Dyżur wakacyjny 2021

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.367.2021.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina

Przedszkole Publiczne w Żegocinie zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:

od 01 lipca do 14 lipca 2021 r.

Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych, które obecnie uczęszczają do  Przedszkola Publicznego w Żegocinie.

Zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach opiekuńczych należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia  wraz z oświadczeniem i złożenie w Przedszkolu w terminie  do 18 czerwca 2021r. do godz. 15.00

ZARZĄDZENIE

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE