Program wychowawczy

Program Wychowawczy Przedszkola Publicznego w Żegocinie

 

Cele ogólne programu Przedszkola Publicznego w Żegocinie:

1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, uwzględniając jego indywidualne predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania.
2. 
Zapewnienie równości szans i sprawiedliwości społecznej poprzez znajomość i respektowanie praw i obowiązków

3. Zapewnienie dzieciom poszanowania godności osobistej, kształtowania wrażliwości na potrzeby innego człowieka, kształtowanie życzliwości, rzetelności i odpowiedzialności za siebie i otoczenie.
4. Wdrażanie rodziców do współuczestnictwa w procesie dydaktyczno-wychowawczym przedszkola poprzez dialog edukacyjny.

Zasady ogólne programu:
1. 
Zadania w zakresie wychowania są realizowane równolegle i harmonijnie z zadaniami przedszkola w zakresie nauczania i kształtowania umiejętności -treści wychowawcze są nieodłącznym składnikiem sfery edukacyjnej

2. Przedszkole wspiera działalność wychowawczą rodziny oraz uznaje priorytet domu rodzinnego w wychowaniu dziecka

3. Przedszkole dostrzega, akceptuje i wydobywa pozytywne działania, postawy dzieci:

-umiejętność funkcjonowania w grupie

-aktywność i zaangażowanie w życie grupy

-kulturę osobistą

-stosunek do obowiązków przedszkolnych

-samodzielność, wykazywanie inicjatywy

-twórcze podejście do zadań, problemów

4. Za pozytywne działania, wzorową i przykładowa pracę przedszkolak może otrzymywać wyróżnienia i nagrody.

5. Przedszkole nie toleruje zachowań negatywnych typu:

-naruszenie nietykalności osobistej (bicie, kopanie, szarpanie, popychanie itp.)

-brak szacunku wobec dorosłych

-poniżanie godności drugiego człowieka

-lekceważenie obowiązków przedszkolnych

-używanie wulgarnego języka

-braku poszanowania dobra wspólnego oraz osobistego

-kłamstwa

-naruszanie obowiązujących w przedszkolu norm i zasad zachowania nie będzie tolerowane ani akceptowane.

6. Ewaluacja przeprowadzana będzie na podstawie:

a. analizy dokumentacji pedagogicznej:

-miesięczne plany pracy

-zapisy w dzienniku

-karty obserwacji

-hospitacje diagnozujące

-ankiety ewaluacyjne dla nauczycieli

b. analizy dokumentacji współpracy z rodzicami:

-ankiety(informacje o dziecku)

-informacja zwrotna od rodziców

c. analiza twórczości dziecięcej:

-plastycznej

-słownej

-muzycznej

-teatralnej

Główne cele wychowania:

1. Wspieranie i wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości każdego dziecka w wymiarze: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

2. Postrzeganie każdego dziecka w kategoriach podmiotowości, poszanowanie jego godności i wolności, dostrzeganie niepowtarzalności.

3. Przygotowanie dziecka do życia w rodzinie i społeczności lokalnej zapoznając z regułami zachowania w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi.

4. Zapoznanie ze światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.

5. Umożliwianie dzieciom odkrywania siebie i innych poprzez własne działania.

6. Wyrabianie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny.

7. Umożliwienie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań.

8. Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi oraz przyrody.

9. Uczenie dzieci rozwiązywania sytuacji trudnych na zasadzie kompromisu i uwzględniania potrzeb innych.

Ogólne zadania przedszkola:

Przedszkole:

 • Rozbudza dociekliwość poznawczą dzieci, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w życiu
 • Uczy nabywania umiejętności podporządkowania się ustalonym zasadom i regułom
 • Uczy samodzielności i wrażliwości na dobro w jego wymiarze indywidualnym i społecznym
 • Uczy odpowiedzialności za siebie i innych
 • Uczy szacunku dla dobra wspólnego oraz kształtuje postawy patriotyczne
 • Rozwija w dzieciach dążenie do poszukiwania prawdziwych wartości oraz pomaga w uzyskaniu orientacji moralno-estetycznej i hierarchizacji wartości
 • Uczy dokonywania wyborów oraz wspiera w doskonaleniu się przedszkolaków
 • Uczy umiejętności współdziałania i współtworzenia, słuchania innych oraz rozumienia ich poglądów
 • Uświadamia konieczność ponoszenia konsekwencji swoich czynów

Dziecięcy kodeks zachowań

Chcemy:

1. Pomagać sobie wzajemnie

2. Być uprzejmi

3. Bawić się zgodnie

4. Szanować własność innych

5. Pytać o zgodę dorosłych i kolegów

6. Słuchać poleceń dorosłych

7. Dbać o książki i zabawki

8. Dbać o czystość i porządek

9. Szanować pracę innych

10. Okazywać co czujemy

Nie możemy:

1. Bić, popychać, wyrządzać krzywdy innym

2. Przezywać innych

3. Przeszkadzać innym w pracy i zabawie

4. Niszczyć prac innych

5. Krzyczeć, hałasować

6. Biegać w sali zajęć

Formy nagradzania dzieci respektujących ustalone normy i zasady zachowania:

Dzieci młodsze:

 1. Nagradzanie uznaniem i pochwałą (na tle grupy, w obecności rodziców)
 2. Nagradzanie poprzez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum grupy
 3. Darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np., zwiększając zakres jego samodzielności
 4. Przywilej wykonania prostej czynności wskazanych przez nauczyciela
 5. Atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg. pomysłu dzieci
 6. Drobne nagrody rzeczowe

Dzieci starsze:

 1. Nagradzanie uznaniem i pochwałą przez nauczyciela lub dyrektora( na tle grupy, w obecności rodziców)
 2. Nagradzanie poprzez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum grupy
 3. Darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np., zwiększając zakres jego samodzielności
 4. Przywilej pełnienia dyżurów i wykonywanie innych czynności wskazanych przez nauczyciela i obowiązków wobec całej grupy rówieśniczej
 5. Atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg. pomysłu dzieci
 6. Drobne nagrody rzeczowe

Prawa i obowiązki dziecka

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności:

 1. Właściwe zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
 2. Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania
 3. Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej
 4. Wyrażania swoich uczuć i myśli
 5. Do nauki poprzez zabawę i bycie sobą
 6. Opieki i ochrony

Dziecko w przedszkolu ma zagwarantowane prawo do:

 1. Godności i nietykalności osobistej
 2. Wyrażania swoich myśli, sumienia i wyznania
 3. Akceptacji takim jakim ono jest
 4. Warunków sprzyjających jego rozwojowi
 5. Indywidualnego rozwoju i własnego tempa tego procesu
 6. Ochrony zdrowia
 7. Nienaruszalności cielesnej
 8. Korzystania z dóbr kulturowych
 9. Poszanowania wartości
 10. Znajomości swoich praw
 11. Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje
 12. Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi
 13. Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy
 14. Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
 15. Posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić
 16. Badania i eksperymentowania
 17. Doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa)
 18. Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia
 19. Snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu „na rozkaz”
 20. Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki
 21. Regulowania własnych potrzeb
 22. Ochrony zdrowia
 23. Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej i psychicznej

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów przestrzegać wszelkie umowy zawarte z nauczycielką, a w szczególności:

 1. Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki
 2. Zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp. związane ze zdrowiem dzieci, sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne
 3. Szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu
 4. Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa
 5. Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych

Model Absolwenta Przedszkola Publicznego w Żegocinie

Absolwent Przedszkola Publicznego w Żegocinie:

1. Posiada umiejętność wykorzystywania swoich mocnych stron oraz pokonywania własnych słabości

2. Osiągnął dojrzałość szkolną- jest doskonale przygotowany do obowiązku szkolnego

3. Szanuje środowisko przyrodnicze

4. Jest aktywny, dociekliwy, kreatywny, ambitny

5. Ma pozytywny obraz samego siebie

6. Ma świadomość własnej tożsamości

7. Jest komunikatywny

8. Nie boi się wyrażać własnych opinii

9. Dąży do rozwiązywania problemów

10. Rozumie świat i nagromadzone w nim wartości

11 .Ma ukształtowaną postawę patriotyczną: poczucie tożsamości narodowej i przynależności państwowej

12. Miłuje Ojczyznę w atmosferze wolności sumienia szacunku dla każdego człowieka

13. Ma ukształtowaną postawę moralną i obywatelską

14. Jest tolerancyjny i otwarty wobec innych

13. Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, przedszkola i grupy

14. Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo

15. Pomaga innym potrzebującym pomocy
Model wychowawcy Przedszkola Publicznego w Żegocinie.
 
Dobry wychowawca i nauczyciel to ktoś, kto:

1. Jest przyjacielem dziecka

2. Zna i przestrzega praw dziecka

3. Odznacza się kulturą osobistą i taktem pedagogicznym

4. Jest kreatywny

5. Jest otwarty na problemy dziecka i otoczenia

6. Potrafi współpracować w zespole, jest koleżeński

7. Łatwo nawiązuje kontakty, jest komunikatywny

8. Identyfikuje się z przedszkolem i pracą pedagogiczną

9. Potrafi zaplanować pracę opiekuńczo -wychowawczo-dydaktyczną zgodnie koncepcją pracy przedszkola

10. Posiada wysokie kwalifikacje zawodowe i stale wzbogaca warsztat pracy dbając o swój rozwój
11. Sumiennie i starannie przygotowuje się do zajęć z dziećmi

12. Podejmuje z własnej inicjatywy różnorodne czynności poza ustalonym harmonogramem godzin.
13. Wspiera każdego wychowanka w jego rozwoju

14. Dba o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich  

15. Jest radosny, pogodny i uśmiechnięty.

 

motoring.pl  animekbrzesko.pl klubmaluchauani.pl dolinasanki.pl