Zapytanie ofertowe Nr 1/2015

Żegocina dnia,03.02.2015 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 709) kieruje zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę artykułów piśmienniczych, papierniczych i plastycznych do nowego oddziału przedszkolnego w ramach realizowanego projektu „Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach.

Zamawiający:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie
32-731 Żegocina 234
tel 14 613-20-18, 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www. http://www.przedszkolezegocina.pl
godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00-16.00
Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie oddziału przedszkolnego w artykuły piśmiennicze, papiernicze i plastyczne plastyczne w ramach projektu pn “Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu stanowiącego przedmiot dostawy zawarto w załączniku nr1 do niniejszego zaproszenia.

Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana. Dostawa będzie obejmować fabrycznie nowe materiały wymienione w załaczniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń, na koszt własny, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia materiałów plastycznych,piśmienniczych oraz papierniczych zgodnych, pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w załączniku do niniejszego zapytania, z tym że Zamawiający dopuszcza w przypadku braku określonego asortymentu przedstawienie w ofercie zbliżonego pod względem zastosowania i wykonania oraz jakoscią.

Miejsce dostarczenie:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie

32-731 Żegocina 234

Cena jednostkowa ma zawierać:

. wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia zgodnie z wymaganiami

zamawiającego

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 2. posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych zapewniających wykonanie zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 % (wartość brutto)

Termin realizacji zamówienia: do 26 lutego 2015 rok

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do 12.02.2015 r. do godziny: 12:00 elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub osobiście/pocztą/kurierem na adres: Przedszkole Publiczne w Żegocinie, 32-731 Żegocina 234,

Z dopiskiem:„Oferta zakupu i dostarczeniu materiałów plastycznych, piśmienniczych i papierniczych” dla dzieci Przedszkola Publicznego w Żegocinie w ramach projektu POKL”
Ofertę należy złożyć wg wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Załącznik nr 2 „formularz ofertowy” musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana (pocztą lub emailem) wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

Kontakt w sprawie oferty:

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Janiczek pod numerem telefonu

14 613 20 18 lub 500 463 714 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. Podjęcia dalszych negocjacji w celu zakupu.

 2. Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty

Załączniki:

1.Szczególowy opis zamówienia

2.Formularz ofertowy

ZATWIERDZAM

Urszula Wiśniowska

Dyrektor PP w Żegocinie

Zapytanie ofertowe nr 12

     Żegocina dnia,12.09.2014 r.

                                       ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 709) kieruje zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę książek do nowego oddziału przedszkolnego w ramach realizowanego projektu „Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach.

Zamawiający:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie
32-731 Żegocina 234
tel 14 613-20-18, 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.http://www.przedszkolezegocina.pl
godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00-16.00
Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie oddziału przedszkolnego w ksiązki do kącika bibliotecznego dla dzieci w ramach projektu pn “Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu stanowiącego przedmiot dostawy zawarto w załączniku nr1 do niniejszego zaproszenia.

Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń, na koszt własny, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.

 

 

Miejsce dostarczenie:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie

32-731 Żegocina 234

Cena jednostkowa ma zawierać:

. wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia zgodnie z wymaganiami

zamawiającego

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 2. posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych zapewniających wykonanie zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 % (wartość brutto)

Termin realizacji zamówienia: do 10 października 2014 roku.

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do 26.09.2014 r. do godziny: 12:00 elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    lub osobiście/pocztą/kurierem na adres: Przedszkole Publiczne w Żegocinie, 32-731 Żegocina 234,

Z dopiskiem: „Oferta zakupu i dostarczeniu książek dla dzieci Przedszkola Publicznego w Żegocinie w ramach projektu POKL”
Ofertę należy złożyć wg wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Załącznik nr 2 „formularz ofertowy” musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana (pocztą lub emailem) wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

Kontakt w sprawie oferty:

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Janiczek pod numerem telefonu

14 613 20 18 lub 500 463 714 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. Podjęcia dalszych negocjacji w celu zakupu.
 2. Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty        

Załączniki:

1.Szczególowy opis zamówienia

2.Formularz ofertowy                                                                                                                                                                        

                                                                                           ZATWIERDZAM

                                        

                                                                                            Urszula Wiśniowska              

                                                                                             Dyrektor PP w Żegocinie

Zapytanie ofertowe nr 11

     Żegocina dnia,12.09.2014 r.

                                       ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 709) kieruje zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę artykułów piśmienniczych, papierniczych i plastycznych do nowego oddziału przedszkolnego w ramach realizowanego projektu „Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach.

Zamawiający:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie
32-731 Żegocina 234
tel 14 613-20-18, 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.http://www.przedszkolezegocina.pl
godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00-16.00
Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie oddziału przedszkolnego w artykuły piśmiennicze, papiernicze i plastyczne w ramach projektu pn “Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu stanowiącego przedmiot dostawy zawarto w załączniku nr1 do niniejszego zaproszenia.

Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana. Dostawa będzie obejmować fabrycznie nowe materiały wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń, na koszt własny, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia materiałów plastycznych, piśmienniczych oraz papierniczych zgodnych, pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w załączniku do niniejszego zapytania, z tym że Zamawiający dopuszcza                w przypadku braku określonego asortymentu przedstawienie w ofercie zbliżonego pod względem zastosowania i wykonania oraz jakością.

Miejsce dostarczenie:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie

32-731 Żegocina 234

Cena jednostkowa ma zawierać:

. wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia zgodnie z wymaganiami

zamawiającego

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 2. posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych zapewniających wykonanie zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 % (wartość brutto)

Termin realizacji zamówienia: do 10 października 2014 rok

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do 26.09.2014 r. do godziny: 12:00 elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    lub osobiście/pocztą/kurierem na adres: Przedszkole Publiczne w Żegocinie, 32-731 Żegocina 234,

Z dopiskiem: „Oferta zakupu i dostarczeniu materiałów plastycznych, piśmienniczych i papierniczych” dla dzieci Przedszkola Publicznego w Żegocinie w ramach projektu POKL”
Ofertę należy złożyć wg wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Załącznik nr 2 „formularz ofertowy” musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana (pocztą lub emailem) wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

Kontakt w sprawie oferty:

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Janiczek pod numerem telefonu

14 613 20 18 lub 500 463 714 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. Podjęcia dalszych negocjacji w celu zakupu.
 2. Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty        

Załączniki:

1.Szczególowy opis zamówienia

2.Formularz ofertowy                                                                                                                                                                         

                                                                                          ZATWIERDZAM

                                        

                                                                                           Urszula Wiśniowska              

                                                                                            Dyrektor PP w Żegocinie

Zapytanie ofertowe nr 10

     Żegocina dnia,05.09.2014 r.

                                       ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 709) kieruje zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę polegającą na organizacji

występów 4 różnych teatrzyków dla dzieci z Przedszkola w ramach projektu systemowego pn. „Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach.

Zamawiający:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie
32-731 Żegocina 234
tel 14 613-20-18, 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www. http://www.przedszkolezegocina.pl
godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00-16.00
Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Organizacja i wykonanie 4 przedstawień teatralnych dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Żegocinie. Przedstawienia te mają być odgrywane w formie teatru kukiełkowego lub teatru żywego aktora. Spektakle powinny zawierać treści wychowawcze związane z wdrażaniem pozytywnych wzorców dobrego zachowania, przestrzeganiem norm, o wartościach takich jak przyjaźń, koleżeństwo, wzajemna pomoc, dbałość o zdrowie i higienę itp. Spektakl grudniowy powinien zawierać treści związane z tematyką świąteczną i musi być powiązany ze spotkaniem ze Św. Mikołajem w stroju biskupa i rozdawaniem prezentów dla dzieci.

Miejsce wykonania:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie

32-731 Żegocina 234

Cena jednostkowa ma zawierać:

. wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia zgodnie z wymaganiami

zamawiającego

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. 1.posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzydoświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 2. 2.posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych zapewniających wykonanie zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 % (wartość brutto)

Termin realizacji zamówienia: raz w miesiącu od września do grudnia 2014 r , pierwszy spektakl 19 września lub 22 września 2014r.

 

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do 17.09.2014 r. do godziny: 10:00 elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    lub osobiście/pocztą/kurierem na adres: Przedszkole Publiczne w Żegocinie, 32-731 Żegocina 234,

Z dopiskiem: „Oferta organizacji przedstawień teatralnych dla dzieci Przedszkola Publicznego w Żegocinie w ramach projektu POKL”
Ofertę należy złożyć wg wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. W każdym miesiącu wpisać tytułu przedstawienia oraz kwotę w danym miesiącu oraz sumowaną kwotę. Płatność będzie dokonywana co miesiąc po realizacji zadania i wystawieniu rachunku. Załącznik nr 1 „formularz ofertowy” musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana (pocztą lub emailem) wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

Kontakt w sprawie oferty:

14 613 20 18 lub 500 463 714

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. Podjęcia dalszych negocjacji w celu zakupu.
 2. Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty                                                                                                                                                                                 

                                                                                           ZATWIERDZAM

                                        

                                                                                          Urszula Wiśniowska              

                                                                                             Dyrektor PP w Żegocinie

Załączniki:

Formularz ofertowy

Unieważnienie postępowania nr 7

 

 

Żegocina, 22.08.2014

 

 

                                   Do wszystkich Wykonawców

 

 

Unieważnienie postępowania dotyczącego opracowania i dostawy plakatów i ulotek

Unieważnia się postępowanie z dnia 07.08.2014 r dotyczące opracowania i dostawy plakatów i ulotek w ramach projektu „Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci

w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, w którym termin składania ofert upłynął w dniu 22.08.2014r.

                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                 Agnieszka Janiczek

                                                                                              koordynator ds. projektu

Zapytanie ofertowe nr 9

L.dz. PPŻ.271.7 /…./2014

Żegocina dnia, 19.08.2014 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 709) kieruje zaproszenie do składania oferty cenowej na zakup i dostarczenie szafy metalowej aktowej do biura projektu pn. „Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach.

Zamawiający:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie

32-731 Żegocina 234

tel 14 613-20-18,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www. http://www.przedszkolezegocina.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00-14.00

Szczegółowy opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupienie i dostarczenie szafy metalowej do archiwizacji dokumentacji zgodna z poniższą specyfikacją.

Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem cylindrycznym oraz wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.

Wymiary szafy 1990x1000x435mm

Kolor do uzgodnienia.

 

Miejsce i termin realizacji zamówienia:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie

32-731 Żegocina 234

Termin realizacji: wrzesień 2014 r.

Cena jednostkowa ma zawierać:

. wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia zgodnie z wymaganiami

Zamawiającego

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

a)posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia

b)dysponowanie potencjałem technicznym

c)osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych zapewniających wykonanie zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 % (wartość brutto)

 

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 03.09.2014 r. godz.12:00 osobiście lub pocztą /kurierem na adres: Przedszkole Publiczne w Żegocinie, 32-731 Żegocina 234

z dopiskiem

„Oferta cenowa na zakup i dostawę szafy metalowej aktowej w ramach projektu POKL”

Ofertę należy złożyć wg wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego

zaproszenia.

Powyższy dokument musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

Dodatkowe informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana (pocztą lub emailem) wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

 

Kontakt w sprawie oferty:

Agnieszka Janiczek – koordynator ds. projektu, tel. 500 463 714

 

 

Załączniki:

1.Formularz ofertowy

 

ZATWIERDZAM

Urszula Wiśniowska

(Dyrektor PP w Żegocinie)

Zapytanie ofertowe nr 8

L.dz. PPŻ.271.6 /60//2014

Żegocina dnia, 12.08.2014 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 709) kieruje zaproszenie do składania oferty cenowej na zorganizowaniu i przeprowadzenie warsztatów z zakresu zdrowego odżywiana dla uczestników projektu pn. „Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach.

Zamawiający:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie

32-731 Żegocina 234

tel 14 613-20-18,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www. http://www.przedszkolezegocina.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00-14.00

Szczegółowy opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu

warsztatów z zakresu zdrowego odżywiania dla 25 osób/ 1 grupa

jedno spotkania w wymiarze 4 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 min).

Cel warsztatów: Rozwijanie umiejętności oraz przekazanie wiedzy na temat zasad

zdrowego żywienia dzieci (w wieku od 3 do 17 lat) i dorosłych. Celem jest wprowadzenie

w życie wskazówek dotyczących racjonalnego odżywiania się i dostosowanie do nich

przyzwyczajeń żywieniowych.

 

Zakres warsztatów powinien obejmować:

1) podstawowe zasady zdrowego żywienia w tym zasady wybierania zdrowych produktów,

2) analizę informacji na etykietach produktów żywnościowych,

3) piramidę żywieniową,

4) kaloryczność posiłków, oraz dobór diety dla osoby dorosłej oraz dziecka,

5) komponowanie prostych posiłków do pracy i szkoły,

7) porównanie kaloryczności fast foodów i innych dań restauracyjnych ze zdrowymi

posiłkami.

Miejsce i termin realizacji zamówienia:

Warsztaty zostaną przeprowadzone w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie

Termin realizacji: warsztaty muszą zostać przeprowadzone w miesiącu wrześniu 2014 r.

Cena jednostkowa ma zawierać:

. wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia zgodnie z wymaganiami

Zamawiającego

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

a)posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia

b)dysponowanie potencjałem technicznym

c)osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że dysponuje

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi wykształcenie co najmniej średnie medyczne na kierunku dietetyka oraz min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu

szkoleń/kursów z zakresu dietetyki i zasad dobrego żywienia.

d)posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych zapewniających wykonanie zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 % (wartość brutto)

 

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 28.08.2014 r. godz.12:00 osobiście lub pocztą /kurierem na adres: Przedszkole Publiczne w Żegocinie, 32-731 Żegocina 234

z dopiskiem

„Oferta cenowa na organizację i przeprowadzenie warsztatów z zakresu zdrowego odżywiana dla uczestników projektu POKL”

Ofertę należy złożyć wg wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego

zaproszenia.

Powyższy dokument musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

Dodatkowe informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana (pocztą lub emailem) wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

Kontakt w sprawie oferty:

Agnieszka Janiczek – koordynator ds. projektu, tel. 500 463 714

 

 

Załączniki:

1.Formularz ofertowy

2.Wykaz osób uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia.

 

ZATWIERDZAM

Urszula Wiśniowska

(Dyrektor PP w Żegocinie)

Zapytanie ofertowe nr 7

         Żegocina dnia, 07.08.2014 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 709) kieruje zaproszenie do składania oferty cenowej na opracowanie i dostawę plakatów

i ulotek promujący projekt pn. „Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku

3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach.

 

Zamawiający:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie

32-731 Żegocina 234

tel 14 613-20-18,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www. http://www.przedszkolezegocina.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00-14.00

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest:

a)wykonanie projektu graficznego w uzgodnieniu z Zamawiającym

wydruk i dostarczenie 50 plakatów informacyjno - promocyjnych zgodnie z podaną specyfikacją:

Format papieru A3, jednostronny, 4+0, kreda 200 g/m2

b) wykonanie projektu graficznego w uzgodnieniu z Zamawiającym wydruk i dostarczenie 500 sztuk ulotek informacyjno-promocyjnych projektu zgodny z poniższą specyfikacją:

Format papieru A4 falcowana na 3, dwustronna, 4+4, kreda 130 g/m2

 

 

Zakres zamówienia obejmuje:

•Zaprojektowania wzoru plakatu w konsultacji z Zamawiającym.

•Zaprojektowania wzoru ulotek w konsultacji z Zamawiającym.

•Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego

Plakaty i ulotki muszą obligatoryjnie zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

•Logo Unii Europejskiej spełniające normy określone w załączniku nr 1do Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.

•Logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wymienione logotypy muszą być zgodne z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju

Regionalnego dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

•Informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego tj.: „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Nazwa projektu Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat

w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie

Ponadto plakat musi zawierać informacje:

•Biuro Projektu: Przedszkole Publiczne w Żegocinie,

32-731 Żegocina, Żegocina 234

Tel:14 613 20 18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

•Informacja o formie działań podejmowanych w ramach realizacji Projektu

Miejsce dostarczenia zamówienia:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie

32-731 Żegocina 234

Cena jednostkowa ma zawierać:

 

. wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia zgodnie z wymaganiami

Zamawiającego

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. 1.posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzydoświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 2. 2.posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych zapewniających wykonanie zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 % (wartość brutto)

 

Termin realizacji zamówienia: do uzgodnienia

 

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 22.08.2014 r. godz.09:00 na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , osobiście lub pocztą /kurierem na adres: Przedszkole Publiczne w Żegocinie, 32-731 Żegocina 234

z dopiskiem „Oferta cenowa na opracowanie i dostawę plakatów i ulotek promujący projekt w ramach POKL”

Ofertę należy złożyć wg wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego

zaproszenia.

Powyższy dokument musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

Dodatkowe informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana (pocztą lub emailem) wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

Kontakt w sprawie oferty:

Agnieszka Janiczek – koordynator ds. prokjektu

tel. 14 613 20 18 lub 500 463 714

 

ZATWIERDZAM

Urszula Wiśniowska

(Dyrektor PP w Żegocinie)

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe nr 6

L.dz. PPŻ.271.5/54/2014

Żegocina dnia, 05.08.2014 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 709) kieruje zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonanie i dostawę szafek do szatni, szafy na pomoce dla nauczyciela oraz 2 krzeseł dla nauczycieli do nowego oddziału przedszkolnego w ramach realizowanego projektu pn. „Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach.

Zamawiający:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie

32-731 Żegocina 234

tel 14 613-20-18,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www. http://www.przedszkolezegocina.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00-14.00

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, transport i montaż szafek w szatni, szafy oraz krzeseł do Przedszkola Publicznego w Żegocinie.

Wszystkie meble powinny charakteryzować się dużą trwałością materiałów, wytrzymałością na zniszczenia obrzeży blatów, okuć i złączy.

1.Wyposażenie szatni

Wykonanie i dostarczenie 6 sztuk szafek szatniowych; każda z nich składająca się z 5 modułów. Wykonane z płyty laminowej w kolorze jasnego szarego (112 PE kr). Wyposażone

w półeczkę na górze, i na dole, przegródki z wieszakami na ubrania i worki (gtv) ławeczka na dole. Całość szafki o szerokości 100 cm, wysokość około 127 cm z podziałem na 5 modułów o wymiarach długości około 20 cm wysokości około 36 cm.

W załączeniu wizualizacja graficzna szafki do szatni.

2. Szafa

Wykonanie, dostarczenie i montaż szafy, wykonanej w całości z płyty laminowanej z drzwiami przesuwnymi. W załączeniu wizualizacja graficzna i wymiary.

Elementy widoczne koloru żółtego (134 PE kronospan), korpus szafy wykonany z płyty jasno

szarej (112 PE kronospan).

Obrzeże: korpus szafy 22/06, elementy zewnętrzne, fronty 22/2

Szuflady: prowadnice łożyskowe

Drążek: chromowany fi25

Drzwi przesuwne: system alfa

Uchwyt: UA18 (GTV)

Zawiasy: GTV

Plecy szafy: płyta laminowana

3. Krzesła drewniane

Wykonanie i dostawa 2 szt. krzeseł przeznaczonych do użytku dla nauczycieli.

Krzesła wykonane z drewna (bez metalowej konstrukcji), siedzenie i oparcie wyścielane.

Kolor drewna i tapicerki do uzgodnienia.

Miejsce dostarczenia zamówienia:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie

32-731 Żegocina 234

Cena jednostkowa ma zawierać:

 

. wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia zgodnie z wymaganiami

Zamawiającego

 

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. 1.posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzydoświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 2. 2.posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych zapewniających wykonanie zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 % (wartość brutto)

 

Termin realizacji zamówienia: 27.08.2014r.

 

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 11.08.2014 r. godz.12:00 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , osobiście lub pocztą /kurierem na adres: Przedszkole Publiczne w Żegocinie, 32-731 Żegocina 234 z dopiskiem

„Oferta cenowa na wykonanie, dostawę i montaż szafek do szatni, szafy na pomoce dla nauczyciela oraz krzeseł w ramach projektu POKL”

Ofertę należy złożyć wg wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego

zaproszenia.

Powyższy dokument musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

Dodatkowe informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana (pocztą lub emailem) wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

Kontakt w sprawie oferty:

Agnieszka Janiczek – koordynator ds. projektu, tel. 500 463 714

 

 

ZATWIERDZAM

                                                                                             Urszula Wiśniowska

                                                                                            Dyrektor PP w Żegocinie

Załącznik Nr 1 - wzór formularza oferty.

 

Informacja dotycząca składania ofert na wykonanie i dostawę szafek do szatni, szafy na pomoce nauczyciela oraz krzeseł do nowego oddziału Przedszkola Publicznego               w Żegocinie

Informuję, iż termin składania ofert na wykonanie w/wym mebli jest przedłużony do dnia 21.08.2014 do godziny 09:30, czas realizacji zamówienia zostanie przedłużony jednak nie dłużej niż 2 tygodnie od podpisania umowy. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Urszula Wiśniowska

Dyrektor PP w Żegocinie

 

Zapytanie ofertowe nr 5

L.dz. PPŻ.271.1. 2014

                                                                                                                       Żegocina dnia,28.07.2014 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 709) kieruje zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup niżej wymienionego sprzętu w ramach projektu systemowego pn. „Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci

w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach.


Zamawiający:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie

32-731 Żegocina 234

tel 14 613-20-18,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www. http://www.przedszkolezegocina.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00-14.00


Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup niżej wymienionego sprzętu

1. Laptop wraz z oprogramowaniem o niżej wskazanych parametrach – 2 sztuki

Intel Form Factor Notebook

Procesor (producent) Intel®

Procesor (rodzaj) Core™ i3

Procesor (taktowanie) 2,4 GHz

Procesor (pamięć cache) 3072 kB

Procesor (opis) Procesor Intel® Core™ i3-3110M trzeciej generacji

Technologia Intel vPro Nie

Matryca (przekątna) 15,6 cale

Matryca (rozdzielczość) WAGA 1366 x 768 (16:9)

Matryca (powłoka) błyszcząca

Matryca (opis) Wyświetlacz HD o wysokiej jasności i proporcjach 16: 9 z podświetleniem LED

Pamięć zainstalowana (pojemność) 4 GB

Pamięć (max. pojemność) 16 GB

Pamięć (technologia) DDR3 (1600 MHz)

Dysk twardy (pojemność) 500 GB

Dysk twardy (interfejs) SATA

Dysk twardy (prędkość) 5400 obr/min

Napęd optyczny (typ) Super Multi DVD+/-RW/RAM

Karta graficzna (producent) Intel®

Karta graficzna (model) Intel® HD Graphics 4000

Karta graficzna (pamięć karty) 1171 MB

Karta dźwiękowa HD Audio

Wbudowany mikrofon Tak

Karta sieciowa przewodowa 10/100 Mbps Ethernet

Karta sieciowa bezprzewodowa Tak

Karta sieciowa bezprzewodowa (opis) 802.11b/g/n (do 150 Mb/s)

Bluetooth Tak

Bluetooth (opis) 4.0 + LE

Kensington Lock Tak

HDMI Tak

VGA (RGB) Tak

Line-out Tak

Wejście mikrofonu Tak

Czytnik kart pamięci Tak

Czytnik kart pamięci (opis) obsługujący karty SD™ o pojemności do 2 GB, miniSD™/microSD™ z adapterem do 2 GB, SDHC™ do 32 GB, SDXC™ do 64 GB i MultiMedia

USB 2.0 2 szt.

USB 3.0 1 szt.

System operacyjny Windows 8 64 bit

System operacyjny (wer. Językowa) multilanguage

Wbudowana kamera Tak

Wbudowana kamera (opis) Zintegrowana kamera internetowa HD o rozdzielczości 0,9 megapiksela (1280 x 720) z wbudowanym mikrofonem

Urządzenie wskazujące Płytka dotykowa Touch-Pad z funkcją Multi-Touch z różnymi funkcjami przewijania, powiększania i uruchamiania.

Akumulator (technologia) Litowo-jonowy

Akumulator (czas pracy) 3,5 h

Wymiary (wysokość) 30.8 mm / 33.35 mm

Wymiary (szerokość) 380 mm

Wymiary (głębokość) 242 mm

Waga 2,3 kg

Gwarancja 24 mies

Gwarancja międzynarodowa Tak

Gwarancja baterii 6 mies

Wyposażenie Mysz USB, zasilacz prądu przemiennego

Opis

Błyszczące wykończenie w kolorze szlachetnej czerni, czarna klawiatura

 

2. Drukarka laserowa o niżej wskazanych parametrach – 1 sztuka

Interfejs USB 2.0

Interfejs Paralell Nie

Interfejs Ethernet Nie

Interfejs inny Bezprzewodowy serwer druku IEEE802.11b/g

Praca w sieci Nie

Dodatkowy port USB Nie

Obsługa DOS Nie

Nadruk na płytach CD,DVD,BD Nie

Druk dwustronny (Duplex) Nie

Technologia druku Laserowa

Rozdzielczość wydruku mono 2400 x 600 dpi

Rozdzielczość wydruku kolor n/d dpi

Maks. prędkość druku mono 20 (obrazów/min) ( w/g ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735)

Maks. prędkość druku kolor 0 (str/min)

Wydajność 8000 str/mies

Czas wydruku pierwszej strony 10 s

Zainstalowana pamięć 16 MB

Maks. pamięć obsługiwana 16 MB

Maks. format nośnika A4

Obsługiwane formaty nośników A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(long edge), B6(ISO), A6, Executive

Podajnik standardowy (pojemność) 250 Ark

Materiały eksploatacyjne TN-2010, TN-2220, DR-2200

Głośność 53 dB

Wysokość 183 mm

Szerokość 368 mm

Głębokość 360 mm

Waga

 

3. Kserokopiarka o niżej podanej specyfikacji – 1 sztuka

technologia druku • laserowa monochromatyczna

maks. rozmiar nośnika • A4

rozdzielczość druku w czerni • 1800 x 600 dpi

maks. szybkość druku mono • 35 str./min.

gramatura papieru • 60 - 220 g/m²

praca w sieci [serwer druku] • tak

typ skanera • płaski i automatyczny podajnik dokumentów (ADF)

rozdzielczość skanera • 600 x 600 dpi

obszar skanowania • 216 x 297 mm

szybkość kopiarki w czerni • 35 str./min.

szybkość kopiarki w kolorze • 14 str./min.

rozdzielczość kopiarki • 600 x 600 dpi

interfejs • Ethernet 10/100/1000 Mbps

• USB 2.0

zainstalowane opcje • dupleks

szerokość • 494 mm

głębokość • 430 mm

wysokość • 448 mm

waga • 18 kg

miesięczne obciążenie do 20000 stron

 

4. Sprzęt nagłaśniający CD/MP3/USB/SD/2VHF o niżej podanej specyfikacji – 1 sztuka

Specyfikacja:

- Wbudowany wzmacniacz 250W

- 2 mikrofony VHF w komplecie

- Zasilany sieciowo i bateryjnie (wbudowany akumulator z wejściem 12V Vdc)

- Port USB / SD

- Karaoke z funkcją echo

- Odtwarzacz CD i MP3

- Zdalne sterowanie (pilot w komplecie)

- Wejście pod gitarę lub dodatkowy mikrofon przewodowy

- Wbudowany akumulator z wejściem12Vdc (interfejs dla podłączenia baterii zewn.)

- Teleskopowa rączka i kółka

- Gniazdo statywowe Tophat (35mm)

 

Miejsce dostarczenia sprzętu:

Wykonawca na własny koszt dostarcza nowy nieuszkodzony sprzęt na adres:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie

32-731 Żegocina 234

 

Cena jednostkowa ma zawierać:

. wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia zgodnie z wymaganiami

zamawiającego

 

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

1. posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

2. posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych zapewniających wykonanie zamówienia.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 % (wartość brutto)

Termin realizacji zamówienia: do 18.08.2014r.

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do 05.08.2014 r. do godziny: 12:00 elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub osobiście/pocztą/kurierem na adres: Przedszkole Publiczne w Żegocinie, 32-731 Żegocina 234,

Z dopiskiem: „Oferta na zakup i dostawę sprzętu elekt. do nowego oddziału przedszkolnego

w Żegocinie w ramach projektu POKL"

 

Ofertę należy złożyć wg wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia Powyższy dokument musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana (pocztą lub emailem) wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

Kontakt w sprawie oferty:

14 613 20 18 lub 500 463 714

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Podjęcia dalszych negocjacji w celu zakupu.

2. Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty

                                                                                                                               ZATWIERDZAM

                                                                                                                               Urszula Wiśniowska

                                                                                                                               Dyrektor PP w Żegocinie

 

 

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty