KLAUZULA INFORMACYJNA 2

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne w Żegocinie, 32-731 Żegocina; 234, 14 613 20 18

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Janusz Konior

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel. : 690  033 280
 

 Czym jest RODO?

 

    25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych zwane powszechnie RODO. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 9/46/WE (4) reguluje przepisy o ochronie danych osobowych dotyczących osób fizycznych. Nadrzędnym celem rozporządzenia jest zapewnienie bezpiecznej i swobodnej wymiany danych osobowych na terenie UE, ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE, opracowanie i wdrożenie procesów postępowania dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych osobowych adekwatnie do istniejących zagrożeń i formuły przetwarzania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne w Żegocinie, 32-731 Żegocina 234, 14 613 20 18
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.   

Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŻEGOCINIE

 

 • Dbamy o maksymalne złagodzenie stresu związanego z adaptacją dzieci w przedszkolu, stwarzając ciepłą, pełną akceptacji i bezpieczeństwa atmosferę
 • Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo.
 • Sprawiamy, ze dzieci w naszym przedszkolu rozwijają się w atmosferze ciepła i zrozumienia, mają poczucie własnej wartości, czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe oraz wiedzą jak ważne są dla dorosłych.
 • Zapewniamy dzieciom warunki do łączenia różnych form ekspresji poprzez wspieranie ich działań twórczych. Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka
 • Wspomagamy rozwój intelektualny, emocjonalno – społeczny i fizyczny dziecka uwzględniając jego możliwości psychofizyczne, indywidualne upodobania i zdolności – nasi wychowankowie są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia obowiązków szkolnych
 • Kładziemy nacisk na kształtowanie świadomości regionalnej – poznawanie rzeczywistości społeczno – kulturowej poprzez dostarczanie wiedzy na temat historii i tradycji swojej rodziny, przedszkola, wsi, regionu i kraju
 • Promujemy dorobek oraz możliwości dzieci w środowisku lokalnym
 • Nasze przedszkole jest twórcze, wspierając działania w różnych dziedzinach aktywności dbamy o maksymalne wykorzystanie potencjału dzieci, dając im możliwość rozwoju umiejętności, zainteresowań i talentów
 • Organizujemy dłuższe i krótsze, bezpłatne wycieczki autokarowe w ciekawe miejsca, zapraszamy do przedszkola ludzi różnych zawodów
 • Współdziałamy z rodzicami oraz specjalistami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych dziecka.
 • Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli pracujących nowatorskimi metodami
 • Nasze przedszkole zapewnia bardzo bogatą ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych. W czasie popołudniowych zajęć z pasją dzieci rozwijają swe umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne i ruchowe
 • Nasze przedszkole bierze udział w wielu konkursach i programach edukacyjnych. Dużą uwagę zwracamy na promocję zdrowia i ekologię
 • Zapewniamy pomoc logopedyczną i terapeutyczną naszym wychowankom.

Zajęcia dodatkowe

JĘZYK ANGIELSKI

 

Gwiazdeczki             Poniedziałek 10.00 – 10.15


                               Środa 10.00 – 10.15


Iskierki                   Poniedziałek 9.30 – 10.00


                               Środa 9.30 – 10.00


Słoneczka               Poniedziałek 10.15 – 10.45


                                Środa 9.00 – 9.30


Promyczki               Poniedziałek 9.00 - 9.30

 

                                Środa 10.15 - 10.45

 

RELIGIA


 Gwiazdeczki         Środa 12.30 – 12.45


 Iskierki              Poniedziałek 12.45 – 13.00


                             Środa 14.00 – 14.30


 Słoneczka         Poniedziałek 13.00 – 13.30


                            Środa 14.00 – 14.30


 Promyczki       Poniedziałek 13.30 – 14.00


                            Czwartek 14.00 – 14.30

 

 

 

POPOŁUDNIOWE ZAJĘCIA „ Z PASJĄ”

 

 

 

 

 

PLASTYCZNE                              

/P. D. Adamczyk-Krawczyk,            Wtorek –   13.00 – 14.00

P. E. Paruch, P. J. Kukla/

MUZYCZNO- RUCHOWE        

/ P. J. Sroka, P. J. Kukla,                 Poniedziałek – 13.00 – 14.00

   P. M. Rokosz /                                  Środa – 13.00 – 14.00

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

ANGIELSKI OD PRZEDSZKOLA CZYLI "LET'S PLAY...."

Świadomy rodzic doskonale wie, że najlepszy czas na rozwój jego dziecka, to okres przedszkola. Język angielski jest jedną z tych dziedzin, które warto rozwijać już od samego początku.

Badania potwierdzają, że dziecko, które w tym czasie systematycznie powtarza jakąś czynność, bardzo szybko sobie ją przyswaja, i jako dorosły człowiek, ma ogromną szansę aby w danej dziedzinie stać się mistrzem.  Dlatego tak ważne jest rozwijanie w maluchach pasji już od najmłodszych lat. Język angielski szlifowany od przedszkola, pozwoli , oprócz znajomości słówek i zasad gramatycznych, poznać również akcent języka, co nie będzie możliwe jeśli dziecko przekroczy magiczną granicę 12 lat. Język angielski nie tylko ćwiczy pamięć, poszerza percepcję, a również rozwija inteligencje i abstrakcyjne myślenie.

Wszystko brzmi pięknie, tylko jak przekonać maluchy do nauki, kiedy jest tyle ciekawszych rzeczy do robienia? Tłumaczenie dzieciom, że nauka angielskiego jest niezbędna, nie przyniesie żadnego skutku. W tym wypadku najprostsze formy są najskuteczniejsze. Trzeba pokazać im, że nauka to przede wszystkim świetna zabawa.

W domowym uczeniu przez zabawę ważne jest również to, że poświęcamy dziecku czas. Warto przy tym skorzystać z zestawu słówek, który został umieszczony w dokumencie poniżej w celu udostępnienia Rodzicom informacji i materiałów z zajęć języka angielskiego, niezbędnych do bieżącego utrwalania wiedzy i umiejętności dzieci. Dzięki temu, przedszkolaki świetnie się bawiąc, nabywają niezbędną wiedzę językową i kulturową.

 

GRUPA POCZĄTKUJĄCA

SŁOWNICTWO CZYNNE- słowa i zwroty, które uczniowie systematycznie przyswajają.

 

 1. 1.HELLO!

 

 • hello- cześć, dzień dobry
 • I’m….- mam na imię….
 • goodbye- do zobaczenia
 • thank you- dziękuję
 • boy- chłopiec
 • girl- dziewczynka
 • yes/ no- tak/ nie

 

 1. 2.MY FAMILY

 

 • mummy- mama
 • daddy- tata
 • baby- dziecko

 

 1. 3.MY COLOURS

 

 • red- czerwony
 • blue-niebieski
 • yellow- żółty
 • green- zielony
 • pink- różowy
 • orange- pomarańczowy
 • white- biały
 • black- czarny
 • brown- brązowy

 

 1. 4.MY NUMBERS

 

 • one- 1
 • two- 2
 • three- 3
 • four- 4
 • five -5
 • six- 6
 • seven- 7
 • eight- 8
 • nine- 9
 • ten- 10

 

 1. 5.HALLOWEEN

 

 • pumpkin- dynia
 • ghost- duch
 • castle- zamek
 • witch- czarownica

 

 1. 6.AUTUMN

 

 • mushroom- grzyb
 • basket- koszyk
 • tree- drzewo
 • autumn- jesień
 • leaf- liść

 

 1. 7.MY ANIMALS

 

 • cat- kot
 • dog- pies
 • mouse- mysz
 • duck- kaczka
 • horse- koń
 • pig- świnia
 • cow- krowa

 

 1. 8.FRUIT
 • orange- pomarańcza
 • apple- jabłko
 • banana- banan
 • lemon- cytryna
 • plum- śliwka
 • strawberries- truskawki
 • cherries- wiśnie
 1. 9.VEGETABLES
 • onion- cebula
 • cucumber- ogórek
 • carrot- marchew
 • tomato- pomidor

 

 1. 10.CHRISTMAS
 • Christmas tree- choinka
 • angel- anioł
 • Santa Claus- Św. Mikołaj
 • present- present
 • blocks- klocki
 • sweets- słodycze
 • doll- lalka
 • car- samochód

 

 1. 11.WINTER
 • penguin- pingwin
 • snow- śnieg
 • winter- zima
 • bird- ptak
 • umbrella- parasol

 

 1. 12.WINTER CLOTHES
 • gloves- rękawiczki
 • socks- skarpety
 • scarf- szalik
 • jacket- kurtka
 • sweater- swetr

 

 1. 13. WINTER SPORTS
 • skates- łyżwy
 • skis- narty
 • sleigh- sanki
 • snowboard- snowboard

 

 1. 14.SPRING
 • bird- ptak
 • flower- kwiatek

 

 1. 15.WILD ANIMALS
 • crocodile- krokodyl
 • elephant- słoń
 • monkey- małpa

 

 1. 16.CLASSROOM OBJECTS
 • book- książka
 • ruler- linijka
 • pencil- ołówek
 • rubber- gumka
 • bag- plecak

 

 1. 17. MUSICAL INSTRUMENTS
 • piano- pianino
 • guitar- gitara

 

 1. 18. SPRING CLOTHES
 • dress- sukienka
 • cap- czapka z daszkiem

 

SŁOWNICTWO BIERNE- wyrazy i zwroty pojawiające sie podczas zajęć, których uczniowie nie muszą używać, ale powinni rozumieć.

 • What’s your name?- jak masz na imię
 • How are you?- jak się masz
 • Very well!/ Good!/ Nice!- świetnie, dobrze
 • Is it a boy or a girl?- czy to chłopiec czy dziewczynka
 • Who’s this?- kto to
 • What’s this? – co to
 • What colour is…..- jaki kolor ma…
 • What’s your favourite colour/ number/ animal?- jaki jest Twój ulubiony kolor/ cyfra/ zwierzątko.

 

 

GRUPA ZAAWANSOWANA

 

SŁOWNICTWO CZYNNE- słowa i zwroty, które uczniowie systematycznie przyswajają.

 

 1. 1.HELLO!

 

 • hello- cześć, dzień dobry
 • good afternoon- dzień dobry (stosowane w porach popołudniowych)
 • I’m….- mam na imię….
 • I’m fine, thank you- mam się dobrze, dziękuję
 • goodbye- do zobaczenia
 • thank you- dziękuję
 • boy- chłopiec
 • girl- dziewczynka

 

 1. 2.MY FAMILY

 

 • mummy- mama
 • daddy- tata
 • baby- dziecko
 • brother- brat
 • sister- siostra
 • grandma- babcia
 • grandpa- dziadek

 

 1. 3.MY COLOURS

 

 • red- czerwony
 • blue-niebieski
 • yellow- żółty
 • green- zielony
 • pink- różowy
 • orange- pomarańczowy
 • white- biały
 • black- czarny
 • brown- brązowy
 • grey- szary
 • silver- srebrny
 • gold- złoty
 • violet- jasny fiolet
 • purple- ciemny fiolet

 

 

 1. 4.MY NUMBERS

 

 

 • one- 1                                           eleven- 11
 • two- 2                                           twelve- 12
 • three- 3                                         thirteen- 13
 • four- 4                                        fourteen- 14
 • five -5                                           fifteen- 15
 • six- 6                                           sixteen- 16
 • seven- 7                                       seventeen- 17
 • eight- 8                                       eighteen- 18
 • nine- 9                                         nineteen- 19
 • ten- 10                                         twenty- 20

 

 1. 5.HALLOWEEN

 

 • pumpkin- dynia
 • ghost- duch
 • castle- zamek
 • witch- czarownica

 

 1. 6.AUTUMN

 

 • mushroom- grzyb
 • basket- koszyk
 • tree- drzewo
 • autumn- jesień
 • leaf- liść

 

 1. 7.MY ANIMALS

 

 • hedgehog- jeż
 • cat- kot
 • dog- pies
 • mouse- mysz
 • squirrel- wiewiórka
 • cow- krowa
 • duck- kaczka
 • horse- koń
 • pig- świnia
 • goat- koza
 • swan- łabędź
 • chicken- kura

 

 1. 8.FRUIT
 • orange- pomarańcza
 • apple- jabłko
 • banana- banan
 • lemon- cytryna
 • plum- śliwka
 • raspberries- maliny
 • grapefruit- grejpfrut
 • blackberries- jagody
 • strawberries- truskawki
 • cherries- wiśnie

 

 1. 9.VEGETABLES
 • onion- cebula
 • cucumber- ogórek
 • carrot- marchew
 • tomato- pomidor
 • cauliflower- kalafior
 • potato- ziemniak

 

 1. 10.CHRISTMAS
 • Christmas tree- choinka
 • angel- anioł
 • Santa Claus- Św. Mikołaj
 • present- present
 • blocks- klocki
 • sweets- słodycze
 • doll- lalka
 • car- samochód

 

 1. 11.WINTER
 • penguin- pingwin
 • snow- śnieg
 • winter- zima
 • bird- ptak
 • umbrella- parasol
 • soft- miękki
 • hard- twardy

 

 1. 12.WINTER CLOTHES
 • gloves- rękawiczki
 • socks- skarpety
 • scarf- szalik
 • jacket- kurtka
 • sweater- swetr

 

 1. 13. WINTER SPORTS
 • skates- łyżwy
 • skis- narty
 • sleigh- sanki
 • snowboard- snowboard

 

 1. 14.SPRING
 • bird- ptak
 • rain- deszcz
 • rainbow- tęcza
 • umbrella- parasol
 • boat- łódka
 • flower- kwiatek
 • egg- jajko
 • snail- ślimak

 

 1. 15.WILD ANIMALS
 • crocodile- krokodyl
 • elephant- słoń
 • monkey- małpa

 

 1. 16.CLASSROOM OBJECTS
 • book- książka
 • ruler- linijka
 • pencil- ołówek
 • rubber- gumka
 • bag- plecak
 • soft- miękki
 • hard- twardy

 

 1. 17.MUSICAL INSTRUMENTS
 • drums- perkusja
 • trumpet- trąbka
 • piano- pianino
 • guitar- gitara

 

 1. 18.SPRING CLOTHES
 • skirt- spódniczka
 • cap- czapka z daszkiem
 • dress- sukienka
 • shirt- koszula

SŁOWNICTWO BIERNE- wyrazy i zwroty pojawiające sie podczas zajęć, których uczniowie nie muszą używać, ale powinni rozumieć.

 • What’s your name?- jak masz na imię
 • How are you?- jak się masz
 • Very well!/ Good!/ Nice!- świetnie, dobrze
 • Is it a boy or a girl?- czy to chłopiec czy dziewczynka
 • Who’s this?- kto to
 • What’s this? – co to
 • What colour is…..- jaki kolor ma…
 • What’s your favourite colour/ number/ animal?- jaki jest Twój ulubiony kolor/ cyfra/ zwierzątko.

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI- STRONY WARTE ODWIEDZENIA

1.           1. http://zosiaikevin.pl/#/mapa/ - interaktywny kurs języka angielskiego dla dzieci. Po zarejestrowaniu mamy pełny dostęp do serwisu. Przyjemne i ciekawe gry dla przedszkolaków i ich rodziców chcących uczyć się języka angielskiego.

2.           2. http://www.anglomaniacy.pl/ - strona, na której jest mnóstwo zadań on-line oraz do wydrukowania. Zadania ułożone są     tematycznie.

3.           3. http://www.angles365.com/classroom/index.htm - strona z mnóstwem gier, ćwiczeń i zadań interaktywnych.

 

 

Konkurs Recytatorski

16 kwietnia w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej odbył się VIII Gminny konkurs recytatorski pod hasłem „Bez piątej klepki" Nasze Przedszkole reprezentowały Jagoda Zbyrowska z grupy „Słoneczek" oraz Emilka Lipnicka z grupy „Promyczków". Chociaż trema ściskała gardło obie dziewczynki zaprezentowały swoje wiersze najładniej jak potrafiły i zostały nagrodzone książeczką i dyplomem. Decyzją jury Jagoda otrzymała wyróżnienie za recytację wiersza „Okulary" J. Tuwima. Serdecznie gratulujemy obu dziewczynkom i życzymy dalszych sukcesów.

Gminny Piknik Przedszkolaka

04.10.2012r. „Słoneczka" oraz „Promyczki" wzięły udział w III Gminnym Pikniku Przedszkolaka pod hasłem „Święto pieczonego ziemniaka"- z leśniczym przez las. Spotkanie zostało zorganizowane przez Odział Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Mikołaja w Bytomsku.

Prezentacja multimedialna "Dzieci z Kazachstanu"

20 września oglądaliśmy prezentację o dzieciach z Kazachstanu przygotowaną przez brata Pawła. 

Historia Przedszkola

przedszkole1Historia Przedszkola w Żegocinie sięga prawdopodobnie  1947 r. Wtedy było ono prowadzone przez Caritas, a kierowała nim Małgorzata Lubojańska.

W 1962 roku Przedszkole przeszło pod opiekę państwa, pierwszą kierowniczką została Zofia Klimaj, która pełniła później funkcję dyrektora. Pani mgr Genowefa Zofia Wach kierowała przedszkolem przez 40 lat.  Pracę swoją rozpoczęła w warunkach bardzo trudnych: budynek zniszczony i zaniedbany, brak pomocy dydaktycznych i początkowo niechętny stosunek rodziców do nowej placówki. Jednak już wkrótce do przedszkola zapisano 30 dzieci. Został wybrany pierwszy Komitet Rodzicielski. Rok 1963 został zakończony pełnym sukcesem, przedszkole zostało docenione, a także zdobyło sojuszników nie tylko w rodzicach ale i w zakładach pracy skupionych na terenie Żegociny.

1963r. – wydłużono czas pracy przedszkola z 5 godzin do 9.

1965r. – zwiększa się liczba dzieci w przedszkolu – z braku miejsc nie przyjęto 15 dzieci.

1968r. – do przedszkola uczęszcza 40 dzieci, a chętnych jest o wiele więcej. Kierowniczka marzy o nowym przedszkolu.

1969r. – Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej, Pan Leopold Grabowski podejmuje starania o budowę nowego przedszkola. Rozpoczynają się wstępne prace. Przedszkole będzie zlokalizowane obok szkoły podstawowej.

 06.01.1972r. odbyło się uroczyste przekazanie nowego budynku Przedszkola, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Od tego czasu skupiono się głównie na urządzaniu pomieszczeń oraz na zagospodarowaniu podwórka. Do przedszkola uczęszczało już 70 dzieci.

przedszkole728 grudnia 2001 roku uroczyście pożegnano długoletnią dyrektorkę, Panią mgr Genowefę Zofię Wach. W uroczystości uczestniczył Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie Pani mgr Jolanta Hołubińska – Kalinowska, Wójt Gminy Żegocina Pan mgr Jerzy Błoniarz oraz dyrektorzy szkół i przedszkola z terenu Gminy Żegocina. Relacja z uroczystości:
http://www.zegocina.pl/oswiata/ppzegocina/wach.htm

przedszkole2Od stycznia 2002r. do 31 sierpnia 2002 r. obowiązki dyrektora pełniła nauczycielka powołana na to stanowisko przez Wójta, pani Irena Hejmo.

Od 1 września 2002r. dyrektorem Przedszkola jest Pani mgr Urszula Wiśniowska, która wygrała konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Żegocinie, ogłoszony przez Wójta Gminy Żegocina. W wyniku bardzo dobrej współpracy z Samorządem oraz życzliwości Pana Wójta i Radnych udało się wspólnie przeprowadzić bardzo wiele remontów, wymienić stolarkę drzwiową i okienną, przebudować dach z płaskiego na dwuspadowy, zmodernizować plac zabaw i ogrodzenie  oraz utworzyć w 2008r. trzeci Oddział dla dzieci 3,4 letnich.

przedszkole4przedszkole5przedszkole3

Kadra Pedagogiczna

"Przede wszystkim należy uczyć dziecko
patrzeć, rozumować i kochać,
dopiero potem uczy się je czytać."
/Janusz Korczak/

 

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, pełnych pasji i entuzjazmu,  dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu.  Wychowawcy w swojej pracy wdrażają aktywnie nowatorskie metody i formy pracy, dbają o twórczą postawę dzieci. Rozwijają ich zainteresowania i uzdolnienia oraz wiarę we własne możliwości. Aktywnie uczestniczą w spotkaniach metodycznych, kursach i warsztatach w celu doskonalenia własnej pracy.

 

DYREKTOR- mgr Urszula Wiśniowska – nauczyciel dyplomowany –  30 letni staż pracy pedagogicznej

 

NAUCZYCIELE:

mgr Dominika Adamczyk-Krawczyk - nauczyciel dyplomowany z 14-letnim stażem pracy pedagogicznej

mgr  Monika Badyla - nauczyciel kontraktowy z 14-letnim stażem pracy pedagogicznej

mgr Ewa Paprota - nauczyciel kontraktowy - 14-letni staż pracy

mgr Dominika Janiczek - nauczyciel kontraktowy - 4-letni staż pracy

mgr Urszula Morydz - nauczyciel kontraktowy - 9-letni staż pracy

mgr Iwona Kukla - nauczyciel kontraktowy - 3-letni staż pracy

mgr Teresa Libera – katechetka –  nauczyciel dyplomowany z 19-letnim stażem pracy pedagogicznej

mgr Paulina Odroniec - nauczyciel j. angielskiego - nauczyciel kontraktowy - 4-letni staż pracy

       

PERSONEL ADMINISTRACYJNO- OBSŁUGOWY
Helena Pączek - kucharka
Barbara Waligóra - pomoc kuchenna
Mirosława Długosz - pomoc kuchenna
Maria Maliszczak - woźna
Stanisława Krawczyk- intendent
Anna Krawczyk - pomoc nauczyciela

Paulina Oliwa -pomoc nauczyciela

Dorota Adamczyk - woźna

Edyta Kukiełka - woźna