Zapytanie ofertowe Nr 1/2015

Żegocina dnia,03.02.2015 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 709) kieruje zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę artykułów piśmienniczych, papierniczych i plastycznych do nowego oddziału przedszkolnego w ramach realizowanego projektu „Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach.

Zamawiający:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie
32-731 Żegocina 234
tel 14 613-20-18, 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www. http://www.przedszkolezegocina.pl
godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00-16.00
Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie oddziału przedszkolnego w artykuły piśmiennicze, papiernicze i plastyczne plastyczne w ramach projektu pn “Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu stanowiącego przedmiot dostawy zawarto w załączniku nr1 do niniejszego zaproszenia.

Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana. Dostawa będzie obejmować fabrycznie nowe materiały wymienione w załaczniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń, na koszt własny, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia materiałów plastycznych,piśmienniczych oraz papierniczych zgodnych, pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w załączniku do niniejszego zapytania, z tym że Zamawiający dopuszcza w przypadku braku określonego asortymentu przedstawienie w ofercie zbliżonego pod względem zastosowania i wykonania oraz jakoscią.

Miejsce dostarczenie:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie

32-731 Żegocina 234

Cena jednostkowa ma zawierać:

. wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia zgodnie z wymaganiami

zamawiającego

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

  1. posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  2. posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych zapewniających wykonanie zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 % (wartość brutto)

Termin realizacji zamówienia: do 26 lutego 2015 rok

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do 12.02.2015 r. do godziny: 12:00 elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub osobiście/pocztą/kurierem na adres: Przedszkole Publiczne w Żegocinie, 32-731 Żegocina 234,

Z dopiskiem:„Oferta zakupu i dostarczeniu materiałów plastycznych, piśmienniczych i papierniczych” dla dzieci Przedszkola Publicznego w Żegocinie w ramach projektu POKL”
Ofertę należy złożyć wg wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Załącznik nr 2 „formularz ofertowy” musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana (pocztą lub emailem) wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

Kontakt w sprawie oferty:

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Janiczek pod numerem telefonu

14 613 20 18 lub 500 463 714 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  1. Podjęcia dalszych negocjacji w celu zakupu.

  2. Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty

Załączniki:

1.Szczególowy opis zamówienia

2.Formularz ofertowy

ZATWIERDZAM

Urszula Wiśniowska

Dyrektor PP w Żegocinie