Zapytanie ofertowe nr 12

     Żegocina dnia,12.09.2014 r.

                                       ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 709) kieruje zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę książek do nowego oddziału przedszkolnego w ramach realizowanego projektu „Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach.

Zamawiający:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie
32-731 Żegocina 234
tel 14 613-20-18, 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.http://www.przedszkolezegocina.pl
godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00-16.00
Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie oddziału przedszkolnego w ksiązki do kącika bibliotecznego dla dzieci w ramach projektu pn “Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu stanowiącego przedmiot dostawy zawarto w załączniku nr1 do niniejszego zaproszenia.

Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń, na koszt własny, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.

 

 

Miejsce dostarczenie:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie

32-731 Żegocina 234

Cena jednostkowa ma zawierać:

. wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia zgodnie z wymaganiami

zamawiającego

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

  1. posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  2. posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych zapewniających wykonanie zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 % (wartość brutto)

Termin realizacji zamówienia: do 10 października 2014 roku.

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do 26.09.2014 r. do godziny: 12:00 elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    lub osobiście/pocztą/kurierem na adres: Przedszkole Publiczne w Żegocinie, 32-731 Żegocina 234,

Z dopiskiem: „Oferta zakupu i dostarczeniu książek dla dzieci Przedszkola Publicznego w Żegocinie w ramach projektu POKL”
Ofertę należy złożyć wg wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Załącznik nr 2 „formularz ofertowy” musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana (pocztą lub emailem) wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

Kontakt w sprawie oferty:

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Janiczek pod numerem telefonu

14 613 20 18 lub 500 463 714 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  1. Podjęcia dalszych negocjacji w celu zakupu.
  2. Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty        

Załączniki:

1.Szczególowy opis zamówienia

2.Formularz ofertowy                                                                                                                                                                        

                                                                                           ZATWIERDZAM

                                        

                                                                                            Urszula Wiśniowska              

                                                                                             Dyrektor PP w Żegocinie