Zapytanie ofertowe nr 8

L.dz. PPŻ.271.6 /60//2014

Żegocina dnia, 12.08.2014 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 709) kieruje zaproszenie do składania oferty cenowej na zorganizowaniu i przeprowadzenie warsztatów z zakresu zdrowego odżywiana dla uczestników projektu pn. „Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach.

Zamawiający:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie

32-731 Żegocina 234

tel 14 613-20-18,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www. http://www.przedszkolezegocina.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00-14.00

Szczegółowy opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu

warsztatów z zakresu zdrowego odżywiania dla 25 osób/ 1 grupa

jedno spotkania w wymiarze 4 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 min).

Cel warsztatów: Rozwijanie umiejętności oraz przekazanie wiedzy na temat zasad

zdrowego żywienia dzieci (w wieku od 3 do 17 lat) i dorosłych. Celem jest wprowadzenie

w życie wskazówek dotyczących racjonalnego odżywiania się i dostosowanie do nich

przyzwyczajeń żywieniowych.

 

Zakres warsztatów powinien obejmować:

1) podstawowe zasady zdrowego żywienia w tym zasady wybierania zdrowych produktów,

2) analizę informacji na etykietach produktów żywnościowych,

3) piramidę żywieniową,

4) kaloryczność posiłków, oraz dobór diety dla osoby dorosłej oraz dziecka,

5) komponowanie prostych posiłków do pracy i szkoły,

7) porównanie kaloryczności fast foodów i innych dań restauracyjnych ze zdrowymi

posiłkami.

Miejsce i termin realizacji zamówienia:

Warsztaty zostaną przeprowadzone w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie

Termin realizacji: warsztaty muszą zostać przeprowadzone w miesiącu wrześniu 2014 r.

Cena jednostkowa ma zawierać:

. wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia zgodnie z wymaganiami

Zamawiającego

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

a)posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia

b)dysponowanie potencjałem technicznym

c)osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że dysponuje

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi wykształcenie co najmniej średnie medyczne na kierunku dietetyka oraz min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu

szkoleń/kursów z zakresu dietetyki i zasad dobrego żywienia.

d)posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych zapewniających wykonanie zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 % (wartość brutto)

 

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 28.08.2014 r. godz.12:00 osobiście lub pocztą /kurierem na adres: Przedszkole Publiczne w Żegocinie, 32-731 Żegocina 234

z dopiskiem

„Oferta cenowa na organizację i przeprowadzenie warsztatów z zakresu zdrowego odżywiana dla uczestników projektu POKL”

Ofertę należy złożyć wg wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego

zaproszenia.

Powyższy dokument musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

Dodatkowe informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana (pocztą lub emailem) wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

Kontakt w sprawie oferty:

Agnieszka Janiczek – koordynator ds. projektu, tel. 500 463 714

 

 

Załączniki:

1.Formularz ofertowy

2.Wykaz osób uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia.

 

ZATWIERDZAM

Urszula Wiśniowska

(Dyrektor PP w Żegocinie)