Ramowy rozkład dnia

7.00 – 8.00     Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne,
                       tematyczne, badawcze, dydaktyczne, inne przy niewielkim udziale nauczyciela.
8.00 – 8.20     Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, np. rozwijające percepcję
                       wzrokową, słuchową, grafomotorykę. Zabawy ruchowe organizowane przez
                       nauczyciela. Czynności porządkowo-gospodarcze. Ćwiczenia poranne

8.20 – 8.30     Zabiegi higieniczno-sanitarne, przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00     Śniadanie

9.00 – 10.00   Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania
                       przedszkolnego.
10.00 – 11.30 Zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci,
                       zabawy ruchowe, zabawy i gry sportowe, zabawy swobodne i organizowane przez   

                       nauczyciela w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze

11.30 – 11.45  Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do obiadu.

11.45 – 12.15  Obiad

12.15 – 12.30  Ćwiczenia relaksacyjne,  słuchanie muzyki poważnej, bajkoterapia

12.30 – 14.00  Zabawy dydaktyczne organizowane przez nauczyciela, ćwiczenia graficzne, ćwiczenia

                        utrwalające wiadomości  z zajęć dydaktycznych, praca indywidualna z dziećmi,
                        zajęcia z oferty dodatkowej przedszkola, zajęcia „z pasją”.
                        Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
14.00 – 14.15  Czynności higieniczno-porządkowe. przygotowanie do podwieczorku

14.15 – 14.30  Podwieczorek

14.30 – 16.00  Zabawy badawcze, zabawy taneczne, swobodne w kącikach zainteresowań.
                        Indywidualna praca lub w małych zespołach stymulacyjna, korekcyjno –
                        kompensacyjna. Kontakty indywidualne z rodzicami.
                        Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.