Kadra Pedagogiczna

"Przede wszystkim należy uczyć dziecko
patrzeć, rozumować i kochać,
dopiero potem uczy się je czytać."
/Janusz Korczak/

 

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, pełnych pasji i entuzjazmu,  dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu.  Wychowawcy w swojej pracy wdrażają aktywnie nowatorskie metody i formy pracy, dbają o twórczą postawę dzieci. Rozwijają ich zainteresowania i uzdolnienia oraz wiarę we własne możliwości. Aktywnie uczestniczą w spotkaniach metodycznych, kursach i warsztatach w celu doskonalenia własnej pracy.

 

DYREKTOR- mgr Urszula Wiśniowska – nauczyciel dyplomowany –  30 letni staż pracy pedagogicznej

 

NAUCZYCIELE:

mgr Dominika Adamczyk-Krawczyk - nauczyciel dyplomowany z 14-letnim stażem pracy pedagogicznej

mgr  Monika Badyla - nauczyciel kontraktowy z 14-letnim stażem pracy pedagogicznej

mgr Ewa Paprota - nauczyciel kontraktowy - 14-letni staż pracy

mgr Dominika Janiczek - nauczyciel kontraktowy - 4-letni staż pracy

mgr Urszula Morydz - nauczyciel kontraktowy - 9-letni staż pracy

mgr Iwona Kukla - nauczyciel kontraktowy - 3-letni staż pracy

mgr Teresa Libera – katechetka –  nauczyciel dyplomowany z 19-letnim stażem pracy pedagogicznej

mgr Paulina Odroniec - nauczyciel j. angielskiego - nauczyciel kontraktowy - 4-letni staż pracy

       

PERSONEL ADMINISTRACYJNO- OBSŁUGOWY
Helena Pączek - kucharka
Barbara Waligóra - pomoc kuchenna
Mirosława Długosz - pomoc kuchenna
Maria Maliszczak - woźna
Stanisława Krawczyk- intendent
Anna Krawczyk - pomoc nauczyciela

Paulina Oliwa -pomoc nauczyciela

Dorota Adamczyk - woźna

Edyta Kukiełka - woźna

 

Witamy na stronie Przedszkola Publicznego w Żegocinie

 

 

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

                                                                 Janusz Korczak 

 

 

  

przedszkole2

 

images

przejdź do aktualności

 

 

 

 

 motoring.pl  animekbrzesko.pl klubmaluchauani.pl dolinasanki.pl

 

Starszaki

Starszaki

Program wychowawczy

Program Wychowawczy Przedszkola Publicznego w Żegocinie

 

Cele ogólne programu Przedszkola Publicznego w Żegocinie:

1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, uwzględniając jego indywidualne predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania.
2. 
Zapewnienie równości szans i sprawiedliwości społecznej poprzez znajomość i respektowanie praw i obowiązków

3. Zapewnienie dzieciom poszanowania godności osobistej, kształtowania wrażliwości na potrzeby innego człowieka, kształtowanie życzliwości, rzetelności i odpowiedzialności za siebie i otoczenie.
4. Wdrażanie rodziców do współuczestnictwa w procesie dydaktyczno-wychowawczym przedszkola poprzez dialog edukacyjny.

Zasady ogólne programu:
1. 
Zadania w zakresie wychowania są realizowane równolegle i harmonijnie z zadaniami przedszkola w zakresie nauczania i kształtowania umiejętności -treści wychowawcze są nieodłącznym składnikiem sfery edukacyjnej

2. Przedszkole wspiera działalność wychowawczą rodziny oraz uznaje priorytet domu rodzinnego w wychowaniu dziecka

3. Przedszkole dostrzega, akceptuje i wydobywa pozytywne działania, postawy dzieci:

-umiejętność funkcjonowania w grupie

-aktywność i zaangażowanie w życie grupy

-kulturę osobistą

-stosunek do obowiązków przedszkolnych

-samodzielność, wykazywanie inicjatywy

-twórcze podejście do zadań, problemów

4. Za pozytywne działania, wzorową i przykładowa pracę przedszkolak może otrzymywać wyróżnienia i nagrody.

5. Przedszkole nie toleruje zachowań negatywnych typu:

-naruszenie nietykalności osobistej (bicie, kopanie, szarpanie, popychanie itp.)

-brak szacunku wobec dorosłych

-poniżanie godności drugiego człowieka

-lekceważenie obowiązków przedszkolnych

-używanie wulgarnego języka

-braku poszanowania dobra wspólnego oraz osobistego

-kłamstwa

-naruszanie obowiązujących w przedszkolu norm i zasad zachowania nie będzie tolerowane ani akceptowane.

6. Ewaluacja przeprowadzana będzie na podstawie:

a. analizy dokumentacji pedagogicznej:

-miesięczne plany pracy

-zapisy w dzienniku

-karty obserwacji

-hospitacje diagnozujące

-ankiety ewaluacyjne dla nauczycieli

b. analizy dokumentacji współpracy z rodzicami:

-ankiety(informacje o dziecku)

-informacja zwrotna od rodziców

c. analiza twórczości dziecięcej:

-plastycznej

-słownej

-muzycznej

-teatralnej

Główne cele wychowania:

1. Wspieranie i wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości każdego dziecka w wymiarze: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

2. Postrzeganie każdego dziecka w kategoriach podmiotowości, poszanowanie jego godności i wolności, dostrzeganie niepowtarzalności.

3. Przygotowanie dziecka do życia w rodzinie i społeczności lokalnej zapoznając z regułami zachowania w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi.

4. Zapoznanie ze światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.

5. Umożliwianie dzieciom odkrywania siebie i innych poprzez własne działania.

6. Wyrabianie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny.

7. Umożliwienie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań.

8. Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi oraz przyrody.

9. Uczenie dzieci rozwiązywania sytuacji trudnych na zasadzie kompromisu i uwzględniania potrzeb innych.

Ogólne zadania przedszkola:

Przedszkole:

 • Rozbudza dociekliwość poznawczą dzieci, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w życiu
 • Uczy nabywania umiejętności podporządkowania się ustalonym zasadom i regułom
 • Uczy samodzielności i wrażliwości na dobro w jego wymiarze indywidualnym i społecznym
 • Uczy odpowiedzialności za siebie i innych
 • Uczy szacunku dla dobra wspólnego oraz kształtuje postawy patriotyczne
 • Rozwija w dzieciach dążenie do poszukiwania prawdziwych wartości oraz pomaga w uzyskaniu orientacji moralno-estetycznej i hierarchizacji wartości
 • Uczy dokonywania wyborów oraz wspiera w doskonaleniu się przedszkolaków
 • Uczy umiejętności współdziałania i współtworzenia, słuchania innych oraz rozumienia ich poglądów
 • Uświadamia konieczność ponoszenia konsekwencji swoich czynów

Dziecięcy kodeks zachowań

Chcemy:

1. Pomagać sobie wzajemnie

2. Być uprzejmi

3. Bawić się zgodnie

4. Szanować własność innych

5. Pytać o zgodę dorosłych i kolegów

6. Słuchać poleceń dorosłych

7. Dbać o książki i zabawki

8. Dbać o czystość i porządek

9. Szanować pracę innych

10. Okazywać co czujemy

Nie możemy:

1. Bić, popychać, wyrządzać krzywdy innym

2. Przezywać innych

3. Przeszkadzać innym w pracy i zabawie

4. Niszczyć prac innych

5. Krzyczeć, hałasować

6. Biegać w sali zajęć

Formy nagradzania dzieci respektujących ustalone normy i zasady zachowania:

Dzieci młodsze:

 1. Nagradzanie uznaniem i pochwałą (na tle grupy, w obecności rodziców)
 2. Nagradzanie poprzez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum grupy
 3. Darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np., zwiększając zakres jego samodzielności
 4. Przywilej wykonania prostej czynności wskazanych przez nauczyciela
 5. Atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg. pomysłu dzieci
 6. Drobne nagrody rzeczowe

Dzieci starsze:

 1. Nagradzanie uznaniem i pochwałą przez nauczyciela lub dyrektora( na tle grupy, w obecności rodziców)
 2. Nagradzanie poprzez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum grupy
 3. Darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np., zwiększając zakres jego samodzielności
 4. Przywilej pełnienia dyżurów i wykonywanie innych czynności wskazanych przez nauczyciela i obowiązków wobec całej grupy rówieśniczej
 5. Atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg. pomysłu dzieci
 6. Drobne nagrody rzeczowe

Prawa i obowiązki dziecka

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności:

 1. Właściwe zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
 2. Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania
 3. Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej
 4. Wyrażania swoich uczuć i myśli
 5. Do nauki poprzez zabawę i bycie sobą
 6. Opieki i ochrony

Dziecko w przedszkolu ma zagwarantowane prawo do:

 1. Godności i nietykalności osobistej
 2. Wyrażania swoich myśli, sumienia i wyznania
 3. Akceptacji takim jakim ono jest
 4. Warunków sprzyjających jego rozwojowi
 5. Indywidualnego rozwoju i własnego tempa tego procesu
 6. Ochrony zdrowia
 7. Nienaruszalności cielesnej
 8. Korzystania z dóbr kulturowych
 9. Poszanowania wartości
 10. Znajomości swoich praw
 11. Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje
 12. Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi
 13. Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy
 14. Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
 15. Posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić
 16. Badania i eksperymentowania
 17. Doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa)
 18. Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia
 19. Snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu „na rozkaz”
 20. Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki
 21. Regulowania własnych potrzeb
 22. Ochrony zdrowia
 23. Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej i psychicznej

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów przestrzegać wszelkie umowy zawarte z nauczycielką, a w szczególności:

 1. Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki
 2. Zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp. związane ze zdrowiem dzieci, sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne
 3. Szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu
 4. Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa
 5. Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych

Model Absolwenta Przedszkola Publicznego w Żegocinie

Absolwent Przedszkola Publicznego w Żegocinie:

1. Posiada umiejętność wykorzystywania swoich mocnych stron oraz pokonywania własnych słabości

2. Osiągnął dojrzałość szkolną- jest doskonale przygotowany do obowiązku szkolnego

3. Szanuje środowisko przyrodnicze

4. Jest aktywny, dociekliwy, kreatywny, ambitny

5. Ma pozytywny obraz samego siebie

6. Ma świadomość własnej tożsamości

7. Jest komunikatywny

8. Nie boi się wyrażać własnych opinii

9. Dąży do rozwiązywania problemów

10. Rozumie świat i nagromadzone w nim wartości

11 .Ma ukształtowaną postawę patriotyczną: poczucie tożsamości narodowej i przynależności państwowej

12. Miłuje Ojczyznę w atmosferze wolności sumienia szacunku dla każdego człowieka

13. Ma ukształtowaną postawę moralną i obywatelską

14. Jest tolerancyjny i otwarty wobec innych

13. Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, przedszkola i grupy

14. Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo

15. Pomaga innym potrzebującym pomocy
Model wychowawcy Przedszkola Publicznego w Żegocinie.
 
Dobry wychowawca i nauczyciel to ktoś, kto:

1. Jest przyjacielem dziecka

2. Zna i przestrzega praw dziecka

3. Odznacza się kulturą osobistą i taktem pedagogicznym

4. Jest kreatywny

5. Jest otwarty na problemy dziecka i otoczenia

6. Potrafi współpracować w zespole, jest koleżeński

7. Łatwo nawiązuje kontakty, jest komunikatywny

8. Identyfikuje się z przedszkolem i pracą pedagogiczną

9. Potrafi zaplanować pracę opiekuńczo -wychowawczo-dydaktyczną zgodnie koncepcją pracy przedszkola

10. Posiada wysokie kwalifikacje zawodowe i stale wzbogaca warsztat pracy dbając o swój rozwój
11. Sumiennie i starannie przygotowuje się do zajęć z dziećmi

12. Podejmuje z własnej inicjatywy różnorodne czynności poza ustalonym harmonogramem godzin.
13. Wspiera każdego wychowanka w jego rozwoju

14. Dba o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich  

15. Jest radosny, pogodny i uśmiechnięty.

 

motoring.pl  animekbrzesko.pl klubmaluchauani.pl dolinasanki.pl

Ramowy rozkład dnia

7.00 – 8.00     Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne,
                       tematyczne, badawcze, dydaktyczne, inne przy niewielkim udziale nauczyciela.
8.00 – 8.20     Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, np. rozwijające percepcję
                       wzrokową, słuchową, grafomotorykę. Zabawy ruchowe organizowane przez
                       nauczyciela. Czynności porządkowo-gospodarcze. Ćwiczenia poranne

8.20 – 8.30     Zabiegi higieniczno-sanitarne, przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00     Śniadanie

9.00 – 10.00   Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania
                       przedszkolnego.
10.00 – 11.30 Zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci,
                       zabawy ruchowe, zabawy i gry sportowe, zabawy swobodne i organizowane przez   

                       nauczyciela w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze

11.30 – 11.45  Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do obiadu.

11.45 – 12.15  Obiad

12.15 – 12.30  Ćwiczenia relaksacyjne,  słuchanie muzyki poważnej, bajkoterapia

12.30 – 14.00  Zabawy dydaktyczne organizowane przez nauczyciela, ćwiczenia graficzne, ćwiczenia

                        utrwalające wiadomości  z zajęć dydaktycznych, praca indywidualna z dziećmi,
                        zajęcia z oferty dodatkowej przedszkola, zajęcia „z pasją”.
                        Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
14.00 – 14.15  Czynności higieniczno-porządkowe. przygotowanie do podwieczorku

14.15 – 14.30  Podwieczorek

14.30 – 16.00  Zabawy badawcze, zabawy taneczne, swobodne w kącikach zainteresowań.
                        Indywidualna praca lub w małych zespołach stymulacyjna, korekcyjno –
                        kompensacyjna. Kontakty indywidualne z rodzicami.
                        Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci. 

Ciekawe linki

 

 

www.men.gov.pl                     Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

 

www.kuratorium.krakow.pl          Kuratorium Oświaty w Krakowie

 

www.ore.edu.pl                          Ośrodek Rozwoju Edukacji

 

                                                 Sześciolatek w szkole – strona dla rodziców

 

www.poradniabochnia.prv.pl     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bochni

 

www.urwis.pl                        Wszystko co potrzebuje Twoje dziecko - zabawa,           

 

                                       nauka, zdrowie, wychowanie 

 

www.eduseek.ids.pl               Portal edukacyjny Edusek

 

www.babyboom.pl                 Bardzo dobra strona dla dzieci i rodziców

 

www.edziecko.pl                    Strona dla rodziców i dzieci

 

www.gazeta.pl/edukacja         Wszystko co związane z edukacją - dla dzieci i  

 

                                        rodziców

 

www.unicef.pl                       Polskie strony międzynarodowej organizacji na    

 

                                        rzecz dzieci. Wiadomości o prowadzonych akcjach,    

 

                                        obronie praw dzieci i pomocy najbiedniejszym.

 

www.kopd.pl                         Serwis Komitetu Ochrony Praw Dziecka (znajduje

 

                                        się tu zapis praw dziecka, lista publikacji komitetu)

 

www.maluchy.pl                    Porady dotyczące wychowania, a także baza

 

                                        przedszkoli i forum dyskusyjne

 

www.przedszkolak.pl              Portal dla rodziców i nauczycieli - informacje i

 

                                        porady na temat rozwoju dziecka, wychowania,  

 

                                        przedszkola

 

www.tato.net.pl                     Serwis Centrum Ojcostwa - wsparcie dla  

 

                                        wszystkich tatusiów - publikacje, program,  

 

                                        warsztaty i inicjatywy realizowane przez Centrum.


Podziękowania

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest, 

nie przez to, co ma, 

lecz przez to, czym dzieli się z innymi." 

Jan Paweł II

 

PODZIĘKOWANIA

 

 

 

Serdecznie dziękujemy Panu Dariuszowi Badyla za opracowanie strony internetowej naszego Przedszkola oraz pomoc techniczną.

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

Składamy serdeczne podziękowania Rodzicom, którzy z okazji Dnia Dziecka wystąpili w przedstawieniu „ Lokomotywa" J. Tuwima
Wystąpili: Pani Magdalena Kozak, Pani Anna Biros, Pani Maria Bilska, Pani Urszula Ptaszek, Pani Magdalena Dudzic, Pani Katarzyna Pączek, Pani Monika Matras, Pani Agnieszka Dziedzic, Pan Marek Bereta, Pan Michał Siekacz, Pani Bożena Wolak, Pani Aneta Zbyrowska, Pani Anna Gawłowicz, Pani Katarzyna Smoleń, Pani Kamila Mirowska, Pani Agnieszka Zbyrowska, Pani Anna Wrona, Pan Dariusz Badyla

 

 

 

Serdecznie dziękujemy Paniom: Monice Książka-Leśniak i Annie Wrona za pomoc podczas wyjazdu do Nowego Wiśnicza na XVI Wiśnicki Przegląd Teatrzyków Dziecięcych.

Serdecznie dziękujemy Paniom: Monice Książka-Leśniak i Katarzynie Ogiela za pomoc podczas wyjazdu do Bochni na XXII Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych.

 

 

Bardzo serdecznie dziękujemy Paniom Urszuli Ptaszek, Annie Wrona, Sylwii Sułkowskiej, Bożenie Wolak, Katarzynie Świerczek, Monice Leśniak, Katarzynie Rosiek, Katarzynie Barczyk, Renacie Pyrz, Katarzynie Smoleń, Magdalenie Dudzic, Anecie Zbyrowskiej, Annie Gawłowicz, Małgorzacie Winnickiej, Joannie Groń, Agnieszce Dziedzic, Monice Matras, Renacie Pyrz, Elżbiecie Zakrzewskiej, Marzenie Kępa, Katarzynie Pączek, Monice Badyla za pomoc w organizacji XII Gminnego Przeglądu Tańca "Roztańczone przedszkolaki"

 

Gorąco Dziękujemy sponsorom XII Gminnego Przeglądu Tańca "Roztańczone Przedszkolaki", którymi są:

1. Barbara i Wojciech Bajor - Firma Bajo - Kamionna
2. Pani Lucyna Stawarz - Dyrektor BSR w Krakowie O/Trzciana
3. Pani Stanisława Zdebska - Kwiaciarnia w Żegocinie
4. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie
5. Pan Reginald Łukasik - Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Żegocinie
6. Spółka „Appol" - Zarząd: Michał Sarachmann i Andrzej Wójcik
7. Pan Bronisław Kłósek - Prezes F.H.U. GALLOD-HURT" - Leszczyna
8. Pan Dariusz Czech - Prezes Spółki „Tymbark S.A"
9. Pan Kazimierz Juszczyk
10. Pan Stanisław Dudek - Dudek Dachy - Żegocina
11. Wydawnictwo Mac Edukacja


 

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za pomoc w organizacji Święta Babci i Dziadka: Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Urszuli Ptaszek, oraz Paniom: Katarzynie Rosiek, Angelinie Stokłosie, Anecie Zbyrowskiej, Joannie Groń, Aleksandrze Grabiasz, Wiesławie Satoła, Karolinie Maurer, Katarzynie Barczyk, Barbarze Stach, Małgorzacie Winnickej, Renacie Zelek, Elżbiecie Rosiek, Monice Matras, Annie Kępa, Teresie Libera, Katarzynie Ogiela, Monice Książka-Leśniak, Elżbiecie Kępa, Sylwii Kępa, Beacie Dudzic, Irenie Sławęta, Joannie Cudejko, Małgorzacie Pączek, Agnieszce Pączek, Karolinie Jurczyk,Marcie Nycz, Katarzynie Świerczek, Katarzynie Smoleń, Elżbiecie Zakrzewskiej, Bożenie Wolak, Katarzynie Pączek, Paulinie Furtak, Anicie Śmiłek, Agnieszce Janiczek, Annie Wrona, Annie Juszczyk, Halinie Gajewskiej, Adriannie Kłósek-Furtak, Kamili Mirowskiej, Annie Biros, Justynie Łękawa, Iwonie Jędrzejek, Marii Bilskiej, Barbarze Kępa, Małgorzacie Jachymczak, Marzenie Gąska, Joannie Paruch, Paulinie Odroniec, Renacie Pyrz, Zofii Kasztulskiej, Agnieszce Dziedzic,Beacie Zakrzewskiej, Magdalenie Chudy oraz Panu Janowi Bujakowi; za pomoc w przygotowaniu sali, dekoracji, upieczone ciasta, zakupione napoje, soki, słodycze i owoce oraz obsługę Gości w dniu uroczystości.

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

Serdecznie dziękujemy Paniom: Barbarze Stach, Magdzie Kozak i Edycie Piechnik za pomoc podczas wyjazdu do Nowego Wiśnicza na XV Wiśnicki Przegląd Teatrzyków Dziecięcych.

Serdecznie dziękujemy Paniom: Barbarze Stach, Monice Książka-Leśniak i Katarzynie Rosiek za pomoc podczas wyjazdu do Bochni na XXI Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych.

Gorąco dziękujemy Państwu Katarzynie i Janowi Bujakom oraz Barbarze i Albinowi Pławeckim za przekazane gadżety reklamowe.

Bardzo gorąco dziękujemy Rodzicom za pomoc w przygotowaniu strojów i rekwizytów do tańca dla grupy tanecznej z Promyczków i Słoneczek

Gorąco dziękujemy sponsorom XI Gminnego Przeglądu Tańca "Roztańczone Przedszkolaki":
1. Wójt Gminy Żegocina
2. Rodzice przedszkolaków z Żegociny
3. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie
4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Żegocinie
5. Spółka „Appol" Łąkta Górna
6. Pan Bronisław Kłósek – Prezes F.H.U. GALLOD-HURT"
Leszczyna
7. Pan Dariusz Czech – Prezes Spółki „Tymbark S.A"
8. Barbara i Wojciech Bajor – Firma Bajo – Kamionna
9. Kółko Rolnicze w Łąkcie Górnej
10. Pani Stanisława Zdebska
11. Pan Kazimierz Juszczyk
12. Pan Stanisław Dudek – Dudek Dachy - Żegocina
13. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/Trzciana

 

Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Annie Gawłowicz za bardzo duży wkład pracy przy dekoracji sali na Przegląd Tańca oraz wykonane ozdoby.

Bardzo serdecznie dziękujemy Paniom: Urszuli Ptaszek, Annie Gawłowicz, Edycie Durbas, Magdalenie Dudzic, Dorocie Waligóra, Monice Książka-Leśniak za pomoc przy obsłudze Gości i uczestników XI Gminnego Przeglądu Tańca „Roztańczone Przedszkolaki".

Bardzo gorąco dziękujemy Paniom: Bożenie Wolak, Edycie Durbas, Annie Paruch, Urszuli Ptaszek, Annie Gawłowicz, Agnieszce Maurer, Elżbiecie Kępa, Annie Kępa, Lucynie Kanownik, Barbarze Janiczek, Katarzynie Pączek, Monice Badyla, Barbarze Waligóra, Bożenie Mech, Marii Duś, Monice Książka-Leśniak, Magdalenie Dudzic, Marcinowi Kępa, Barbarze Pławeckiej, Weronice Lipnickiej, Elżbiecie Zakrzewskiej za ciasta, ciasteczka, owoce i słodycze przekazane dla uczestników XI Gminnego Przeglądu Tańca "Roztańczone Przedszkolaki".

Dziękujemy Rodzicom za pomoc w przygotowaniu strojów i rekwizytów do Jasełek, a także strojów do krakowiaka i tańca zimowego.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za pomoc w organizacji Święta Babci i Dziadka: Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Urszuli Ptaszek, oraz Paniom: Annie Gawłowicz, Weronice Lipnickiej, Monice Książka-Leśniak, Katarzynie Smoleń, Annie Kępa, Renacie Pyrz, Zofii Kasztulstkiej, Paulinie Furtak, Monice Matras, Renacie Zelek, Elżbiecie Rosiek, Bożenie Mech, Sylwii Kępa, Joannie Groń, Aleksandrze Grabiasz, Wiesławie Satoła, Katarzynie Rosiek,  Joannie Cudejko, Małgorzacie Winnickiej, Edycie Durbas,Joannie Paruch, Mirosławie Długosz, Agnieszce Janiczek, Marzenie Kępa, Dorocie Waligóra, Bożenie Wolak, Agnieszce Dudzic, Agnieszce Maurer, Ewie Paprota, Annie Juszczyk, Ewelinie Bogdał, Annie Paruch, Elżbiecie Kępa, Marii Duś, Barbarze Janiczek,Barbarze Waligóra, Monice Badyla, Magdalenie Dudzic,Kathrin Janiczek, Krystynie Fąfara-Grygierczyk, Halinie Gajewskiej, Barbarze Pławeckiej, Kindze Zduleczny, Gabrieli i Marcinowi Kępa, Karolinie Jurczyk, Marcelinie Durbas, Katarzynie Tworzydło, Anicie Śmiłek, Barbarze Stach, Marcie Nycz, Elżbiecie Kępa, Anecie Zbyrowskiej, Lucynie Kanownik, Edycie Piechnik,Gabrieli Tyndel, Irenie Sławęta; za pomoc w przygotowaniu sali, dekoracji, upieczone ciasta, zakupione napoje, soki, słodycze i owoce oraz obsługę Gości w dniu uroczystości.

 

Dziękujemy Spółce Appol z Łąkty Górnej za przekazane soki.

Dziękujemy Pani Gabrieli i Piotrowi Tyndel za przekazane soczki i napoje.

Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Aleksandrze Grabiasz za ziemniaki.

Gorąco dziękujemy Pani Agnieszce Rogala-Dziedzic i Pani Annie Kępa za przekazane gadżety reklamowe.

ROK SZKOLNY 2015/2016

Bardzo serdecznie dziękujemy Paniom: Bożenie Wolak, Urszuli Ptaszek oraz Katarzynie Smoleń za pomoc w organizacji Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych.

Bardzo gorąco dziękujemy Paniom Bożenie Wolak oraz Agnieszce Rogala-Dziedzic za upieczone ciasteczka.

Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Wojciechowi Wrona za pomoc w organizacji seansu filmowego dla przedszkolaków w budynku Zespołu Szkół w Żegocinie.

Bardzo gorąco dziękujemy Rodzicom za pomoc w przygotowaniu strojów dla dzieci z grupy „Gwiazdeczek" występujących w teatrzyku „Przygody niegrzecznej żabki".

Serdecznie dziękujemy Państwu Bernadecie i Krzysztofowi Białka za przekazane sadzonki kwiatów.

Bardzo gorąco dziękujemy Rodzicom za pomoc w przygotowaniu strojów i rekwizytów do tańca dla grupy tanecznej z Promyczków i Słoneczek

Bardzo gorąco dziękujemy Paniom: Magdalenie Ptaszek, Mirosławie Długosz, Lucynie Kanownik, Katarzynie Smoleń, Urszuli Bobowskiej, Edycie Adamczyk, Barbarze Pławeckiej, Dorocie Podolny, Teresie Pączek, Ewelinie Bogdał, Annie Kępa, Agnieszce Słowiak, Agnieszce Dudzic, Weronice Lipnickiej, Bożenie Mech, Marii Duś, Edycie Piechnik, Gabrieli Kępa, Bożenie Łękawa, Agnieszce Warkocz, Marcelinie Durbas za ciasta,, owoce i słodycze przekazane dla uczestników X Gminnego Przeglądu Tańca "Roztańczone Przedszkolaki".

Bardzo serdecznie dziękujemy Paniom Annie Gawłowicz i Małgorzacie Waligóra za pomoc przy układaniu stołów i dekoracji sali na Przegląd Tańca.

Bardzo serdecznie dziękujemy Paniom: Urszuli Ptaszek, Annie Gawłowicz, Małgorzacie Waligóra, Karolinie Jurczyk, Iwonie Jędrzejek, Katarzynie Smoleń, Urszuli Bobowskiej, Edycie Durbas za pomoc przy obsłudze Gości i uczestników X Jubileuszowego Przeglądu Tańca „Roztańczone Przedszkolaki".

Gorąco Dziękujemy sponsorom X Gminnego Przeglądu Tańca "Roztańczone Przedszkolaki":
1. Wójt Gminy Żegocina
2. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie
3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Żegocinie
4. Spółka „Appol" Łąkta Górna
5. Pan Bronisław Kłósek – Prezes F.H.U. GALLOD-HURT"
Leszczyna
6. Pan Dariusz Czech – Prezes Spółki „Tymbark S.A"
7. Barbara i Wojciech Bajor – Firma Bajo – Kamionna
8. Pani Stanisława Zdebska
9. Państwo Karolina i Tomasz Jurczyk
10. Pan Jan Tyndel – Firma Jasio Łąkta Górna
11. Pan Kazimierz Juszczyk
12. Pan Stanisław Dudek – Dudek Dachy - Żegocina
13. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/Trzciana
14. Wydawnictwo Mac Edukacja
15. Nowa Szkoła
16. Tauron Polska Energia
17. Rodzice przedszkolaków z Żegociny

Serdecznie dziękujemy Panu Przemysławowi Szewczykowi za nagłośnienie, fantastyczne oświetlenie sceny i obsługę świateł podczas występów tancerzy.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za pomoc w organizacji Święta Babci i Dziadka: Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Urszuli Ptaszek, oraz Paniom: Małgorzacie Waligóra, Annie Gawłowicz, Paulinie Furtak, Weronice Lipnickiej, Marcelinie Durbas, Edycie Durbas, Bożenie Łękawa, Iwonie Jędrzejek, Agnieszce Janiczek, Joannie Kanownik, Anecie Dziedzic, Annie Dudzic, Karolinie Jurczyk, Barbarze Waligóra, Annie Paruch, Monice Badyla, Marii Duś, Barbarze Pławeckiej, Barbarze Bochenek, Magdalenie Dudzic, Bożenie Mech, Elżbiecie Kępa, Kindze Zduleczny, Edycie Piechnik, Agnieszce Maurer, Bozenie Wolak, Dorocie Podolny, Miroslawie Dlugosz, Ewelinie Bogdal, Agnieszce Dudzic, Marzenie Kepa, Annie Kepa, Joannie Paruch, Sylwii Sulkowskiej, Urszuli Bobowskiej za pomoc w przygotowaniu stołów, dekoracji, upieczone ciasta, zakupione napoje, soki, słodycze i owoce oraz obsługę Gości w dniu uroczystości.          

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za pomoc w przygotowaniu strojów i rekwizytów dla dzieci wystepujących w przedstawieniu "O 12 miesiącach", grupie kolędniczej i Jasełkach.

Serdecznie dziękujemy Panu Janowi Mróz i Panu Pawłowi Ptaszek za pomoc przy rozkładaniu dmuchanego zamku.

Serdecznie dziękujemy Panu Marcinowi Kępa za wykonanie i zamontowanie na froncie budynku Logo przedszkola.

Serdecznie dziękujemy Panu Gerardowi Wrona za bezpłatne zamontowanie szyby na sali zabaw.

ROK SZKOLNY 2014/2015

Serdecznie dziękujemy Państwu Urszuli i Pawłowi Ptaszek, Paniom: Agnieszce Janiczek, Lucynie Kanownik, Marii Bilskiej, Katarzynie Bilskiej oraz Panu Wiesławowi Wolakowi za pomoc podczas organizacji Pikniku Rodzinnego.

Serdecznie dziękujemy Paniom: Annie Dudzic i Iwonie Jędrzejek oraz Panu Piotrowi Bochenek za pomoc podczas przejazdu grupy teatralnej do Nowego Wiśnicza.

Gorąco dziękujemy Pani Bożenie Łękawa oraz Pani Edycie Adamczyk za pomoc podczas przejazdu grupy teatralnej ze Słoneczek" i "Iskierek" do Bochni na XIX Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych.

Serdecznie dziękujemy Państwu Jolancie i Stanisławowi Sowa oraz Magdalenie i Grzegorzowi Kozak za przekazane spódniczki do strojów góralskich.

Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi CKSiT w Żegocinie, Panu Mieczysławowi Kędra za nagłośnienie i obsługę podczas Przeglądu Tańca oraz Panu Przemysławowi Szewczykowi za fantastyczne oświetlenie sceny i obsługę świateł podczas występów tancerzy. 

Gorąco Dziękujemy sponsorom IX Gminnego Przeglądu Tańca "Roztańczone Przedszkolaki":

1. Pan Kazimierz Juszczyk
2. Pani Stanisława Zdebska
3. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w
Żegocinie
4. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska" w Żegocinie
5. Spółka „Appol" – Łąkta Górna
6. Kółko Rolnicze w Łąkcie Górnej
7. GALLOD-HURT" Leszczyna
8. Spółka „Tymbark S.A"
9. BSR w Krakowie O/Trzciana

Bardzo gorąco dziękujemy Paniom: Agacie Jaworskiej, Małgorzacie Waligóra, Annie Gawłowicz, Barbarze Mida, Urszuli Ptaszek, Lucynie Kanownik, Renacie Pyrz, Bożenie Mech, za pomoc podczas organizacji IX Gminnego Przeglądu Tańca "Roztańczone Przedszkolaki". 

Serdecznie dziękujemy Pani: Marii Bilskiej za pomoc podczas przejazdu dzieci do Krakowa na I Małopolski Konkurs Tańca Nowoczesnego. 

Bardzo gorąco dziękujemy Rodzicom za pomoc w przygotowaniu strojów i rekwizytów do tańca dla grupy tanecznej z Promyczków oraz dla małych górali z Gwiazdeczek.

Bardzo serdecznie dziękujemy Paniom: Agacie Jaworskiej, Anecie Dziedzic, Kindze Zduleczny, Katarzynie Tworzydło, Annie Dudzic za pomoc podczas przejazdu do Brzeska i występów dzieci w 4 Konfrontacjach Teatrów Dzieci i Młodzieży.

Gorąco dziękujemy Rodzicom za przygotowanie strojów i rekwizytów dla dzieci występujących w teatrzyku "Szymonowe bułeczki"

Serdecznie dziękujemy Państwu Bernadecie  i Krzysztofowi Białka za przekazane kwiaty i krzewy.

Sedecznie dziękujemy Panu Wojciechowi Wrona za pomoc w organizacji Turnieju Sportowego z przedszkolakami z Laskowej oraz przeprowadzenie meczu piłki nożnej.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za pomoc w organizacji Święta Babci i Dziadka: Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Agacie Jaworskiej, oraz Paniom: Małgorzacie Waligóra, Annie Gawłowicz, Urszuli Ptaszek, Paulinie Furtak, Renacie Pyrz, Karolinie Jurczyk, Marii Bilskiej, Katarzynie Bilskiej, Edycie Durbas, Marcelinie Durbas, Agnieszce Janiczek, Anecie Dziedzic, Kindze Zduleczny, Sylwii Sułkowskiej, Katarzynie Smoleń, Anastazji Błoniarz, Iwonie Jędrzejek, Bożenie Łękawa, Weronice Lipnickiej, Krystynie Fąfara-Grygierczyk, Agnieszce Słowiak, Edycie Adamczyk, Małgorzacie Banat, Dorocie Podolny, Teresie Pączek, Katarzynie Tworzydło, Marii Duś, Gabrieli Kępa, Joannie Paruch, Annie Zbyrowskiej, Ewie Paprota, Annie Kępa, Gabrieli Tyndel, Magdalenie Kozak, Jolancie Jałowieckiej-Paruch, Barbarze Pławeckiej, Magdalenie Ptaszek, Lucynie Kanownik, Urszuli Bobowskiej, Annie Paruch, Agnieszce Dudzic, Mirosławie Długosz, Monice Badyla, Bożenie Wolak, Marzenie Kępa, Ewelinie Bogdał, Czesławie Janiczek, Annie Mularz, Monice Czamara, Barbarze Bochenek, Małgorzacie Mech, Magdalenie Gołąb, Mirosławie Zaworotiuk, Monice Książka-Leśniak i Panu Piotrowi Kępa za pomoc w przygotowaniu stołów, dekoracji, upieczone ciasta, zakupione napoje, soki, słodycze i owoce oraz obsługę Gości w dniu uroczystości.          

 

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za pomoc w przygotowaniu stojów i rekwizytów dla dzieci wystepujących w grupie tanecznej i kolędniczej.

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

 

 

Serdecznie dziękujemy Paniom: Urszuli Ptaszek, Mirosławie Zaworotiuk, Marii Bilskiej, Paulinie Furtak, Bożenie Łękawa, Joannie Kuśnierz, Jolancie Jałowieckiej - Paruch za pomoc podczas wyjazdu do Bochni na XVIII Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych.

 

Gorąco dziękujemy Sponsorom VIII Gminnego Przeglądu Tańca "Roztańczonne Przedszkolaki":

 

 

 1. Pan Jerzy Błoniarz – Wójt Gminy Żegocina
 2. Pani Elżbieta Błoniarz – Kierownik KBS w Krakowie   Filia w Żegocinie
 3. Pani Lucyna Stawarz – Dyrektor BSR w Krakowie O/Trzciana
 4. Pani Emilia Maniak
 5. Pani Stanisława Zdebska
 6. Pani Marzena Janiczek
 7. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie   Pani Zofia i Jan Marcinek  
 8. 8. Pan Reginald Łukasik – prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc  

                                              Chłopska w Żegocinie

9. Spółka „Appol” Zarząd: Michał Sarachmann i Andrzej Wójcik

10. Pan Stanisław Wątroba – Prezes Kółka Rolniczego w Łąkcie Górnej

11. Pan Bronisław Kłósek – Prezes F.H.U. GALLOD-HURT” Leszczyna

12. Pan Dariusz Czech – Prezes Spółki „Tymbark S.A”

13. Pan Kazimierz Juszczyk

14. Pan Robert Kołodziejczyk i Pan Marcin Żurek – Firma  

                                           ubezpieczeniowa Kołodziejczyk-Ubezpieczenia

15. Moje Bambino – Agnieszka Kaźmierczak

16. Nowa Szkoła – Dominika Marczak

 

Szczególnie gorące podziękowania składamy Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Agacie Jaworskiej za bardzo duże zaangażowanie przy organizacji VIII Gminnego Przeglądu Tańca.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za zaangażowanie i pomoc w organizacji VIII Gminnego Przeglądu Tańca "Roztańczone Przedszkolaki", w szczególności Paniom: Agacie Jaworskiej, Małgorzacie Waligóra, Barbarze Mida, Wioletcie Kępa, Monice Czamara,  Annie Gawłowicz, Lucynie Kanownik, Katarzynie Tworzydło.

 

Serdecznie dziękujemy Paniom: Beacie Zapart, Agnieszce Janiczek, Monice Badyla, Agnieszce Dudzic, Agnieszce Zbyrowskiej, Annie Wrona, Annie Gawłowicz, Weronice Lipnickiej, Barbarze Pławeckiej, Annie Wrona za upieczone ciasta i ciasteczka dla dzieci.

 

Bardzo gorąco dziękujemy Paniom: Anecie Dziedzic, Katarzynie Pączek, Czesławie Janiczek oraz Katarzynie Tworzydło za uszycie strojów do tańca.

 

Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi za pyszne i zdrowe jabłuszka przekazane dla przedszkolaków.

 

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za przygotowanie strojów dla dzieci występujących w grupie kolędniczej i Jasełkach.

 

Serdecznie dziękujemy Panu Grzegorzowi Zapart za gałęzie jodłowe.

 

Gorąco dziękujemy Państwu Katarzynie i Grzegorzowi Tworzydło oraz Państwu Kindze i Pawłowi Zduleczny za wykonanie pięknej szopki do jasełek. 

 

Gorąco dziękujemy Państwu Urszuli i Pawłowi Ptaszek za przewiwzienie szopki do CKSiT w Żegocinie na uroczystość Święta Babci i Dziadka.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy pomagali w przygotowaniu Święta Babci i Dziadka, w szczególności słowa podziękowania kierujemy do Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Agaty Jaworskiej, oraz Pań: Małgorzaty Waligóra, Weroniki Lipnickiej, Magdaleny Ptaszek, Jolanty Jałowieckiej-Paruch, Bożeny Łękawa, Marii Bilskiej, Agnieszki Janiczek, Wioletty Kępa, Małgorzaty Ptaszek, Urszuli Ptaszek, Agnieszki Zbyrowskiej, Anny Gawłowicz, Pauliny Furtak, Bożeny Mech, Anny Zbyrowskiej, Marceliny Durbas, Laury Janczewskiej, Eweliny Zbroja, Krystyny Fąfara-Grygierczyk, Małgorzaty Rzepeckiej, za pomoc w przygotowaniu sali, dekoracje stołów, upieczone ciasta oraz obsługę Gości w dniu uroczystości.  

 

Bardzo gorąco dziękujemy Państwu  Marcelinie i Tomaszowi Durbas za wykonanie szafki do szatni, drzwiczek do ubikacji oraz aluminiowego stelaża na dekoracje do teatrzyków. 

 

Serdecznie dziekujemy Panu Jerzemu Mirowskiemu za wielokrotnie przekazywane ekologiczne jabłuszka dla dzieci.

 

Dziękujemy Panu Wojciechowi Wrona za pomoc w organizacji Rodzinnego Turnieju Sportowego oraz przeprowadzenie meczu piłki nożnej.

 

Dziękujemy Rodzicom za udział w Rodzinnym Turnieju Sportowym, Paniom: Annie Wrona, Renacie Pyrz, Lucynie Kanownik, Marii Bilskiej, Agnieszce Janiczek, Katarzynie Pączek, Małgorzacie Ptaszek, Monice Badyla, Anecie Dziedzic, Barbarze Mida, Annie Gawłowicz oraz Panom: Wojciechowi Wrona i Piotrowi Hank.

 


 

 

ROK SZKOLNY 2012/2013

 

Bardzo gorąco dziękujemy Panu Wojciechowi Wrona za pomoc w organizacji Turnieju Sportowego z Kamionną.

 

Serdecznie dziękujemy Paniom: Ewie Marcisz-Kołdra, Wioletcie Kępa i Zofii Kasztulskiej za pomoc podczas wyjazdu do Nowego Wiśnicza na XI Przegląd Teatrzyków Dziecięcych.

 

Serdecznie dziękujemy Paniom: Joannie Ptaszek, Ewie Marcisz-Kołdra oraz Agnieszce Zbyrowskiej za pomoc podczas wyjazdu do Bochni na XVII Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych.

 

Serdecznie dziękujemy sponsorom, dzięki którym udało nam się zorganizować VII Gminny Przegląd Tańca pod hasłem „Roztańczone Przedszkolaki": 

 

1. Pan Jerzy Błoniarz – Wójt Gminy Żegocina 

 

2. Pani Emilia Maniak 

 

3. Pani Stanisława Zdebska 

 

4. Pani Zofia i Jan Marcinek - Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie 

 

5. Pan Reginald Łukasik – Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Żegocinie 

 

6. Spółka „Appol" – Łąkta Górna 

 

7.Pan Bronisław Kłósek – Prezes F.H.U. GALLOD - HURT" Leszczyna 

 

8.Pan Dariusz Czech – Prezes Spółki „Tymbark S.A" 

 

9.Pan Kazimierz Juszczyk 

 

10.Pan Marcin Naróg – konsultant regionalny Grupy Edukacyjnej S.A. – MAC EDUKCJA 

 

11.Tauron Polska Energia S.A.

 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za duże zaangazowanie, życzliwość i pomoc w organizacji VII Gminnego Przeglądu Tańca "Roztańczone Przedszkolaki", za zakupienie strojów i rekwizytów do tańca.

 

Słowa podziękowań kierujemy do Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Beaty Janiczek oraz Pani Moniki Janiczek i Pani Danuty Paciorek za uszycie strojów.

 

Bardzo gorąco dziękujemy Paniom: Beacie Janiczek, Annie Grabiasz, Małgorzacie Waligóra, Sylwii Zatorskiej, Weronice Lipnickiej, Ewie Marcisz-Kołdra, Agacie Krawczyk, Lucynie Kanownik, Bożenie Łękawa za pomoc podczas VII Gminnego Przegladu Tańca.  

 

Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim Rodzicom za pomoc w organizacji Dnia Babci i Dziadka. Szczególne podziękowania składamy dla Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Beaty Janiczek.

 

Słowa podziękowania oraz wdzięczności kierujemy do Pań: Beaty Janiczek, Anny Grabiasz, Małgorzaty Waligóra, Weroniki Lipnickiej, Magdaleny Ptaszek, Sylwii Sułkowskiej, Katarzyny Pączek, Anny Adamczyk, Bożeny Łękawa, Ewy Marcisz-Kołdra, Agaty Krawczyk, Katarzyny Tworzydło, Brygidy Sądel, Zofii Kasztulskiej, Anny Wrona, Urszuli Ptaszek, Pauliny Furtak, Katarzyny Fąfara, Renaty Pyrz, Jolanty Jałowieckiej-Paruch, Marii Pączek, Lucyny Kanownik, Laury Janczewskiej, Anity Śmiłek, Agnieszki Janiczek, Moniki Badyla, Krystyny Fąfara-Grygierczyk, Agnieszki Dudzic, Małgorzaty Rzepeckiej, Sylwii Zatorskiej, Beaty Zapart, Agnieszki Zbyrowskiej, za pomoc w przygotowaniu sali, dekoracje stołów, upieczone ciasta oraz obsługę Gości w dniu uroczystości Dnia Babci i Dziadka.       

 

Serdecznie dziękujemy Rodzicom chłopców z Grupy kolędniczej za przygotowanie strojów i umożliwienie udziału w Konkursie w Lipnicy Murowanej. /własny dojazd/

 

Serdecznie dziękujemy Paniom: Laurze Janczewskiej, Joannie Ptaszek, Ewie Kołdra, Sylwii Sułkowskiej oraz Mirosławie Zaworotiuk za ciasteczka i słodycze.

 

Serdecznie dziekujemy Panu Janowi Zatorskiemu i Panu Stanisławowi Furtakowi za gałęzie jodłowe.

 

Gorąco dziekujemy Rodzicom za pomoc w organizacji Rodzinnego Pikniku Integracyjnego:

* Państwu Sułkowskim za wypożyczenia grilla

* Państwu Smoleń za akcesoria niezbędne do grillowania, ogórki i obsługę grilla

* Pani Tworzydło za drewno

* Panu Hank za akcesoria i obsługę

* Panu Wrona i Zapart za obsługę

* Pani Zatorskiej, Łękawa, Kanownik, Janiczek, Zbyrowskiej, Waligóra za ciastka i cukierki

* wszytkim za wszelką pomoc, życzliwość i obecność

 

Serdecznie dziękujemy Pani Joannie Ptaszek za jajka i Pani Annie Zbyrowskiej za ogórki.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za bardzo dobrą współpracę w ciągu całego roku szkolnego, życzliwą postawę wobec przedszkola oraz duże zaangażowanie w życie placówki.

 

Serdecznie dziękujemy Paniom: Annie Grabiasz, Annie Wrona, Monice Janiczek, Sylwii Sułkowskiej i Weronice Lipnickiej za pomoc podczas wyjazdu do Nowego Wiśnicza na X Wiśnicki Przegląd Teatrzyków Dziecięcych.

 

Dziękujemy Pani Wioletcie Kępa za ziemniaki przekazane do przedszkolnej stołówki oraz Pani Joannie Ptaszek za jajka. 

Dziękujemy Paniom: Beacie Janiczek, Renacie Pyrz, Annie Grabiasz za pomoc przy organizacji Dnia Dziecka w przedszkolu. 

Dziękujemy Paniom: Irenie Sławęta, Joannie Ptaszek, Katarzynie Król, Wioletcie Kępa za pomoc w czasie wyjazdu do Bochni na Przegląd Młode Talenty 2012. 

Dziękujemy Paniom: Annie Grabiasz, Sylwii Sułkowskiej, Ewie Kołdra i Monice Janiczek za pomoc w czasie wyjazdu do Bochni na XVI Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych.

 

Serdecznie dziękujemy sponsorom, dzięki którym udało nam się zorganizować VI Gminny Przegląd Tańca pod hasłem „Roztańczone Przedszkolaki": 

1. Pan Jerzy Błoniarz – Wójt Gminy Żegocina 

2. Pani Emilia Maniak 

3. Pani Stanisława Zdebska 

4. Pani Marzena Janiczek 

5. Pani Monika Janiczek 

6. Pani Zofia i Jan Marcinek - Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie 

7. Pani Elżbieta Błoniarz – Kierownik KBS w Krakowie Filia w Żegocinie 

8. Pan Reginald Łukasik – Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Żegocinie 

9. Pan Tomasz Gazda – Prezes Spółki „Appol" 

10.Pan Bronisław Kłósek – Prezes F.H.U. GALLOD - HURT" Leszczyna 

11.Pan Dariusz Czech – Prezes Spółki „Tymbark S.A" 

12.Pan Kazimierz Juszczyk 

13.Pan Marcin Naróg – konsultant regionalny Grupy Edukacyjnej S.A. – MAC EDUKCJA 

14.Tauron Polska Energia S.A.

 

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji VI Gminnego Przeglądu Tańca pod hasłem „Roztańczone Przedszkolaki" Paniom: Annie Grabiasz, Katarzynie Król, Ewie Gładki, Barbarze Waligóra, Elżbiecie Wilk, Wioletcie Kępa, Irenie Sławęta, Joannie Ptaszek, Magdalenie Ptaszek, Weronice Lipnickiej, Ewelinie Matras, Małgorzacie Waligóra. 

Gorąco dziękujemy Pani Monice Janiczek za uszycie strojów marynarskich dla dziewczynek, kołnierzy marynarskich dla chłopców oraz sukienek dla syrenek, występujących podczas VI Gminnego Przeglądu Tańca. 

Dziękujemy Dziadkowi Adasia Cudejko, Panu Stanisławowi Rogala za wykonanie steru. 

Dziękujemy Rodzicom Maluszków i Średniaków za przygotowanie strojów dla dzieci występujących w przedstawieniu „Brzydkie Kaczątko".

 

motoring.pl  animekbrzesko.pl klubmaluchauani.pl dolinasanki.pl

 

Warto wiedzieć

 

Dzieci uczą się tego, czego doświadczają


Dziecko krytykowane – uczy się potępiać.
Dziecko otoczone wrogością – uczy się agresji.
Dziecko żyjące w strachu – uczy się lękliwości.
Dziecko doświadczające litości – uczy się rozczulać nad sobą.
Dziecko wyśmiewane – uczy się nieśmiałości.
Dziecko otoczone zazdrością – uczy się zawiści.
Dziecko zawstydzone – uczy się poczucia winy.
Dziecko zachęcane – uczy się wiary w siebie.
Dziecko otoczone wyrozumiałością – uczy się cierpliwości.
Dziecko chwalone – uczy się wdzięczności.
Dziecko akceptowane – uczy się kochać.
Dziecko otoczone aprobatą - uczy się lubić siebie.
Dziecko darzone uznaniem – uczy się, że dobrze mieć cel.
Dziecko żyjące w otoczeniu, które potrafi się dzielić – uczy się hojności.
Dziecko traktowane uczciwie – uczy się prawdy i sprawiedliwości.
Dziecko żyjące w poczuciu bezpieczeństwa – uczy się ufności.
Dziecko otoczone przyjaźnią – uczy się radości życia.
Jeżeli żyjesz w spokoju, twoje dziecko będzie żyło w spokoju ducha.
                    
W jakim otoczeniu żyje Twoje dziecko?

Dorothy Law Nolte
Za: Dryden G., Vos J. „Rewolucja w uczeniu”

 

 

 

Ewa Zielińska

O niegrzecznych dzieciach 1

 

Dobre wychowanie dzieci jest głównym celem nauczycieli i rodziców. Zdarza się jednak, że proces wychowawczy kształtujący właściwe postawy  przynosi odwrotne skutki. Oto kilka przykładów : Karolinka  rozrzuca zabawki . Proszę , aby przestała robić bałagan i posprzątała je. Dziewczynka pokazała język  i odwróciła do mnie tyłem. W tramwaju siedzi mama z siedmiolatkiem na kolanach. Wsiada starsza pani z laską i rozgląda się szukając wolnego miejsca .Ponieważ go  nie ma ,  patrzy na chłopca i jego mamę. Mama przyciszonym głosem  mówi : Siedź i pokazuje coś za oknem. Babcia skarży się : W domu mu wszystko  wolno ..... ,On robi to co chce....., Nie słucha, co się do niego mówi....... Mama opowiada :  Nie kupiłam Kasi   zabawki, którą chciała . To ona  na ulicy tupała nogami, krzyczała na mnie aż się ludzie oglądali  a do tego wszystkiego jeszcze obraziła się . Można  mnożyć opisy podobnie zachowujących się dzieci . Bywa , że działania wychowawcze podejmowane w dobrej wierze często odnoszą  odwrotny skutek.

 

Psycholog Stefan  Baley 2 podkreśla, że efekty wychowania są tożsame z rezultatami procesu uczenia się .Ponieważ człowiek uczy się przez całe życie to i wychowuje się  przez całe życie. W procesie  uczenia się podobnie jak w  wychowaniu   wyróżnia się oddziaływania wychowawcze  zamierzone ( intencjonalne ) jak i niezamierzone ( okazjonalne ).  Inaczej przebiega wychowanie w okresie wczesnego dzieciństwa i inaczej w wieku dorosłym. Zmieniają się też proporcje  zamierzonych i niezamierzonych oddziaływań wychowawczych . We wczesnych okresach życia , gdy kształtuje się osobowość  dominuje wychowanie zamierzone z nastawieniem na wszechstronny rozwój dziecka  oraz przygotowanie  do życia społecznego. Problem w tym , że nie ma wyraźnej granicy pomiędzy tym , co świadome i zamierzone , a tym , co realizuje się okazjonalnie. Wiele upodobań oraz umiejętności kształtuje się w trakcie kontaktów społecznych zarówno  pozytywnych jak  i negatywnych  , często bez udziału dorosłego wychowującego dziecko. Dlatego ważne są  proporcje między wychowaniem zamierzonym i niezamierzonym. Kłopot tylko w tym , że  zależności między wychowaniem zamierzonym i niezamierzonym analizujemy  po fakcie, gdy dziecko już  zachowuje się źle i gdy trzeba poradzić sobie z nadmiernymi trudnościami wychowawczymi.


 

Problem jest niezwykle złożony , gdyż działania wychowawcze podejmowane  przez różnych wychowawców ( nauczycieli , rodziców , dziadków)  mogą :

 

- być sprzeczne: mama uczy dziecko pewnych zachowań, a tata je lekceważy i nakłania do innych zachowań;

 

- dopełniać i uzupełniać się: nauczyciel uczy dziecko czynności , o które nie troszczą się rodzice i odwrotnie;

 

- wzmacniać się: rodzice i nauczyciele kształtują podobne zachowania a dziecko szybko orientuje się w oczekiwaniach dorosłych i stara się je spełniać.

 

Z problemem wychowawczym mamy do czynienia  wówczas, gdy  dorośli kierują  się sprzecznymi poglądami  i uczą dziecko różnych zachowań w bardzo podobnych sytuacjach. Stwarza to okazję  do wybierania  tej sytuacji , która się  bardziej dziecku opłaca: czy słuchać  mamy, czy taty. Najczęściej tak wychowywane dziecko lekceważy dorosłego np. wychowawcę  (nauczyciela).   

 

Istotą wychowania jest podatność  na uczenie się a więc liczba powtórzeń potrzebnych dziecku do opanowania pewnej czynności ( zachowania się ).  Są dzieci, którym wystarczą trzy , cztery powtórzenia  i już wiedzą jak należy zachować się   w danej sytuacji. Mamy też takie, którym dorośli muszą  organizować po  kilkanaście sytuacji  aby  opanowały to samo, co dzieci o znakomitej podatności na uczenie się .

 

Problem w tym  , że w każdej grupie jest sporo  dzieci o mniejszej podatności na uczenie  organizowane przez dorosłych.  Jeżeli wychowawcze intencje dorosłych są zbieżne dzieci  te mają szanse zgromadzić  tyle doświadczeń , ile potrzebują aby się  czegoś nauczyć. Jeżeli w przedszkolu, szkole i w środowisku  domowym  dorośli realizują  inne zakresy wychowania, efekty są mizerne  lub ich nie ma wcale . Dlatego bardzo ważne jest ustalenie celów i sposobów wychowania dzieci  w przedszkolu ( szkole ) i w domu rodzinnym. Jeżeli z różnych przyczyn  nie można przekonać rodziców do podjęcia określonych działań  wychowawczych, należy koniecznie kształtować zachowania , do których rodzice  nie przywiązują wagi. Musi to być jednak intensywny proces uczenia, prowadzony systematycznie przez dłuższy czas.

 

O nagrodach i karach

 

Wychowując dzieci, trzeba stosować kary i nagrody 3. Gdy dziecko zachowa się w określony sposób lub wykona jakąś czynność, dorosły mimiką, gestem, słowem :

 

- okaże zadowolenie - jest to nagroda. Dziecko będzie skłonne powtarzać  nagrodzone zachowania bo skojarzyło je z miłymi emocjami;

 

- wyrazi niezadowolenie - jest to kara a więc informacja o konieczności zmiany zachowania. Dziecko w takiej sytuacji będzie unikało tego, co łączy się z nieprzyjemnymi doznaniami.

 

W procesie wychowywania nie sposób unikać kar. Są one jednym z najważniejszych  sposobów informowania dziecka o tym , że ma zmienić swoje zachowanie. Rozważając problem stosowania kar i nagród w dłuższym okresie czasu okazuje się, czasem , że kara nie zawsze łączy się z przykrością, a nagroda z przyjemnością. Na przykład doznanie przykrości  może być spowodowane tym , że nagroda nie była taka jakiej się dziecko spodziewało. Bywa też tak ,że dziecko traktuje dotkliwą karę jako  coś korzystnego  coś ,  co się opłaca i prowokuje dorosłego do ukarania. Oto przykład : Dziecko z rodzicami idzie na przyjęcie. Wszyscy dorośli obdarzają dziecko uwagą i mówią : Jaka ty jesteś ładna dziewczynka ?..... Kto ci kupił taką  śliczną sukieneczkę?.....  Chodzisz do przedszkola  więc umiesz dużo piosenek , zaśpiewaj .....itd. Po chwili dorośli przestają interesować się dzieckiem  ale  ono dalej chce być ważne ,  w centrum zainteresowania i chce na siebie zwrócić uwagę. Zaczyna  biegać , głośno mówić a nawet krzyczeć  i wszystkim przeszkadzać. Rodzice   tracą  cierpliwość i karzą dziecko  za złe zachowanie. Dorosłym tylko  wydaje się, że ukarali dziecko a ono takim zachowaniem  osiągnęło zamierzony cel - nareszcie zwrócili na mnie uwagę  i jestem w centrum zainteresowania. Inny przykład : Nauczyciel chwali ucznia za aktywność na lekcji ale on doskonale  wie, że za chwilę rówieśnicy będą mu dokuczali  bo się wyróżnił .  Tak więc nagroda staje się dla niego karą.

 

W  poradnikach dla rodziców i nauczycieli znajdujemy porady jak  unikać kary w wychowaniu. Pedagodzy podkreślają, że w trakcie udzielania kary dorosły staje się  agresywny nawet wtedy , gdy tego nie chce. Agresja ma to do siebie, że udziela się na zasadzie naśladowania. Dlatego dzieci wiernie naśladują zachowania swoich rodziców. Bite dziecko bije misia, potem bije  kolegów a następnie w sposób agresywny traktuje swoich bliskich, szczególnie, gdy są  słabsi  od niego.

 

Niektórzy psychologowie i  pedagodzy  apelują aby dzieci tylko nagradzać  i lansują bezstresowe wychowanie 4. Dzieci  nadmiernie chronione (porażki nie da się uniknąć) niewspółmiernie reagują na pojawiające się trudności i zagrożenia. Często mają poczucie krzywdy, gdyż są przekonane, że dorośli muszą spełniać każde  ich życzenie. Ponieważ jest to niemożliwe nasilają  się konflikty i pojawiają  kłopoty wychowawcze. Nie sposób kształtować dziecięcych zachowań bez stosowania kar i nagród. Efekty wychowawcze  zależą od bilansu wzmocnień: im więcej nagród i mniej kar, tym lepiej.

 

W procesie wychowania bardzo ważne jest też umiejętne stosowanie nagród. Gdy  dorosły chce  aby dziecko opanowało jakąś czynność musi okazywać radość i  zadowolenie. Dzieci lepiej i szybciej uczą się różnych  zachowań ( czynności) , gdy są  one otulone przyjemnymi, ciepłymi emocjami. Jeżeli dorosły chce skłonić dziecko do zmiany zachowania na lepsze ma wyrazić swoje niezadowolenie, nazwać złe zachowanie  i pokazać jak dziecko ma je zmienić . Niezadowolenie ma dotyczyć  tego , co dziecko zrobiło a nie  samego dziecka.  Dzieci chcą wykonać to, o co proszą dorośli najlepiej jak potrafią.To, że czasami im nie wychodzi to tylko dlatego, że nie potrafią jeszcze  przewidywać, co się zdarzyć może, a także z powodu braku rozeznania, co wolno a czego nie wolno.

 

Co wolno dzieciom  a czego nie wolno

 

Ustalając  relacje pomiędzy sobą a inną osobą dzieci stosują  testowanie. W ten sposób chcą dowiedzieć się: jak daleko sięga władza dorosłego, jakie będą konsekwencje , gdy nie wykonają  polecenia , kiedy trzeba się podporządkować a kiedy nie. Takie testowanie to próba sił. Dziecko nie ma innego sposobu ustalania  granicy swych możliwości i dowiedzenia się, jakimi prawami rządzi się otaczająca go rzeczywistość. Wystawiając na próbę cierpliwość dorosłego, uczy się rozumieć, w jaki sposób ma respektować potrzeby innych ludzi i wymuszać realizowanie własnych . Dorosły musi przestrzegać granic wyznaczonych dziecku, egzekwować postawione wymagania i konfrontować z konsekwencjami jego  złego zachowania.  Dzięki temu dziecko nauczy się ponoszenia  odpowiedzialności za swoje zachowanie i zasad współżycia oraz  współdziałania społecznego. Gdy rodzic będzie akceptował potrzeby dziecka, wierzył w jego możliwości  ( zdolności ) , obdarzał zaufaniem i towarzyszył w rozwiązywaniu dziecięcych problemów wówczas  dziecko nauczy się rozpoznawania własnych  uczuć i potrzeb , budowania  poczucia własnej wartości,  ufania sobie i  dorosłym a także korzystania  z ich pomocy.  Na zakończenie  kilka rad dla rodziców, których stosowanie  gwarantuje  właściwe relacje miedzy dorosłym i  dzieckiem.  Dorosły powinien :

 

 - reagować adekwatnie do przewinienia dziecka  i pokazywanie,  co zrobiło źle ;

 

-  mówić  o swoich uczuciach i oczekiwaniach w sposób życzliwy i stanowczy;

 

- pozwolić  dziecku na ponoszenie konsekwencji złego zachowania i pomóc mu  w wyciąganiu wniosków i naprawieniu szkody.

 

Dorosły może powstrzymać nieodpowiednie zachowanie dziecka działając stanowczo ale  z szacunkiem dla dziecka. Tylko postępując w ten sposób uczy dziecko odpowiedzialności za jego zachowanie , zapewnia mu  poczucie bezpieczeństwa a równocześnie  staje się autorytetem gwarantującym poczucie bezpieczeństwa.

 


 

1 W felietonie wykorzystano  ustalenia  Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej, które zostały zawarte  w artykule :  Jak dzieci dowiadują się , co można, a czego nie można? i opublikowane w miesięczniku Bliżej Przedszkola nr 10 z października 2010 roku.

 

2 S. Baley Psychologia wychowawcza w zarysie , Warszawa 1965, s.46

 

3 Więcej na ten temat piszą : M. Przetacznik - Gierowska i G. Makiełło - Jarża Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego , Warszawa 1985, s. 382 - 388, S. Mika Skuteczność kar w wychowaniu, Warszawa 1969, A Gurycka Struktura i dynamika  procesu wychowania. Analiza psychologiczna, Warszawa 1979

 

4 Wielkim zwolennikiem bezstresowego wychowania był  Benjamin Spock autor poradnika Dziecko - pielęgnowanie  i wychowanie  (Warszawa 1979).


 

 

Ewa Zielińska

 

Rozsądnie o oglądaniu programów telewizyjnych przez dzieci i grach komputerowych

 

 W ostatnich latach wiele się pisze i mówi na temat nowoczesnych nośników informacyjnych do których  należą miedzy innymi  telewizja i  komputer.  W środkach masowego przekazu często szuka się odpowiedzi na pytania:  Czy dziecko dwuletnie  powinno  oglądać telewizję? Jak długo starszy przedszkolak może siedzieć przed ekranem telewizora i monitorem? Czym kierować się przy wyborze programów  telewizyjnych  i gier komputerowych dla młodszych uczniów? Jaki wpływ na rozwój fizyczny i  intelektualny dziecka ma telewizja i gry komputerowe? Podobne pytania zadają  sobie rodzice młodszych i starszych przedszkolaków a także  dzieci rozpoczynających naukę w szkole.

 

W rozmowach z rodzicami słyszymy : Wojtek ma dopiero sześć lat a już  potrafi nie tylko uruchomić komputer ale i  korzystać i Internetu.... Krzyś  nie chce się bawić zabawkami tylko każdą wolną chwilę spędza przed telewizorem...Kasia, uczennica klasy pierwszej,  dzisiaj mnie  zaskoczyła opowiadając o grze komputerowej dzięki której odbyła wirtualną podróż  do innego świata...

 

Starsze przedszkolaki i mali uczniowie po powrocie z przedszkola lub szkoły  zagospodarowują sobie wolny czas tak:  zasiadają wygodnie np. z chipsami przed telewizorem i oglądają wybrany przez siebie  program  albo grają w gry komputerowe. Czasami  też  poruszają się  w sieci Internetu szukając odpowiedzi na interesujące ich   pytania.    Wszyscy są z tego faktu zadowoleni zarówno dzieci jak i  rodzice : dzieci bo nikt od nich niczego nie chce a rodzice bo wreszcie  mają trochę  czasu  dla siebie. Często jest też   tak, że dorośli akceptują a nawet  zachęcają  do oglądania programów telewizyjnych szczególnie o charakterze edukacyjnym  gdyż dzięki nim dziecko nie tylko zdobywa wiedzę,  poznaje bogactwo świata, którego nie zobaczy w otaczającej rzeczywistości ale i rozwija swoje zainteresowania.

 

Telewizja i komputer to dobrodziejstwo cywilizacji, narzędzia  zdobywania wiedzy. Jeżeli korzystanie przez dzieci z tych nowoczesnych nośników informacji jest kontrolowane to przynosi oczekiwane i  pozytywne rezultaty. Niestety często jest tak, że dzieci oglądają w telewizji  przypadkowe programy,  grają w gry o wątpliwych walorach edukacyjnych i wówczas pojawiają się problemy wychowawcze i edukacyjne.  Nikt już nie ma wątpliwości, że telewizja, komputer, Internet to:

 

- okno na świat. Tu zobaczy się to, czego nie zobaczy się w otaczającej rzeczywistości np. wieloryby w oceanie, misie Koala śpiące na drzewach, niespotykane w regionie zamieszkania zjawiska przyrodnicze a nawet start rakiety kosmicznej;

 

- sposób rozbudzania zainteresowań. Tu można zgłębić  tajniki astronomii zobaczyć planety, komety, drogę mleczną, podziwiać ich wygląd i uzyskać odpowiedź na wiele trudnych  pytań, a potem wybrać się z rodzicami do obserwatorium astronomicznego. Można też poznać  życie codzienne dzieci różnych narodów a potem czasie wakacji wraz  z rodzicami  uczestniczyć w tradycyjnych zajęciach,  zabawach  i obrzędach ludowych. Oglądanie na ekranie wspaniałych budowli, tras komunikacyjnych, bajecznych  parków i ogrodów  może przyczynić się do rozbudzenia zainteresowań architekturą (w tym zieloną), projektowania z oklejonych papierem kolorowym  pudełek po zapałkach i materiału przyrodniczego  osiedli mieszkaniowych itp.;

 

- jeden ze sposobów  uczenia pożądanych zachowań. Bohaterowie filmów są postaciami najczęściej  naśladowanymi przez dzieci. Ponieważ  prezentują różne  zachowania  i postawy  dlatego warto po obejrzeniu  filmu  porozmawiać z dzieckiem o tym , co było dobre a co złe w  zachowaniu bohatera a także wyjaśnić  dlaczego tak nie należy postępować lub   w jaki sposób można naprawić wyrządzoną krzywdę;

 

-sposób rozbudzania dziecięcej ciekawości. Program telewizyjny może być wstępem do poznawania świata np.  przyrodniczego, technicznego, społecznego. Dziecko po obejrzeniu filmu o życiu  niedźwiedzia polarnego może w książeczkach dla dzieci  lub encyklopedii poszukać ciekawostek o niedźwiedziach np.: Jaka jest masa  niedźwiedzia polarnego ? Ile lat żyje na wolności a  ile w ogrodach zoologicznych? Kiedy i gdzie rodzą się małe niedźwiadki? itp.  Ten film może być inspiracją do poznania innych niedźwiedzi np.  brunatnego, grizzli, pandy itp.

 

Programy telewizyjne i  komputerowe mogą być też  zagrożeniem dla rozwoju fizycznego,  intelektualnego i społeczno - moralnego. Badania wykazały, że dzieci które spędzają wiele czasu przed ekranem telewizyjnym rozwijają się wolniej. Wolniej uczą się mówić, posiadają mniejszy zasób słów, później nabywają umiejętność czytania i pisania oraz  gorzej się uczą. Dzieje się tak dlatego, że dzieci poznają otaczającą rzeczywistość poprzez zmysły: smak węch, wzrok, słuch, dotyk. Im one są  wrażliwsze tym bogatsze jest poznanie świata. Niestety ekran telewizora pobudza tylko wzrok i słuch i dlatego brak innych doznań przyczynia się do uboższego poznawania rzeczywistości.

 

Siedzenie przed ekranem telewizora lub monitorem komputera powoduje, że dziecko nie ma czasu ani na   spacery i wycieczki ani na  gry i zabawy sportowe  a przecież aktywność ruchowa szczególnie na powietrzu  ma ogromny wpływ na zdrowie i rozwój fizyczny dzieci. Brak czasu na zabawę zabawkami i zabawę z  rówieśnikami  może być przyczyną trudności: w nawiązywaniu kontaktów z innymi dziećmi, nabywaniu umiejętności zgodnego współdziałania,  ustalaniu  i przydzielaniu  ról społecznych, przestrzeganiu  umów,  negocjowaniu np. tematu zabawy i podejmowaniu decyzji.  Niestety ani  oglądanie telewizji ani   gry  komputerowe  nie są  rozrywkami  zespołowymi. Dlatego dzieci spędzające dużo czasu przed ekranem mają mniejszy kontakt z rówieśnikami  nawet wtedy, gdy wspólnie oglądają film czy grają w grę. Spędzanie czasu przed ekranem telewizyjnym przyczynia się do niekontrolowanego spożywania np.  słodyczy,  chipsów itp. Dzieci wpatrzone w ekran nawet nie wiedzą kiedy  pochłaniają jedną paczkę chipsów za drugą   i zachowują się tak, jakby cały świat to było tylko to, co jest  na ekranie. Takie zachowania są  bardzo niepokojące gdyż z jednej strony mają negatywny wpływ na zdrowie a z drugiej strony dzieci tak silnie identyfikują się  bohaterem filmu (gry), że nie odróżniają fikcji od świata realnego. Brak kontaktu z rodzicami i  rozmowy na temat  zachowania się bohatera, wyjaśnienia  sposobu jego postępowania,  oceny  co dobre a co złe powoduje, że dziecko naśladuje zachowanie swojego idola i powtarza to, co widziało na ekranie.

 

O oddziaływaniu gier  komputerowych

 

Rozpowszechnianie komputerów wzrasta bardzo szybko. W niedługim czasie  komputer będzie tak powszechny jak telewizor. Wzrastająca popularność gier nie pozostaje bez wpływu na psychikę  i zachowania dzieci.  Badania wskazują, że 95% gier pokazuje treści  agresywne a więc zabawa polega na walce z różnymi istotami: ludźmi, zwierzętami i przy użyciu różnych narzędzi (broni). Oglądanie scen agresywnych przyczynia się do wzrostu przemocy i agresywnych zachowań dzieci, które przecież  naśladują zachowania swoich idoli. Dziecko grające w grę z wątkami drastycznymi aby wygrać musi identyfikować się z agresorem i  dokonywać przemocy. Wprawdzie są to czynności symulowane  i dzieją  się  w wirtualnym świecie  to jednak przyzwyczaja się ono do takich scen a wielokrotne ich oglądanie osłabia zdolności empatyczne. Ponadto dzieci te cechuje większa impulsywność,  koncentracja na sobie, swoich potrzebach, nastawienie na podporządkowywanie sobie innych, mniejsze uwrażliwienie na dobro i zło, zawężenie zainteresowań a nawet napastliwość i podejrzliwość.  Gry komputerowe  z niebezpiecznymi  treściami  kojarzą przemoc z nagrodą, gdyż  dziecko otrzymuje punkty za pokonanie przeciwnika lub jego wyeliminowanie  i w związku z tym  ma poczucie sukcesu.

 

Na szczęście na rynku mamy dla starszych przedszkolaków i młodszych uczniów gry edukacyjne, tematyczne, sportowe, strategiczne, dzięki którym dzieci rozwijają swoje zainteresowania np. przyrodnicze, matematyczne, językowe. Ponadto doskonalą umiejętności czytania, pisania i liczenia.  Usprawniają też  koordynację wzrokowo - ruchową, pamięć, pobudzają wyobraźnię a także rozwijają  myślenie strategiczne. Wygrywając dziecko wzmacnia poczucie własnej wartości a porażkę odbierają jako błąd a nie jako katastrofę. Dlatego dorośli kupując grę komputerową powinni z uwagą  czytać informacje umieszczone na opakowaniu. Zwykle w prawym górnym rogu opakowania znajduje się informacja podająca wiek dziecka, dla którego przeznaczona jest gra lub ikonka PEGI informująca, że gra nie zawiera niepożądanych treści. Dobierając tematykę gry należy wziąć pod uwagę zainteresowania dziecka  (przygodowe, logiczne, zręcznościowe) lub wybrać grę z ulubionym bohaterem dziecka (Kubuś Puchatek itp.)  

 

Rady i wskazówki dla rodziców dzieci korzystających  z telewizji, Internetu i grających w gry komputerowe

 

Granica wieku korzystania z nowoczesnych nośników informacji wyraźnie obniżyła się. Już dzieci w wieku przedszkolnym korzystają z komputera a nawet Internetu. Dlatego konieczne jest :

 

-ustalenie limitu czasowego oglądania telewizji lub korzystania z komputera. Wszystko zależy od wieku dziecka i umiejętności skupiania uwagi . Może to być jedna godzina dziennie ale w dwóch porcjach lub 45 minut w jednej porcji. Po wyłączeniu telewizora (komputera) należy dziecku zaproponować  obejrzenie lub przeczytanie książeczki, wspólną zabawę, pomoc w przygotowaniu posiłku, nakryciu  stołu, spacer lub wyjście na rower itd.;

 

- oglądanie razem z dzieckiem programu telewizyjnego  aby pytaniami  zachęcić dziecko do  wypowiadania się na temat tego, co widzi, co się zdarzyć może, kto ma rację, który bohater się podoba a który nie i dlaczego.

 

- przeprowadzeniem z dzieckiem rozmowy o sposobie korzystania z komputera, Internetu  zaletach  i zagrożeniach wynikających z posługiwania się nimi ; 

 

- ustalenie zasad korzystania Internetu np. bez  podawania  informacji o sobie takich jak:  imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania i  szkoły, numeru telefonu i tylko wtedy, gdy dorośli są w domu;

 

- wybieranie tylko tych programów telewizyjnych i gier komputerowych  które przeznaczone są dla dzieci. Dorośli powinni być zorientowani w tematyce programów  telewizyjnych i  gier komputerowych  aby  uniemożliwiać dzieciom  oglądanie  filmów ze scenami np.  przemocy czy  strachu.  Sceny straszne wzbudzają strach dlatego oglądając wspólnie z dzieckiem  program  na bieżąco należy komentować to, co na nim się dzieje.

 

- traktowanie telewizji jako rozrywki a nie jako nagrody lub kary. Nie należy sadzać dziecka przed telewizorem tylko dlatego, że było grzeczne, lub żeby odpoczęło. Telewizor nie może też być wykorzystywany ani jako nagroda ani jako kara, gdyż może przyczynić się do  ukształtowania  złych  nawyków.

 

- konsekwentne przestrzeganie zasady : najpierw wywiązanie się z obowiązków  a potem dopiero korzystanie z komputera.

 

Oglądanie telewizji,  gry komputerowe, to nie może być styl spędzania wolnego czasu lecz rozrywka od czasu do czasu sprawiająca przyjemność. Zadaniem dorosłych jest nie tylko zapoznanie dzieci z innymi atrakcyjnymi   formami  spędzania czasu ale wspólne z dziećmi  gry i zabawy na powietrzu dzięki którym poprawią w znaczący sposób swoją sprawność fizyczną.

 


 

Ewa Zielińska

O zgubnych skutkach niezaspokojenia  potrzeby ruchu u dzieci

 

Piękny zimowy dzień. Świeci słońce, kilka stopni poniżej zera, puszysty śnieg  a w parku na spacerze nie ma ani jednego dziecka. Jesienią, gdy mży deszcz lub wieje wiatr jest podobnie.  Za to zdecydowanie lepiej bywa  wiosną i latem. Wówczas spotykamy dzieci trzymane za ręce i spacerujące noga za nogą wraz z rodzicami.  Gdy  dorośli pozwolą dzieciom  na trochę samodzielności zaraz słychać upominanie:  Nie biegaj bo się spocisz ...., Nie wchodź na murek bo spadniesz...., Nie przeskakuj przez konar bo upadniesz i rozbijesz sobie głowę..... Spotykamy  też  dzieci czteroletnie sprawne ruchowo  wożone  do przedszkola  w wózkach lub wnoszone  po schodach  na rękach do sal. A przecież wszyscy wiemy , że sprawność fizyczna1 jest ważnym wskaźnikiem  prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka.

Wiek przedszkolny to okres wzrastającej sprawności ruchowej2. U starszych przedszkolaków i młodszych uczniów obserwuje się:

- ogromną potrzebę ruchu i dlatego mówi się o nadruchliwości oraz o konieczności zaspokojenia głodu ruchu dzieci;

- korzystne zmiany w sprawności oraz koordynacji ruchowej i z tego powodu wiek przedszkolny nazywa się złotym wiekiem motoryczności.

O rozwój fizyczny i sprawność ruchową  przedszkolaków mają dbać zarówno rodzice jak i nauczyciele . Z moich obserwacji wynika, że niepokojąco zwiększa się  liczba rodziców, którzy nie  należycie  zaspakajają  potrzebę ruchu  u swoich dzieci.  Nie zwracają również   uwagi na wynikające z tego konsekwencje dla ich dziecka, innych dzieci a nawet dla personelu przedszkola.  Zabiegani i zapracowani rodzice :

- cieszą się , gdy  ich dziecko długo i spokojnie siedzi przed telewizorem a potem  dziwią się , że  różni się ono od rówieśników , bo jest mniej sprawne, słabe ( chorowite) i szybko się męczy;

- nie stwarzają  dziecku okazji do ruchowego wyżycia się,  a potem uskarżą się, że jest nadmiernie ruchliwe , nie potrafi spokojnie usiedzieć przez chwilę i przeszkadza wszystkim w domu;

- nie dbają o to, aby dziecko realizowało potrzebę ruchu przebywając jak najdłużej na powietrzu a potem są zaskoczeni, że dziecko jest słabe, mało odporne i  często choruje.   Zgodnie z prawidłowościami rozwoju fizycznego starszych przedszkolaków i młodszych uczniów monotonny nawet dwukilometrowy spacer  za rękę jest dla dziecka  bardzo męczący. Nie potrafi się ono dostosować  do rytmu kroków dorosłego  a trzymane stale za tą samą rękę deformuje kręgosłup. Jednocześnie to samo dziecko bez zmęczenia pokonuje drogę zdecydowanie dłuższą biegając, przeskakując przez  przeszkody, wspinając się na konary, wbiegając na schody itp.

 Deszcz, wiatr, upał a nawet mróz nie może być przeszkodą w organizowaniu dzieciom  pobytu na  powietrzu, gdyż poprzez udział w zabawach  ruchowych, grach zespołowych i zawodach sportowych dzieci  nabędą  tężyzny fizycznej i odporności zdrowotnej.

Zasygnalizowane tu niekorzystne tendencje w wychowaniu rodzinnym wymuszają na nauczycielach  przedszkola i szkoły nasilenie pracy w zakresie zaspakajania potrzeby ruchu w sposób korzystny dla rozwoju psychoruchowego dzieci. Odbywa się to dwa, trzy razy dziennie  poprzez udział w zabawach z różnymi elementami ruchu  np.  biegu i pościgu, równowagi, podskoku i skoku, czworakowania, toczenia, rzutu, pokonywania przeszkód itp. organizowanych  przez nauczyciela3. Potrzebę ruchu dzieci zaspakajają również podczas codziennie prowadzonych ćwiczeń porannych4 a także w trakcie  ćwiczeniach gimnastycznych5 prowadzonych przez nauczyciela dwa, trzy razy w tygodniu.

Co każdy przedszkolak powinien umieć idąc do szkoły w zakresie sprawności fizycznej  

 

Zgodnie z nową podstawą programową6 dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej :

- dba o swoje zdrowie:

- jest sprawne fizycznie  lub  jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

- uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, sali gimnastycznej.

 

Ponieważ możliwości ruchowe starszych przedszkolaków i młodszych uczniów  są ogromne dlatego  współpraca z rodzicami w tym zakresie jest nieodzowna . Rodzice muszą zrozumieć, że  dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego  każde dziecko ma  brać udział w  zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych a także w grach i zabawach sportowych organizowanych w sali oraz  na powietrzu.

 Oto kilka porad  i  wskazówek dla rodziców ułatwiających wspólne zabawy z dziećmi . Gimnastyka  ma być dla dziecka wesołą i radosną  zabawą a dorosły powinien ćwiczyć razem z  dzieckiem. Nie należy wydawać poleceń,  komenderować, pouczać i ciągle upominać. Najlepiej  gdy dziecko wraz z  dorosłym  bawi się  w zabawy naśladowcze np. Skaczące piłeczki (podskoki obunóż), Wiatr i liście (skłony na boki  i wirowanie dookoła siebie), Zabawy kotków  (chodzenie na czworakach za piłką, wykonywanie kociego grzbietu), Zanieś misiowi śniadanie ( przenoszenie na tacy drobnych  klocków). Tego typu zabawy nie tylko sprzyjają  rozwojowi sprawności ruchowej ale także pobudzają wyobraźnię  i fantazję a także podsuwają  pomysły do różnorodnych zabaw tematycznych .

Dzieci bardzo chętnie popisują się swoimi umiejętnościami i dlatego dobrze jest też nadawać ćwiczeniom gimnastycznym charakter nie tylko zabawowy ale także  zadaniowy np. Przejdź po pniu  drzewa.....,  Biegnij slalomem pomiędzy drzewami (ustawionymi przeszkodami) ....,  Idź przed siebie z książką  położoną  na głowie...., Skacz raz na jednej, raz na drugiej nodze  ..... Podczas  takich  ćwiczeń   dzieci wykazują się odwagą, sprytem, wytrwałością a także  odczuwają  radość  z osiągniętego celu.

Organizując zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne  koniecznie należy zadbać  o warunki higieniczne  i zdrowotne. Jeżeli nie odbywają się one na powietrzu to należy pamiętać, że pokój musi być odkurzony  i przewietrzony a dziecko przebrane w wygodny strój sportowy. Zabawy  terenowe z pokonywaniem naturalnych przeszkód, gry zespołowe, zawody sportowe prowadzone na powietrzu, gdyż  mają ogromny wpływ na zdrowie dziecka i jego odporność. Dlatego  należy (bez względu na pogodę) organizować dzieciom zabawy w wodzie (pływanie) i z wodą (np. puszczanie okręcików w basenie, wlewanie lub   przelewanie wody) , na śniegu (lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami, jazda na sankach i nartach)  i lodzie (jazda na łyżwach ).

 Ważne jest zapewnienie dziecku podczas  zabaw  bezpieczeństwa zarówno gdy odbywają się one  w mieszkaniu, w parku  jak i  na podwórku. Każde dziecko ma orientować się w tym ,  co mu wolno a czego nie wolno robić. Musi wiedzieć, że nie wolno skakać po meblach, wchodzić na zamarznięty staw, bawić się  piłką blisko jezdni, wdrapywać się na wysokie drzewa itp.

Dzieci sprawne  ruchowo będą odznaczać się :

- dobrym stanem zdrowia, gdyż ono w znacznym stopniu zależy od ruchu. Słaba koordynacja ruchowa (motoryczna) jest przyczyną braku motywacji  i unikania ćwiczeń;

-większą odpornością psychiczną i fizyczną. Odbywa się to poprzez możliwość wyładowywania nadmiaru energii, rozładowywania emocji i uwolnienia napięć  podczas  ćwiczeń i zabaw  ruchowych;

-pewnością siebie i zadowoleniem. Dzieci sprawne ruchowo odczuwają przyjemność z uczestniczenia w zabawach i ćwiczeniach gdyż mają świadomość , ile już potrafią. Są też  dumne ze swojej samodzielności oraz  zaradności;

- lepszymi umiejętnościami społecznymi. Dzieci sprawne ruchowo łatwiej nawiązują kontakty z rówieśnikami , potrafią współpracować (np. zabawa  terenowa - Szukamy ukrytego skarbu)  i współdziałać w zespole  (np. zabawy z piłką Dwa ognie)  są akceptowane społecznie i często stają  się  przywódcami w  grupie.

Bywają dzieci, które  unikają zabaw i ćwiczeń ruchowych bo nie mogą nadążyć za rówieśnikami, gorzej jeżdżą na rowerku, słabiej pływają itp. Te dzieci charakteryzują się niezręcznością ruchową, słabą  koordynacją ,  wzrokowo - ruchową (rzuty woreczkiem do celu) i słabą płynnością ruchów.  Napotykając na trudności zaczynają unikać danej aktywności ruchowej lub w ogóle  przestają ćwiczyć. Brak ćwiczeń przyczynia się do  nie rozwijania danej  umiejętności  a więc do jeszcze większych trudności. To z kolei  często  powoduje  odrzucenie dziecka  przez rówieśników  jego izolację  a także  wyśmiewanie się.    

W jaki sposób możemy pomóc dzieciom , które unikają aktywności ruchowej?

 Przede wszystkim stwarzać okazję  do ruchu i razem z dzieckiem bawić się.  Szukać takich form aktywności , które sprawiają dziecku zadowolenie i radość . Podczas wspólnych zabaw motywować , zachęcać poprzez przekonywanie  i chwalenie  za najdrobniejszy sukces . Nigdy nie należy zmuszać  dziecka do aktywności fizycznej. Natomiast  znaleźć wśród  rówieśników dziecko z takim samymi możliwościami ruchowymi i w trakcie wspólnych zabaw (ćwiczeń) chwalić za podejmowane próby. Dzięki temu wzrośnie samoocena  dziecka a z czasem i satysfakcja z pokonywania własnej słabości.

Kilka bardzo ważnych zdań  zamiast zakończenia

 

Pisząc o niezręczności ruchowej chodzi głównie o ruchy całego ciała  w tym rąk i nóg. Jednak w przygotowaniu dziecka do nauki w szkole bardzo ważna  jest sprawność manualna czyli niewielkie  ruchy palców i dłoni, które zaangażowane są podczas pisania.  Dzieci niezręczne manualnie dostrzegamy  w codziennych sytuacjach np. podczas ubierania się i rozbierania , jedzenia, mycia  itp.

Czasami też spotykamy  dzieci , które  mają nienależytą koordynację pracy obu rąk . Jest to szczególnie widoczne w sytuacjach, gdy dziecko napotyka na trudności w  zapinaniu  guzików, wiązaniu sznurowadeł i łapaniu piłki. Wówczas wyraźnie widać  , że  dziecko chętnie używa jednej ręki , a druga wręcz mu przeszkadza.

 Niektóre dzieci podczas rysowania  tak silnie   naciskają  kredkę, że albo ją łamią albo  dziurawią kartkę. Świadczy to o wzmożonym  napięciu mięśniowym i mało precyzyjnych, gwałtownych, kanciastych  ruchach ręki.

 Spotykamy też dzieci , które  mają za małe napięcie  mięśniowe  i wtedy kreski przez nie rysowane są cienkie , drżące , falowane lub przerywane  i ledwo widoczne.

Podczas  wycinania nożyczkami  można dostrzec  dzieci niezręczne manualnie ze  złą koordynacje wzrokowo - ruchową . Te dzieci napotykają na trudności  z trzymaniem w jednej ręce kartki a w drugiej nożyczek a wycinanie polega na szarpaniu kartki. U dzieci z takimi problemami często występują współruchy a więc pomaganie sobie ruchami tułowia, szyi i języka.

W tym krótkim podsumowaniu należy zwrócić uwagę na najczęściej występujące problemy niezborności  manualnej, które ściśle są związane z rozwojem ruchowym dziecka. Dlatego każdy rodzic powinien  wiedzieć , że sprawność ruchowa całego ciała, dbałość o sprawność manualną,  praca nad usamodzielnieniem dzieci w czynnościach codziennych i samoobsługowych ma ogromne znaczenie w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole szczególnie w zakresie pisania. Przygotowanie  do pisania  nie polega na nauczeniu sztuki kreślenia liter ale dobrej sprawności ruchowej i manualnej. Wspólne zabawy ruchowe z rodzicami i umożliwienie dzieciom w domu  malowania , lepienia z plasteliny, wycinania , wydzierania, darcia  a nawet szycia prostym ściegiem (igła zerówka) jest gwarancja sukcesu szkolnego. Lekceważenie  dziecięcej potrzeby ruchu i  brak dbałości o rozwój ruchowy w tym manualny  może być  przyczyną  niepowodzenia dzieci w uczeniu się.


1 Rozwój fizyczny to - zdaniem R. Przywędy ( op. cit., s. 9 ) - przemiany, które doprowadzają do ukształtowania z prostej konstrukcji komórkowej tak złożonego , tak precyzyjnego i tak doskonałego tworu, jakim jest organizm człowieka.

2 Sprawność  ruchowa to stopień opanowania własnego ciała i umiejętności władania aparatem ruchowym. Pojęciem szerszym jest sprawność fizyczna i można ja określić jako aktualna możliwość wykonywania wszelkich działań motorycznych, decydujących o zaradności człowieka. Por. R. Przywęda: Rozwój somatyczny i motoryczny,  PZWS, Warszawa 1973, s. 180

3 Wychowanie fizyczne w przedszkolu ,WSiP, Warszawa 1988, s. 9 -  130.

4 Ćwiczenia poranne opisane są w publikacji K. Wlaźnik:  Wychowanie fizyczne w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1988 , s.131 - 188.

5 Wiele  zabaw dla dzieci młodszych i starszych   oraz   ćwiczeń gimnastycznych prowadzonych metodą zabawową i zadaniową znajduje się  w publikacjach A. Grzęska : Zajęcia ruchowe w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1975 , S. Moliere: Metodyka wychowania fizycznego w przedszkolu, Wydawnictwo „Sport i Turystyka" , Warszawa 1974 , s. rozdz. IV i V, J. Berdychova: Mamo , tato ćwiczcie ze mną ,Wydawnictwo  „Sport i Turystyka", Warszawa 1972, R. Demeter : Wesołe ćwiczenia PZWL Warszawa 1973.

6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego praz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr , poz.1

 

 

 

Informacje o zapisach

Informacje o zapisach

Jadłospis

Jadłospis 

                                                                                                     

                                                                      16.01.2019r. środa

Śniadanie:pieczywo graham , pszenno-żytnie z masłem, szynka  domowa, ogórek kiszony,   herbata, kakao, /gluten, laktoza/

Obiad:      barszcz czerwony z ziemniakami,  ryż  z owocami, kompot,/gluten,seler,laktoza/

Podwieczorek:      słomka ptysiowa, jabłko

                                                         17.01.2019r. czwartek

Śniadanie;  pieczywo graham,pszenno-żytnie z masłem, pasztetem,ogórek zielony, kakao,herbata, ,/gluten,laktoza,/                                                                                                                                              

Obiad; zupa krupnik ,ziemniaczki, schabowy, kapusta gotowana, kompot,/gluten,laktoza,seler/

Podwieczorek;   sałatka owocowa

                                                              

                                                                   18.01.2019r.piątek       

Śniadanie;  pieczywo graham, pszenno-żytnie z masłem, jajko gotowane, pomidor,  kakao, herbata,/gluten,laktoza/

Obiad;    zupa pieczarkowa z makaronem, pierogi ruskie, kompot /gluten,laktoza,seler/

Podwieczorek;     wafelki konuski z miodem i dżemem/laktoza,gluten/

                                                                    

                                                              21.01.2019r.poniedziałek

Śniadanie; pieczywo graham, pszenno-żytnie z masłem, szynka ''biały schab'',pomidor, herbata,/gluten,laktoza/

Obiad;   zupa jarzynowa z ziemniakami, naleśniki z dżemem,   kompot/ gluten,latktoza,seler,/

Podwieczorek;   budyń , jabłko./laktoza,gluten/

                                                                    

                                                               22.01.2019r. wtorek

Śniadanie;  pieczywo graham  z masłem, dżemem ,makaron z mlekiem ,pomarańcza,

/gluten,laktoza,/

Obiad;   lane ciasto na  rosole, ziemniaczki, potrawka z kurczaka, surówka z marchewki i ogórka kiszonego, kompot  ,  /gluten,laktoza seler,/

Podwieczorek;   kisiel z jabłkiem,                                  

                                                             23.01.2019r. środa

Śniadanie; pieczywo graham, pszenno-żytnie z masłem, kiełbasa  szynkowa, ogórek zielony, kawa,   herbata/gluten,laktoza/

Obiad;  zupa ogórkowa z ziemniakami, makaron z musem owocowym,   kompot,/laktoza,gluten,seler/

Podwieczorek;   banan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                            24.01.2019r.czwartek

Śniadanie;  pieczywo pszenno-żytnie, graham z masłem, serek waniliowy, kakao, herbata,/laktoza,gluten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Obiad;   zupa krem brukselkowy z grzankami, kasza  bulgur, gulasz  drobiowy, ogórek kiszony, kompot  ,/gluten,laktoza,seler/

Podwieczorek;  biszkopciki, sok pomarańczowy,                                                                   

                                                                25.01.2019r.piątek                                                         

Śniadanie; pieczywo pszenno-żytnie, graham z masłem ,ser żółty, pomidor, kawa,herbata,/laktoza,gluten/                                                                                                                             

Obiad;  zupa kalafiorowa z makaronem ryżowym, ziemniaczki, jajko sadzone, marchewka z groszkiem, kompot,/seler,laktoza,gluten/            

Podwieczorek;   płatki kukurydziane z musem truskawkowym

                                                             

                                                                  28.01.2019r. poniedziałek

Śniadanie; pieczywo pszenno-żytnie,  graham z masłem,  szynka tradycyjna, pomidor, herbata,/gluten,laktoza,/

Obiad;  zupa pomidorowa z ryżem, pierogi leniwe,  surówka z marchewki i pomarańcza,  kompot, /gluten,laktoza,seler,/

Podwieczorek;  kasza manna, jabłko,/gluten,laktoza,/

                                                         

                                                                29.01.2019r.wtorek

Śniadanie; pieczywo pszenno-żytnie, graham z masłem, dżemem, kulki czekoladowe na mleku, mandarynka, /gluten,laktoza/

Obiad;  rosół z makaronem, ziemniaczki, filet drobiowy w sezamie, surówka  z czerwonej kapusty i chrzanu,/gluten,laktoza,seler ,sezam/

Podwieczorek;  wafelki lekkie kukurydziane, napój cytrynowo-miodowy,

                                                

                                                             

                                                

                                                                    

                       

 

                                                                   

  Wykaz alergenów

 - substancji i produktów powodujących alergie
lub reakcje nietolerancji -

Poniższa tabela przedstawia najczęściej spotykane alergeny pokarmowe. W celu ułatwienia dla Państwa informacji do każdego alergenu pokarmowego została przypisana cyfra porządkowa, która również została umieszczona w jadłospisie.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011

Nr alergenu

Rodzaj alergenu

1

Ziarna zbóż zawierające gluten, tzn. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz czy też pszenica kamut, a także ziarna odmian hybrydowych powyższych zbóż, jak również produkty przygotowane na ich bazie.

2

Skorupiaki oraz produkty przygotowane na ich bazie.

3

Jaja oraz produkty przygotowane na ich bazie.

4

Ryby oraz produkty przygotowane na ich bazie.

5

Orzeszki ziemne oraz produkty przygotowane na ich bazie.

6

Ziarna sojowe oraz produkty przygotowane na ich bazie.

7

Mleko oraz produkty przygotowane na jego bazie (łącznie z laktozą)

8

Orzechy tzn. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), nerkowce (Anacardium occidentale), pekany (Carya illinoiesis), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje (Pistacia vera), orzechy makadamia (Macadamia ternifolia) oraz produkty z nich wytworzone oraz produkty przygotowane na ich bazie.

9

Seler oraz produkty przygotowane na jego bazie.

10

Gorczyca oraz produkty przygotowane na jej bazie.

11

Ziarna sezamowe oraz produkty przygotowane na jego bazie.

12

Dwutlenek siarki oraz siarczyny w stężeniach wyższychniż 10 mg/kg lub 10 mg/l w przybliżeniu na całkowita zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców.

13

Łubiny oraz produkty przygotowane na ich bazie.

14

Mięczaki oraz produkty przygotowane na ich bazie.

Wszelkiego rodzaju wędliny zgodnie z informacjami od producentów mogą zawierać śladowe ilości: glutenu, jaj, soi, gorczycy, sezamu.

Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano, bazylia, zioła prowansalskie, papryka słodka, pieprz ziołowy, kwasek cytrynowy, cukier waniliowy.

Zgodnie z informacjami od producentów mogą one zawierać śladowe ilości:
glutenu, mleka, jaj, soi, selera i gorczycy.

Suszone owoce oraz nasionka, które są podawane dzieciom do posiłku   zgodnie z informacjami od producentów mogą zawierać śladowe ilości: glutenu, orzechów ziemnych i sezamu.