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych.

Zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach opiekuńczych należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia  wraz z oświadczeniem i złożenie w Przedszkolu w terminie  do 24 czerwca 2021r. do godz. 15.00

 

ZARZĄDZENIE

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE

 

Konkurs „Moja Gmina w cyferkach”

11 czerwca dzieci z grupy „Słoneczek” oraz „Gwiazdeczki” przystąpiły do konkursu organizowanego przez Urząd Statystyczny w Krakowie „Moja Gmina w cyferkach”. Zadaniem było ułożenie przez zespół/drużynę wychowanków placówki przedszkolnej piosenki lub wierszyka, który następnie dzieci wykonały, a wykonanie to zarejestrowano w formie filmu. Treść wierszyka i piosenki związana była z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań. „Słoneczka” zaprezentowały scenkę krótką scenkę teatralną i wiersz, natomiast „Gwiazdeczki” zaśpiewały piosenkę pt. „Spisz się sam”. Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu, trzymając  mocno kciuki za naszych małych artystów.

Lody- niespodzianka dla przedszkolaków

Serdecznie dziękujemy  właścicielom żegocińskiej  lodziarni "Mikro", mamie Gniewka, Pani Agnieszce Prusak za wspaniałą ucztę lodową dla wszystkich przedszkolaków.          

Dzień Dziecka 2021

1 czerwca to najradośniejsze i najweselsze święto ze wszystkich świąt w roku. Dzień ten należy do wszystkich dzieci, zarówno tych najmłodszych, ale nawet tych „wyrośniętych” bo przecież każdy z nas tak naprawdę w głębi serca jest jeszcze dzieckiem. W naszym przedszkolu ten dzień obchodziliśmy niezwykle hucznie. Od samego rana panowała radosna atmosfera.

Ten dzień już od rana zapowiadał się " wyjątkowy". Pogoda tego dnia witała wszystkie dzieci ciepłymi promykami słońca. Świętowanie rozpoczęło się od życzeń Pani Dyrektor dla wszystkich przedszkolaków. Zaraz po śniadaniu mogliśmy  udać się na plac przedszkolny, gdzie czekały na dzieci przygotowane niespodzianki.  Animacja, tańce, zabawa w „Podchody”, ogromne bańki mydlane, to tylko niektóre z zabaw jakie sprawiły, że na twarzach dzieci gościł uśmiech. 

Dmuchana zjeżdżalnia, i ta duża  jak i ta troszkę mniejsza, cieszyły się wśród przedszkolaków ogromnym zainteresowaniem i też nie miały żadnej „przerwy”. Wielką niespodzianką dla przedszkolaków było pojawienie się Myszki Mini, która brała udział we wszystkich zabawach z dziećmi. Dzieci zostały obdarowane balonikami z helem, które jako „ marzenia” wszystkich odleciały w niebo. Pani Dyrektor obdarowała każdą grupę przedszkolaków prezentami. Zabawki dzieci mogły obejrzeć na Sali. Obdarowane dzieci wróciły do przedszkola. Tam również czekało wiele niespodzianek. Dzieci zasiadły do stolików by zajadać  się pysznymi kiełbaskami.

W salach czekały na nich dalsze wspaniałości. W jednej wata cukrowa, uwielbiana przez dzieci, a w drugiej, kolejna atrakcja „Foto budka”, gdzie cała sala „przebierańców” świetnie się bawiła. To był naprawdę wspaniały dzień!

 Chcielibyśmy, bardzo serdecznie podziękować osobom, które zaangażowały się i zadbały o to, aby ten dzień był dla naszych przedszkolaków wyjątkowy. Bardzo serdecznie dziękujemy:  

–Pani Agnieszce Rogala- Dziedzic, Katarzynie Burczak i Kamili Mirowskiej oraz wszystkim Rodzicom za „dmuchane zamki” i wszelką pomoc

- Pani Barbarze Janiczek, za wcielenie się w postać Myszki Mini

– Firmie „ Pykuś” Urszuli i Pawłowi Ptaszkom, za służenie pomocą w  wyborze zabawek dla naszych przedszkolaków, atrakcyjne rabaty, upominki oraz fantastyczne balony z helem:)

– Wszystkim, którzy zadbali o to, aby Dzień Dziecka był dla naszych przedszkolaków wyjątkowy, radosny i szczęśliwy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z " Foto budki", link poniżej:

https://drive.google.com/file/d/19gqoWE_CqlyLegOtWg7ziRLcMX2nk-uE/view?usp=sharing

Dyżur wakacyjny 2021

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.367.2021.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina

Przedszkole Publiczne w Żegocinie zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:

od 01 lipca do 14 lipca 2021 r.

Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych, które obecnie uczęszczają do  Przedszkola Publicznego w Żegocinie.

Zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach opiekuńczych należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia  wraz z oświadczeniem i złożenie w Przedszkolu w terminie  do 18 czerwca 2021r. do godz. 15.00

ZARZĄDZENIE

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE