Zapytanie ofertowe nr 10

     Żegocina dnia,05.09.2014 r.

                                       ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 709) kieruje zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę polegającą na organizacji

występów 4 różnych teatrzyków dla dzieci z Przedszkola w ramach projektu systemowego pn. „Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach.

Zamawiający:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie
32-731 Żegocina 234
tel 14 613-20-18, 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www. http://www.przedszkolezegocina.pl
godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00-16.00
Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Organizacja i wykonanie 4 przedstawień teatralnych dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Żegocinie. Przedstawienia te mają być odgrywane w formie teatru kukiełkowego lub teatru żywego aktora. Spektakle powinny zawierać treści wychowawcze związane z wdrażaniem pozytywnych wzorców dobrego zachowania, przestrzeganiem norm, o wartościach takich jak przyjaźń, koleżeństwo, wzajemna pomoc, dbałość o zdrowie i higienę itp. Spektakl grudniowy powinien zawierać treści związane z tematyką świąteczną i musi być powiązany ze spotkaniem ze Św. Mikołajem w stroju biskupa i rozdawaniem prezentów dla dzieci.

Miejsce wykonania:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie

32-731 Żegocina 234

Cena jednostkowa ma zawierać:

. wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia zgodnie z wymaganiami

zamawiającego

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

  1. 1.posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzydoświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  2. 2.posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych zapewniających wykonanie zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 % (wartość brutto)

Termin realizacji zamówienia: raz w miesiącu od września do grudnia 2014 r , pierwszy spektakl 19 września lub 22 września 2014r.

 

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do 17.09.2014 r. do godziny: 10:00 elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    lub osobiście/pocztą/kurierem na adres: Przedszkole Publiczne w Żegocinie, 32-731 Żegocina 234,

Z dopiskiem: „Oferta organizacji przedstawień teatralnych dla dzieci Przedszkola Publicznego w Żegocinie w ramach projektu POKL”
Ofertę należy złożyć wg wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. W każdym miesiącu wpisać tytułu przedstawienia oraz kwotę w danym miesiącu oraz sumowaną kwotę. Płatność będzie dokonywana co miesiąc po realizacji zadania i wystawieniu rachunku. Załącznik nr 1 „formularz ofertowy” musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana (pocztą lub emailem) wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

Kontakt w sprawie oferty:

14 613 20 18 lub 500 463 714

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  1. Podjęcia dalszych negocjacji w celu zakupu.
  2. Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty                                                                                                                                                                                 

                                                                                           ZATWIERDZAM

                                        

                                                                                          Urszula Wiśniowska              

                                                                                             Dyrektor PP w Żegocinie

Załączniki:

Formularz ofertowy