Zapytanie ofertowe nr 7

         Żegocina dnia, 07.08.2014 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 709) kieruje zaproszenie do składania oferty cenowej na opracowanie i dostawę plakatów

i ulotek promujący projekt pn. „Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku

3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach.

 

Zamawiający:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie

32-731 Żegocina 234

tel 14 613-20-18,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www. http://www.przedszkolezegocina.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00-14.00

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest:

a)wykonanie projektu graficznego w uzgodnieniu z Zamawiającym

wydruk i dostarczenie 50 plakatów informacyjno - promocyjnych zgodnie z podaną specyfikacją:

Format papieru A3, jednostronny, 4+0, kreda 200 g/m2

b) wykonanie projektu graficznego w uzgodnieniu z Zamawiającym wydruk i dostarczenie 500 sztuk ulotek informacyjno-promocyjnych projektu zgodny z poniższą specyfikacją:

Format papieru A4 falcowana na 3, dwustronna, 4+4, kreda 130 g/m2

 

 

Zakres zamówienia obejmuje:

•Zaprojektowania wzoru plakatu w konsultacji z Zamawiającym.

•Zaprojektowania wzoru ulotek w konsultacji z Zamawiającym.

•Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego

Plakaty i ulotki muszą obligatoryjnie zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

•Logo Unii Europejskiej spełniające normy określone w załączniku nr 1do Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.

•Logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wymienione logotypy muszą być zgodne z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju

Regionalnego dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

•Informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego tj.: „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Nazwa projektu Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat

w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie

Ponadto plakat musi zawierać informacje:

•Biuro Projektu: Przedszkole Publiczne w Żegocinie,

32-731 Żegocina, Żegocina 234

Tel:14 613 20 18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

•Informacja o formie działań podejmowanych w ramach realizacji Projektu

Miejsce dostarczenia zamówienia:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie

32-731 Żegocina 234

Cena jednostkowa ma zawierać:

 

. wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia zgodnie z wymaganiami

Zamawiającego

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

  1. 1.posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzydoświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  2. 2.posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych zapewniających wykonanie zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 % (wartość brutto)

 

Termin realizacji zamówienia: do uzgodnienia

 

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 22.08.2014 r. godz.09:00 na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , osobiście lub pocztą /kurierem na adres: Przedszkole Publiczne w Żegocinie, 32-731 Żegocina 234

z dopiskiem „Oferta cenowa na opracowanie i dostawę plakatów i ulotek promujący projekt w ramach POKL”

Ofertę należy złożyć wg wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego

zaproszenia.

Powyższy dokument musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

Dodatkowe informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana (pocztą lub emailem) wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

Kontakt w sprawie oferty:

Agnieszka Janiczek – koordynator ds. prokjektu

tel. 14 613 20 18 lub 500 463 714

 

ZATWIERDZAM

Urszula Wiśniowska

(Dyrektor PP w Żegocinie)

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy