Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie

Beneficjent: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Partner: Gmina Żegocina

Realizator: Przedszkole Publiczne w Żegocinie

32-731 Żegocina 234

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

 

 

 

 

§ 1

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie”
 2. regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin uczestnictwa w projekcie „Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie”
 3. realizatorze – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne w Żegocinie.
 4. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół w składzie: Dyrektor PP Żegocinie, nauczyciel PPŻ oraz koordynator ds. projektu, którego zadaniem jest wybór osób do projektu
 5. Rodzic – ojciec, matka lub opiekun prawny ubiegający się o zakwalifikowanie swojego dziecka, kandydata do udziału w projekcie na podstawie zasad ujętych w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz ojciec, matka lub opiekun prawny uczestnika Projektu oraz ojciec i matka uczestnik projektu
 6. Uczestnik projektu – dziecko i rodzic, które po spełnieniu wymogów określonych w regulaminie zostało zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie
 7. protokole – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający zakwalifikowanie do udziału w projekcie, uwzględniający datę posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oraz podpisy wszystkich jej członków.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

1.Projekt realizowany jest w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie od 01.03.2014 do 30.06.2015r.

2.Realizowany projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3.Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci

w wieku 3-4 lat w okresie 01.09.2014 – 30.06.2015r zamieszkujących teren Gminy Żegocina.

Osiągniecie zakładanego celu jest możliwe poprzez realizowanie celów szczegółowych, którymi są:

a)Stworzenie warunków umożliwiających efektywną realizację wychowania przedszkolnego dla 25 dzieci poprzez utworzenie oddziału przedszkolnego w okresie 01.09.2014 – 30.06.2015 r

b)Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego dla 25 dzieci

b) Nabycie umiejętności artystycznych i kulturalnych poprzez udział dzieci 3-4 letnich

w konkursach, teatrzykach, warsztatach, pikniku

c)Aktywizowanie i zwiększenie świadomości rodziców dzieci objętych projektem na temat:

-zdrowego żywienia i alergii pokarmowej

- poprawnego mówienia

- uczestnictwo w piknikach, zajęciach otwartych

4. Wszystkie informacje o Projekcie będą dostępne w Biurze projektu.

§ 3

Zakres wsparcia

1.W ramach projektu realizator przewiduje następujące formy wsparcia, zgodne z Ofertą i wnioskiem:

1) Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3- 4 lat – 25 dzieci.

2) Dla rodziców chcących podnosić swoją wiedzę:

 1. Warsztaty na temat zdrowego żywienia i alergii pokarmowej
 2. Warsztaty na temat poprawnego mówienia

3) Dla rodziców i dzieci:

 1. Piknik, zajęcia otwarte

2. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 1 będą się odbywać zgodnie z harmonogramem we wniosku o dofinansowanie. Informacje o organizacji warsztatów będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie .

3. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego harmonogramu

§ 4

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja dzieci odbywać się będzie na zasadzie powszechnej dostępności, w sposób bezstronny z poszanowaniem zasady równości. Rekrutacja odbywa się zgodnie z Regulaminem Rekrutacyjnym do PP w Żegocinie.
 2. Rekrutacja poprzedzona jest akcją informacyjno – promocyjną skierowaną do rodziców dzieci z Gminy Żegocina.
 3. Termin rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego w Żegocinie na rok szkolny 2014/2015:

od 17.03.2014 - 16.04.2014r.
Rekrutacja przeprowadzona w terminie określonym w ust. 3 zgodnie z regulaminem PPŻ zakwalifikowała wystarczającą liczbę dzieci do projektu w związku z powyższym dodatkowej rekrutacji nie przeprowadzono.

 1. Do projektu rekrutuje się dzieci spośród przyjętych do przedszkola w ramach postępowania                rekrutacyjnego w okresie wskazanym w ust. 3.
 2. W projekcie biorą udział dzieci z rocznika 2010 oraz dzieci urodzone w okresie od 01                       stycznia 2011r. do 31 sierpnia 2011r., do tej pory nie uczęszczające do przedszkola.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa dziecka w projekcie, na wolne miejsce rekrutuje się dziecko z listy rezerwowej.
 4. Do uczestnictwa w projekcie uprawnieni są dzieci i rodzice, którzy oprócz dokumentów rekrutacyjnych złożyli:

a)deklaracje uczestnictwa w projekcie

b) oświadczenie uczestnika projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

       Brak wymaganych dokumentów wyklucza udział w projekcie

§ 5

Prawa i obowiązki rodziców dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie

1. Rodzice dzieci uczestniczących w projekcie mają prawo do:

1) znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

3) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z potrzebami ich dziecka;

4) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.

2. Rodzice mają obowiązek:

1) zapewnienia regularnego uczestnictwa dziecka w zajęciach przewidzianych programem.

2) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie instytucjom związanym z uczestnictwem dzieci w projekcie, instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3) wypełniania ankiet i innych badań będących elementem monitoringu i ewaluacji w trakcie trwania projektu i w przypadku takiej konieczności także po jego zakończeniu.

4) współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;

5) zgłaszania wychowawcy przedszkolnemu prowadzącemu zajęcia:

a) przyczyn nieobecności dziecka na zajęciach edukacyjnych

b) innych informacji mających wpływ na bezpieczeństwo dziecka, funkcjonowanie uruchomionego oddziału lub prawidłową realizację Projektu.

6) przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;

7) przyprowadzać i odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania oddziału;

8) przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe;

9) uczestniczyć w spotkaniach, zajęciach, warsztatach organizowanych ze specjalistami w ramach Projektu oraz udziału w innych działaniach określonych przez Koordynatora Projektu, mających wpływ na jego efektywne wdrażanie;

10) niezwłocznie zgłosić rezygnację z uczestnictwa dziecka w realizacji projektu - w formie pisemnej;

11) bezzwłocznie przekazywać Realizatorom projektu informacje o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.08.2014 r.
 2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada Dyrektor Przedszkola
 4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

       5.  Podaje się go do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz

             umieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

Podpis koordynatora                                                                                                                                                     Podpis Dyrektora Przedszkola

       Żegocina, 18.08.2014r.

Deklaracja

Zgoda na przetwarzanie danych